X

Poptávkový formulář

Kapesní atlas trav

Metodická pomůcka – „Kapesní atlas trav“ je určena všem zemědělským subjektům, které se věnují zatravňování orné půdy, zakládání travních biopásů, ošetřování porostů luk a pastvin, pěstování trav na semeno, zemědělským subjektům hospodařícím v méně příznivých oblastech a také zahradnickým a stavebním firmám, které se zabývají zakládáním a ošetřováním travnatých ploch ve veřejné zeleni. Publikace si klade za cíl zvýšit informovanost a úroveň poznání při určování jednotlivých druhů trav ve sterilním i fertilním stavu, včetně určení travních semen. Metodická pomůcka „Kapesní atlas trav“ obsahuje 46 nejběžnějších druhů kulturních i plevelných trav (tj. lučních travin).

Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9.F.g. Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému, Ministerstva zemědělství ČR.

Produkty v kategorii

Kapesní atlas trav BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
Kapesní atlas trav BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
Kapesní atlas trav BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
Kapesní atlas trav CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
Kapesní atlas trav JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
Kapesní atlas trav JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
Kapesní atlas trav JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
Kapesní atlas trav KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
Kapesní atlas trav KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
Kapesní atlas trav KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
Kapesní atlas trav KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
Kapesní atlas trav LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
Kapesní atlas trav LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
Kapesní atlas trav LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Kapesní atlas trav LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.)
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách.
Kapesní atlas trav LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.)
Lipnice obecná je hojně rozšířený, spíše plevelný druh, který svým výskytem signalizuje vyšší vlhkost půdy.
Kapesní atlas trav LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.)
Lipnice roční je plevelný druh vyskytující se hojně především na silně sešlapávaných místech. Vyznačuje se velkou plasticitou. V  pícních porostech nemá její výskyt zásadní vliv na produkční charakteristiky.
Kapesní atlas trav LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.)
Lipnice smáčknutá je pionýrský druh, který roste i  ve velmi špatných podmínkách mělkých a  chudých půd.
Kapesní atlas trav MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.)
Medyněk vlnatý, ekologicky velmi plastický druh, patří k  travám nejvíce zastoupeným v  našich lučním porostech.
Kapesní atlas trav METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.)
Metlice trsnatá, častý komponent našich přirozených travních porostů i travních směsí.
Kapesní atlas trav METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer)
Metlička křivolaká je indikátorem kyselých půd se zhoršeným rozkladem humusu.
Kapesní atlas trav OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.)
Oves hluchý je agresivní plevelný druh zejména v  teplejších oblastech, přenašeč chorob obilnin a  hostitel škůdců. Svým výskytem zapleveluje obilniny, luskoviny, kukuřici a  okopaniny.
Kapesní atlas trav OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl)
Ovsík vyvýšený je typickým představitelem úrodných mezofilních ovsíkových luk, jedněch z  nejrozšířenějších lučních biotopů u  nás.
Kapesní atlas trav OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.)
Ovsíř pýřitý je vzhledem ke své ekologické přizpůsobivosti komponentem velmi rozdílných travních společenstev, nejčastěji mezofilních druhově bohatých luk s  převahou ovsíku vyvýšeného.
Kapesní atlas trav POHÁŇKA HŘEBENITÁ (Cynosurus cristatus L.)
Poháňka hřebenitá je typický druh krátkostébelných nízkoproduktivních přirozených pastevních i lučních porostů.
Kapesní atlas trav PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.)
Psárka luční je dominantní druh čerstvě vlhkých zaplavovaných aluviálních luk.
Kapesní atlas trav PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.)
