Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16
683 01 Rousínov u Vyškova

Tel: 517 370 607
603 950 236, 732 687 628
agrostis@agrostis.cz


Mapa stránek

Odborná literatura

 • E-shop | Publikace

Schválené standardy

Dne 31.8. 2018 byl schválen další ze standardů péče o přírodu a krajinu.

Odkaz pro stažení: https://standardy.nature.cz/res/archive/414/068350.pdf?seek=1552472958

Standard: SPPK C 02 007 KRAJINNÉ TRÁVNÍKY. 

 

Dne 29.6. 2017 byl schválen další ze standardů péče o přírodu a krajinu.

Odkaz pro stažení: https://standardy.nature.cz/res/archive/414/068344.pdf?seek=1552472838

Standard: SPPK D02001 OBNOVA TRAVNÍCH POROSTŮ S VYUŽITÍM REGIONÁLNÍCH SMĚSÍ OSIV

 

 Praktická příručka pro ekologickou obnovu travních porostů

Tato příručka je výstupem mezinárodního projektu Polopřirozené travní porosty jako zdroj pro zlepšení biodiverzity.                        
                                                                                                                                                                   

Není k dispozici v e-shopu                     

Kód: 9788090344488

 Praktická příručka pro ekologickou obnovu travních porostů

Praktická příručka pro ekologickou obnovu travních porostů

Editoři

 • Michele Scotton
 • Anita Kirmer
 • Bernhard Krautzer

Další údaje

 • Počet stran: 126
 • ISBN: 978-80-9034444-8-8
 • Vydání: 2012

Publikace, která se právě dostává české veřejnosti do rukou, je výstupem mezinárodního projektu "Polopřirozené travní porosty jako zdroj pro zlepšení biodiverzity". Projekt s akronymem SALVERE byl realizován v letech 2009–2011 a jeho cílem bylo zhodnotit možnosti využití zachovalých polopřirozených travních porostů s bohatým spektrem místních druhů a ekotypů jako zdroje hodnotného materiálu pro založení nových porostů s vysokou přírodní hodnotou.

Do projektu SALVERE bylo zapojeno osm partnerských organizací ze šesti středoevropských zemí (České republiky, Itálie, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska). Řešitelským pracovištěm v České republice byla OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří, která přizvala k externí spolupráci dvě nevládní organizace zabývající se ochranou přírody: ZO ČSOP Bílé Karpaty a Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy.

 

Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění


Trávníky a květnaté louky jsou společným výtvorem člověka a přírody, živé organismy, pro které je typická proměna a jistá časová omezenost. Právě tato přítomnost živého materiálu, živé složky, a časová omezenost nám nabízí krásy přirozeného vývoje atp.
                                                                                                                                                                       
 
Není k dispozici v e-shopu
 
 
Kód: 9788074800313

Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění

Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění

Autoři

 • Ing. Marie Straková, Ph.D., Ing. Josef Straka, Ph.D., Mgr. Jiří Janál,
  Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.

Další údaje

 • Počet stran: 82
 • ISBN: 978-80-7480-031-3
 • Vydání: první, 2015
 • Vydal: Národní památkový ústav

Publikaci lze prohlédnout nebo koupit na stránkách Národního památkového ústavu.

Trávníky a květnaté louky jsou společným výtvorem člověka a přírody, živé organismy, pro které je typická proměna a jistá časová omezenost. Právě tato přítomnost živého materiálu, živé složky, a časová omezenost nám nabízí kromě krásy přirozeného vývoje i možnost neustálých proměn, které působí jako protiváha vůči stabilizované struktuře.

Tento živý komponent, závislý na intenzivní údržbě, tak spoluvytváří životní prostor člověka. Pohled na svěže zelené trávníky a květnaté louky působí na nás nejenom uklidňujícím dojmem, pocitem pohody, ale i kontemplativně, meditativně a kladně eliminuje vlivy prostředí. Kromě této estetické funkce mají trávníky a květnaté louky i velký význam jako ekologický prvek. Aniž si tuto skutečnost uvědomujeme, jsou neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života a mají blahodárný vliv na naši psychiku. Jsou do jisté míry jakýmsi transformátorem lidské psychické energie.

Nevnímejme je tedy jen jako míjející nás přírodní kulisy, ale jako krásné oživení našeho pobytu na této zemi. Jedno z nejstarších vyznání tomuto „zelenému koberci“ nalezneme v knize De vegetabilibus od Alberta Magnuse z období kolem roku 1260, kde je mimo jiné uvedeno: „Tráva se hodí k potěšení zraku v okrasné zahradě a pokrývá zem, takže se na ní dá čistě sedět. Chce však mít půdu ulehlou, udusanou a suchou, neboť na ní se tráva stává drobnou a příjemnou. Na úrodné a měkké půdě však příliš bují a mísí se mezi ni jiné byliny, jež příjemné nejsou. Ti, kteří dělají okrasné zahrady, stloukají půdu v trávě palicemi a silně udusávají trávu před obdobím jara.“


V rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ je na základě přípravy a realizace obnovy vybraných částí Květné zahrady zpracován soubor metodických materiálů týkajících se různých aspektů památkové péče o historické zahrady a parky. Mezi tyto materiály patří i předložená metodika věnovaná problematice zakládání, obnovy a péče o trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění, které byla doposud věnována nedostatečná pozornost.
 

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR


Není k dispozici v e-shopu.
                                                                                                                                                                        Kód: 978807375850

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR - 1

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Autoři

 • P. Salaš a kol.

Další údaje

 • Počet stran: 104
 • ISBN: 978-80-7375-585-0
 • Vydání: první, 2012
 • Vydala: Mendelova univerzita v Brně

Způsob hospodaření člověka v krajině ve druhé polovině 20. století výrazně změnil vlastnosti a charakter krajiny jako ekosystému. Vytvářením velkoplošných monokultur, výraznými technickými zásahy do krajiny, neúměrnou kontaminací prostředí cizorodými látkami a snahou o regulaci přírodních procesů došlo k citelnému snížení diverzity biocenóz, porušení energomateriálových toků a autoregulační schopnosti krajiny. K tomuto negativnímu vlivu člověka se stále více dostává do popředí nebezpečí důsledků klimatické změny, která probíhá souběžně a je objektivně doložitelná mnoha výzkumnými studiemi. (Serra et al., 2002; Fisherr, 2004; Rey et al., 2011). Nezáleží přitom na tom, zda je eskalace této změny přímým důsledkem činnosti člověka nebo zda se jedná o přirozený výkyv.

Zemědělsky intenzivně využívaná česká krajina je mnohde narušena nepříznivými klimatickými a vodohospodářskými trendy vývoje. Jedná se o celoevropský problém, přesahující regionální a mnohdy i národní úroveň. Pro další udržitelný rozvoj zemědělství je rysů současné zemědělské krajiny a její optimalizaci včetně omezení poklesu biodiverzity na všech hierarchických úrovních. Ochrana krajiny se dostává i do středu zájmu světového společenství. Výsledkem jsou opatření, směřující ke schopnosti krajiny vypořádat se s antropogenní činností. Tyto snahy zcela jasně podporuje legislativa EU v oblasti životního prostředí, ale také další významná ujednání, např. Agenda 21 z Ria de Janeira, Evropská úmluva o krajině apod.

Cílem autorského kolektivu bylo vytvořit komplexní metodiku opatření směřujících k eliminaci nepříznivých vlivů změn klimatu na degradované půdy v suchých oblastech ČR, definovat negativní faktory a navrhnout nápravná opatření ke zvýšení ekologické stability a biodiverzity v zájmovém území. Určeno pro praxi, veřejnou správu a odbornou veřejnost.

 

Zakládání a péče o vybrané vegetační prvky


Tato skripta jsou určena studentům Katedry zahradní a krajinné architektury na České zemědělské univerzitě v Praze a také se soustřeďují na část souboru prací a legislativních postupů, které jsou nejčastější součástí každodenní praxe zahradnických firem, které tuto činnost vykonávají. 
                                                                                                                                                                       
 
Není k dispozici v e-shopu
Kód:  9788021324497 

Zakládání a péče o vybrané vegetační prvky 

Zakládání a péče o vybrané vegetační prvky

Editoři

 • Ing.Marek Hamata

Další údaje

 • Počet stran: 191
 • ISBN: 978-80-213-2449-7 (brož.)
 • Vydání: první, 2014
 • Vydal: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Tato skripta jsou určena studentům Katedry zahradní a krajinné architektury na České zemědělské univerzitě v Praze. Jednotlivé kapitoly skript jsou koncipovány v součinnosti s náplní bakalářského a magisterského studia nebo úzce navazují, případně doplňují příslušnou problematiku vyučovanou na jednotlivých katedrách Fakulty agrobiologie, potravinových a přédoních zdrojů a na Katedře zahradní a krajinné architektury České zemědělské univerzity v Praze. Skripta se také soustřeďují na část souboru prací a legislativních postupů, které jsou nejčastější součástí každodenní praxe zahradnických forem, které tuto činnost vykonávají.