Psineček obecný patří k  našim nejrozšířenějším travním druhům zejména krátkostébelných lučních porostů ve vyšších polohách.
Kapesní atlas trav PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.)
Psineček psí je indikátorem stanoviště s  přebytkem vláhy a  nedostatkem živin. Je doplňkovým travním druhem, který je šlechtěn pro trávníkové účely.
Kapesní atlas trav PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.)
Psineček veliký patří do sortimentu starších pícních trav.
Kapesní atlas trav PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.)
Psineček výběžkatý je šlechtěn a  využíván pro trávníkové účely. Velmi dobře snáší nízké kosení (i  pod 5 mm), a  proto je vhodný pro osetí jamkovišť golfových hřišť a  také pro některé typy okrasných trávníků.
Kapesní atlas trav PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski)
Pýr plazivý je obtížný plevel s  vysokou konkurenční schopností. Na stanovišti se množí jak generativně, tak rozrůstajícími se podzemními výběžky.
Kapesní atlas trav ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.)
Rosička krvavá je úporný plevel. Na orné půdě zapleveluje především kukuřici, cukrovou řepu a  polní zeleniny. 
Kapesní atlas trav SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.)
Smělek jehlancovitý je druh nízkých polostepních pastvin a  luk. Pokud je jeho osivo k  dispozici, přidává se do druhově bohatých směsí pro krajinné trávníky na sušších stanovištích.
Kapesní atlas trav SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.)
Smělek štíhlý je typický komponent stepních trávníků. Doplňkově je šlechtěn a využíván jako trávníkový druh do okrasných, rekreačních i  krajinných trávníků na výsušných lokalitách a  půdách s  alkalickou reakcí.
Kapesní atlas trav SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.)
Smilka tuhá je typickým a  dominantním druhem horských nízkých trávníků, v  nichž je konkurenčně velmi silná.
Kapesní atlas trav SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.)
Srha laločnatá patří k  nejstarším kulturním, pícninářsky velmi výnosným travám. Má vysokou konkurenční schopnost. Vyznačuje se rychlým jarním růstem.
Kapesní atlas trav STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.)
Strdivka brvitá je druh skalních stepí, vyskytující se u  nás roztroušeně v  teplých oblastech.
Kapesní atlas trav STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.)
Strdivka nicí je velmi rozšířený travní druh zastoupený ve většině smíšených lesních společenstev.
Kapesní atlas trav SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser)
Sveřep bezbranný je v  zahraničí ceněný jako vysoce výnosná pícní tráva i  jako druh pro stabilizaci půd ohrožených erozí. V  prvním užitkovém roce se pomalu vyvíjí, ale dobře obrůstá.
Kapesní atlas trav SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.)
V  posledních letech se rozšíření sveřepu měkkého jako plevelného druhu postupně zvyšuje.
Kapesní atlas trav SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.)
Sveřep vzpřímený je dominantní druh druhově bohatých širokolistých porostů stepního charakteru na vápenitých půdách. Poskytuje hrubší píci o  průměrné nutriční hodnotě, po seči málo obrůstá.
Kapesní atlas trav TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.)
Tomka vonná, hojný druh krátkostébelných porostů chudších stanovišť, patří mezi nejranější travní druhy.
Kapesní atlas trav TROJŠTĚT ŽLUTAVÝ (Trisetum flavescens (L.)P.B.)
Trojštět žlutavý snáší ekologicky drsnější podmínky. Je typickým zástupcem druhově pestrých horských trojštětových i  mezofilních ovsíkových luk.
Kapesní atlas trav TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.)
Třeslice prostřední je indikátorem velmi chudých stanovišť. Je častým druhem chudých luk i  pastvin, ale pro pícní využití nemá velký význam.
Kapesní atlas trav VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.)
Válečka prapořitá je dominantním druhem druhově bohatých širokolistých suchých stepních trávníků a  častým druhem bylinných lesních lemů.

Autorský kolektiv atlasu lučních travin:

Ing. Marie Straková, Ph.D.,
Ing. Josef Straka, Ph.D.,
Ing. Ludmila Michalíková,
Bc. Karla Plevová

Aktuality Agrostis

Aktuality

Nové nejmenší balení osiv Agrostis Trávníky
Osiva Agrostis Trávníky nově také v balení 50 gramů.
Směs KARNEVAL na Olšanském náměstí v Praze
Na Olšanském náměstí v Praze právě kvete pestrobarevná směs KARNEVAL.
Jsme členy: