X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
Přehled publikací pracovníků firmy Agrostis Trávníky, s.r.o.

Přehled publikací pracovníků firmy Agrostis Trávníky, s.r.o.

2010

Modelový projekt

1. 12. 2010 podání přihlášky užitného vzoru „Zařízení pro odběr kořenové fytomasy“ na Úřad průmyslového vlastnictví. Přihlašovatel vzoru - firma Agrostis Trávníky, s.r.o., původce vzoru - Ing. Marie Straková, Ph.D., Ing. Josef Straka, Ph.D.

Informační leták - Průběžné závěry a poznatky řešení dílčího cíle V001.

HUTYROVÁ H., ŠEVČÍKOVÁ M., STRAKOVÁ M., PELIKÁN J., KNOTOVÁ D. 2010. Vliv pomocných půdních látek na zastoupení botanických skupin v porostech rekultivačních jetelovinotravních směsí. Úroda, 12, vědecká příloha, s. 705-708, ISSN 0139-6013.

JANKŮ, Ľ., STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., JANDLOVÁ I., KADLECOVÁ, E., BUBNIAK, M., MARŠÁLKOVÁ, L. 2010. Vliv pomocných půdních látek na velikost listové plochy a kořenový systém u vybraných travních druhů. Úroda, 12, vědecká příloha, s. 709-712. ISSN 0139-6013

KNOTOVÁ D., ŠPAČKOVÁ P., STRAKOVÁ M., PELIKÁN J., HUTYROVÁ H., LOŠÁK T. 2010. Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy rekultivačních jetelovinotravních směsí. Úroda, 12, vědecká příloha, s. 139-144, ISSN 0139-6013.

KNOTOVÁ D., VYMYSLICKÝ T., HUTYROVÁ H., PELIKÁN J., ŠEVČÍKOVÁ M., STRAKOVÁ M. 2010. Solutions of problems caused by arid climate with help of the soil conditioners and special plant mixtures. Biotechnology in Animal Husbandry, 26 (spec. issue), p. 409-416, ISSN 1450-9156.

LOŠÁK T., HLUŠEK J., JANDÁK J., FILIPČÍK R., STRAKOVÁ M., JANKŮ L., HUTYROVÁ H., KNOTOVÁ D., LOŠÁK M., ŠEVČÍKOVÁ M. 2010. The effect of soil applications of zeolite, agrisorb and lignite on the chemical composition of clover-grass mixtures grown in arid conditions of South Moravia. Acta univ. agr. et silv. Mendelianae Brunensis, zv. LVIII, č. 5, s. 247254. ISSN 1211-8516.

PELIKÁN J., HUTYROVÁ H., ŠEVČÍKOVÁ M., STRAKOVÁ M., KNOTOVÁ D. 2010. Změny v zastoupení botanických skupin porostu vysetých rekultivačních směsí v odlišných agroekologických podmínkách. Úroda, 12, vědecká příloha, s. 729-732, ISSN 0139-6013.

PELIKÁN J., KNOTOVÁ D., ŠEVČÍKOVÁ M., STRAKOVÁ M., HUTYROVÁ H. 2010. Produkce biomasy vysetých rekultivačních směsí v různých agroekologických podmínkách pěstování. Úroda, 12, vědecká příloha, s. 733-736, ISSN 0139-6013.

STRAKA, J., STRAKOVÁ, M. Práce s půdou. Učební texty pro seminář Základní kurz v rámci projektu Zelená linie – vzdělávání v oboru zakládání zeleně a péče o zeleň. Brno: Svaz zakládání a údržby zeleně, 2010, 1. vyd., 32 str.

STRAKA, J., STRAKOVÁ, M., DUŽÍ, L. 2009. Ochrana trávníků proti plevelným travám. Zahradnictví, 5, str. 54-55. ISSN 1213-7596.

STRAKOVÁ, M., JANKŮ, Ľ., STRAKA, J. 2010. Application of soil amendments and its influence on selected grass species under unfavourable conditions. In: SUPUKA, J., BIHUNOVA, M. (eds.) Revitalization of green urban open spaces with consideration to changing environment. Settlement – Park – Landscape V. Proceedings of the International Conference Papers, Nitra, 7th – 8th September 2010. Nitra: Slovak University of Agriculture, p. 356-360.

STRAKOVÁ, M., PYŠKOVÁ, J., TICHÝ L. 2010. Společný zájem botaniků a zahradních architektů při respektování regionality bylinných druhů – příklad úspěšné spolupráce. In: Sborník přednášek Dny zahradní a krajinářské tvorby 2010 - Ochrana přírody a zahradní a krajinářská tvorba. Luhačovice 24.-26.11.2010. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, [CD-ROM], s. 75-78. ISBN 978-80-86950-09-9

STRAKOVÁ, M., SALAŠ, P., KOHUT, M., PEKAŘ, M., ŠEVČÍKOVÁ, M., PELIKÁN, J. 2010. Studium problematiky biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu. Úroda, 12, vědecká příloha, s. 115-120. ISSN 0139-6013

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., JANKŮ, Ľ. 2010. Problematika druhově pestrých směsí a jejich využití v zahradní a krajinářské architektuře. Svět zeleně, roč. 1, č. 1, s. 50-53.

ŠEVČÍKOVÁ, M., STRAKOVÁ, M. 2010. Možnosti pěstování teplomilných druhů trav v ČR. Úroda, vědecká příloha, č. 12, s. 133-138. ISSN 0139-6013.

ŠPAČKOVÁ, P., VYMYSLICKÝ, T., JANKŮ, L. 2010. Volba vhodné směsi bylin a trav k zatravnění výsušných stanovišť: srovnání vegetačního krytu pokusných ploch po dvou letech výzkumu. Úroda, vědecká příloha, č. 12, s. 753-755. ISSN 0139-6013.

Racionální postupy

CAGAŠ, B., KNOT, P., ZEMKOVÁ, Ľ. 2010. The effect of different management systems on the incidence of red thread(Laetisaria fuciformis) on turf. Proceedings 2nd European Turfgrass Society conference, Angers Loire Valley, France, from April 11th to 14th 2010, s.62–63.

Informační leták - Průběžné závěry a poznatky řešení dílčího cíle V003.

STRAKA, J., STRAKOVÁ, M. 2010. Zakládání trávníků a péče o trávníky. Učební texty pro seminář Základní kurz v rámci projektu Zelená linie – vzdělávání v oboru zakládání zeleně a péče o zeleň. Brno: Svaz zakládání a údržby zeleně, 1. vyd., 36 str.

STRAKOVÁ, M., JANKŮ, Ľ., STRAKA, J. 2010. Možnosti využití doplňkových travních druhů v trávnících. Svět zeleně.Olomouc: Ing. Petr Baštan – vydavatelství, r. 1, č. 1, s. 25-27.

STRAKOVÁ, M., JANKŮ, Ľ, STAKA, J. 2010. Root system development of Lolium perenne under different management of landscape lawns. In SCHNYDER, H. et al. (eds.) Grassland in a changing world. Proceedings of the 23th General Meeting of the European Grassland Federation, Kiel, Germany, 29th August - 2nd September 2010. Grassland Science in Europe, Vol. 15: 350-352. ISBN 978-3-86944-021-7.

STRAKOVÁ, M., JANKŮ, Ľ., STRAKA, J. 2010. Travní směsi v roce 2010 – trendy a inspirace. Inspirace, č. 1, s. 18-19. Registrační č. MK ČR E 15535.

STRAKOVÁ, M., JANKŮ, Ľ., STRAKA, J. 2010. Využití doplňkových travních druhů v trávnících. Zahradnictví. r. 9, č. 4, s. 66-68. ISSN 1213-7596.

2009

Modelový projekt

BINKOVÁ, L., STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., ŠEVČÍKOVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P., GOTTWALDOVÁ, P., KNOTOVÁ, D. 2009. Studium generativního reprodukčního procesu jednoletých druhů v jetelovinotravní směsi. In IX. odborný a vědecký seminář. Osivo a sadba. Sborník referátů. ČZU v Praze, 10. února 2009, s. 89-92. ISBN 978-80-213-1891-5.

Co způsobí sucho za padesát let. Zemědělec, 50/2009, 7. prosince 2009, str. 16-17.

Informační leták o modelovém projektu (oboustranně A4)

PECHURA, M. 2009. Vědci zkoumají Moravskou Saharu. Slovácko, 27. října 2009, 8-Z.

STRAKA, J., STRAKOVÁ, M., ZEMKOVÁ, Ľ. 2009. Pomocné půdní látky v trávníkářství. In HRABĚ, F. et al.: Trávníky pro zahradu, krajinu a sport. Olomouc: Vydavatelství Baštan, 1. vyd., kap. 2.5, str. 44-53. ISBN 978-80-87091-07-4.

STRAKOVÁ, M., HARTMAN, I., ADAMEC, Z., 2009. Moderní technologie umožnily zatravnit „nezatravnitelné“. Inspirace, 4, str. 11-13. registrační č. MK ČR E 15535.

STRAKOVÁ, M., HARTMAN, I., ADAMEC, Z., 2009. Zatravnění centrálního odvalu hlušiny dolu Jan Šverma, Žacléř.Trávníkářská ročenka 2009. Olomouc: Vydavatelství Baštan. str. 17-21. ISBN 978-80-87091-08-1.

STRAKOVÁ, M., SALAŠ, P., KOHUT, M., PEKAŘ, M., ŠEVČÍKOVÁ, M., PELIKÁN, J. 2009. Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu. In: Trávníky 2009 – zeleň v suchých oblastech ČR. Hodonín 15.-16.10.2009. Hrdějovice: Bonus, str. 4-10. ISBN 978-80-86802-14-5.

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J. 2009. Využití květnatých luk v zahradní a krajinářské architektuře. Rozbor problematiky z pohledu fytocenologického, protierozního, nutričního a agrotechnického. In: Dny zahradní a krajinářské tvorby. Luhačovice 25.-27.11.2009. [CD-ROM] str. 71-76. ISBN 978-80-86950-07.

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., ZEMKOVÁ, Ľ., BINKOVÁ, L., ŠEVČÍKOVÁ, M. 2009. Výskyt teplomilných trav v České republice. In ŠAFRÁNKOVÁ, I., ŠEFROVÁ, H. (eds): XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Sborník abstraktů. MZLU v Brně, 2.-4. září 2009, s. 196. ISBN 978-80-7375-316-0.

ZEMKOVÁ, Ľ, STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., JANDLOVÁ, I., KADLECOVÁ, E., MARŠÁLKOVÁ, L. 2009. Ovlivnění velikosti listové plochy vybraných druhů trav aplikací pomocných půdních látek do půdy. In: Trávníky 2009 – zeleň v suchých oblastech ČR, Hodonín 15.-16.10.2009. Hrdějovice: Bonus, str. 81-83. ISBN 978-80-86802-14-5.

Racionální postupy

Informační leták k projektu - Průběžné závěry a poznatky řešení projektu (A4 oboustranně)

STRAKA, J., STRAKOVÁ, M., ZEMKOVÁ, Ľ. 2009. Pomocné půdní látky v trávníkářství. In HRABĚ, F. et al.: Trávníky pro zahradu, krajinu a sport. 1. vyd. Olomouc, Vydavatelství Ing. Petr Baštan, 2009, kap. 2.5, str. 44-53. ISBN 978-80-87091-07-4.

STRAKOVÁ, M., BINKOVÁ, L., STRAKA, J., ŠEVČÍKOVÁ, M., HRABĚ, F. 2009. Jaká je budoucnost „tradičních“ travních druhů v suchých podmínkách? Inspirace 1/2009: 14-15. registrační č. MK ČR E 15535.

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., BINKOVÁ, L., SLOUP, J., ŠEVČÍKOVÁ, M., LOŠÁK, M., HRABĚ, F., KNOT, P. 2009. Vliv zvyšující se variability průběhu počasí na vlastnosti porostů trav. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2009. (Sborník příspěvků). Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. Praha - Ruzyně 4.-5.3.2009. Vyd. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009, str. 73-79. ISBN 978-80-213-1874-8.

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., BINKOVÁ, L., SLOUP, J., ŠEVČÍKOVÁ, M., LOŠÁK, M., HRABĚ, F., KNOT, P. 2009. The impact of the different agro-ecological conditions on sod weight and structure of selected turf grass srecies. In CAGAŠ, B., MACHÁČ, R., NEDĚLNÍK, J. (eds.) Alternative functions of grassland. Proc. of the 15th European Grassland Federation Symposium, Brno, Czech Republic, 7-9 September 2009. Grassland Science in Europe, Vol. 14: 452-455. ISBN 978-80-86908-15-1.

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., JANKŮ, Ľ. 2010. Současné znalosti fyziologie a zemědělského výzkumu trav a možnost jejich praktického použití. In BLÁHA, L. et al. Současné možnosti fyziologie a zemědělského výzkumu přispět k produkci rostlin. 1. vyd. Praha, 2010, str. 222-244. IN PRINT

STRAKOVÁ, M., ZEMKOVÁ, Ľ. 2009. Zemědělský a zahradnický výzkum v Rousínově. Vyškovské noviny, 24.7.2009, I-5.

STRAKOVÁ, M., ZEMKOVÁ, Ľ., STRAKA, J., ŠEVČÍKOVÁ, M., LOŠÁK, M. 2009. Vliv stanoviště na strukturu trávníkového drnu u Lolium perenne, Festuca rubra a Poa pratensis. In Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, Brno 12.-13. listopadu 2009: Vědecká příloha časopisu Úroda [CD-ROM]. 2009, roč. 57, č. 12, s. 473-479. ISSN 0139-6013.

STRAKOVÁ, M.. 2009. Polní dny Agrostis Trávníky. Inspirace 3/2009: str.31. registrační č. MK ČR E 15535.

2008

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., MICHALÍKOVÁ, L., 2008: Poznatky z výživy a hnojení trávníků. Inspirace. 2008, (4):1, s. 28-30. MK ČR 15535 – Racionální postupy

STRAKOVÁ, M., MICHALÍKOVÁ, L., STRAKA, J., 2008: Nové možnosti zakládání květnatých luk. Inspirace, 2008, (4): 2, s. 11-13. MK ČR 15535 – Modelový projekt

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., BINKOVÁ, L., KADLECOVÁ, E., 2008: Rod Andropogon v okrasném zahradnictví. Inspirace, 2008, (4): 3, s. 24. MK ČR 15535 – Modelový projekt

BINKOVÁ, L., 2008: Představení teplomilných trav na 1. konferenci Evropské trávníkářské společnosti v Pise (ETS).Inspirace, 2008, (4): 4, s. MK ČR 15535 – Modelový projekt

STRAKOVÁ, M., STRAKA J., 2008: Využití druhově pestrých směsí ve veřejné zeleni. In Trávníkářská ročenka 2008. Trávníky a komunální zeleň, 2008, roč. 4, s. 116-118. ISBN 978-80-87091-05-0 – Modelový projekt

STRAKOVÁ, M., STRAKA J., MICHALÍKOVÁ, L., VILÍMOVÁ, K., 2008: Výživa a hnojení trávníků. In: Trávníkářská ročenka 2008. Trávníky a komunální zeleň, 2008, roč. 4, s. 122-125. ISBN 978-80-87091-05-0. – Racionální postupy

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., MICHALÍKOVÁ, L., 2008: Vliv stresového faktoru kosení na kořenový systém a kvalitu travního drnu ve veřejné zeleni. In: Sborník referátů z konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin konané v Praze ve dnech 12. - 13.2. 2008, Praha, Vyd. ČZU v Praze, s. 171-174. ISBN: 978-80-87011-18-8 + Poster – Racionální postupy

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., MICHALÍKOVÁ, L., HARTMAN, I., 2008: Praktické zkušenosti s půdními kondicionéry při zatravňování extrémních stanovišť. In: Trávníky 2008. Sborník vydaný u příležitosti konání odborného semináře, 26.-27. června 2008 ve Vysočanech na Chomutovsku. Vyd. Ing. Jana Lepičová – Agentura BONUS, Hrdějovice, 2008, s. 16-19. ISBN 80-86802-12-4 – Modelový projekt
(Současně i přednáška)

HRABĚ, F., KNOT, P., ŠEVČÍKOVÁ, M., CAGAŠ, B., LOŠÁK, M., STRAKOVÁ, M., 2008: Vliv použité formy a úrovně N-hnojení na produkci suché fytomasy sečených trávníků. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Sborník referátů z konference konané v Brně ve dnech 6.-7. listopadu 2008 pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a mediálního partnera Profi Press, s.r.o. Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. a Zemědělský výzkum, s.r.o. Troubsko, 2008, s. 357-361. ISSN 0139-6013 – Racionální postupy

STRAKOVÁ, M., 2008: Možné směry při zakládání a ošetřování intenzivních a extenzivních trávníků. Přednáška na semináři "Zahrada není hra", 23.1. 2008, Svaz zakládání a údržby zeleně, 2008 v Březnici.

LOŠÁK, M., ŠEVČÍKOVÁ, M., CAGAŠ, B., HRABĚ, F., KNOT, P., STRAKOVÁ, M., BINKOVÁ, L., 2008: Vývoj botanického složení extenzivních trávníků v různých variantách dusíkatého hnojení a kosení. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Sborník referátů z konference konané v Brně ve dnech 6.-7. listopadu 2008 pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a mediálního partnera Profi Press, s.r.o. Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. a Zemědělský výzkum, s.r.o. Troubsko, 2008, s. 405-410. ISSN 0139-6013 – Racionální postupy

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., BINKOVÁ, L., ŠEVČÍKOVÁ, M., LOŠÁK, M., HRABĚ, F., SKLÁDANKA, J., 2008: Vliv dusíku na kořenovou biomasu a tvorbu drnu u extenzivních trávníků. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Sborník referátů z konference konané v Brně ve dnech 6.-7. listopadu 2008 pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a mediálního partnera Profi Press, s.r.o. Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. a Zemědělský výzkum, s.r.o. Troubsko, 2008, s. 201-205. ISSN 0139-6013 – Racionální postupy

2007

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., MICHALÍKOVÁ, L., PLEVOVÁ, K., 2007: Kapesní atlas trav. 46 s. BRKO. Brno 2007 Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9.F.g. Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému, Ministerstva zemědělství ČR.

STRAKA, J., 2007: Péče o trávníky v jarním období. Inspirace, 2007, (3):1, s. 24-25. MK ČR 15535 – Racionální postupy

STRAKA, J., STRAKOVÁ, M., 2007: Zásady správné závlahy trávníku. Inspirace. 2007, (3):2, s. 18-19. MK ČR 15535 – Racionální postupy

STRAKOVÁ, M., 2007: Vybíráme travní směs. Zahrádkář, 2007, (39): 2, s. 40-41. ISSN 0139-7761 – Racionální postupy

STRAKOVÁ, M., 2007: Hnojení okrasných trávníků. Zahrádkář, 2007, (39): 3, s.50-51 ISSN 0139-7761 – Racionální postupy

STRAKOVÁ, M., HRABĚ, F., 2007: Kořenový systém trav a jeho vliv na kvalitu trávníku. Zahradnictví, 2007, (99): 4, s. 72. Profi Press, s.r.o., Praha. ISSN 1213-7596. – Racionální postupy

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., MICHALÍKOVÁ, L., PLEVOVÁ, K., 2007: Reakce trav na abiotický a biotický stres. In: Trávníkářská ročenka 2007. Trávníky a komunální zeleň, 2007, (3), s. 62-65. Vyd. Ing. Petr Baštan – vydavatelství. ISBN 978-80-87091-00-5. – Racionální postupy

STRAKOVÁ, M., 2007: Reakce trav na abiotický a biotický stres. In Trávníky 2007. Sborník vydaný u příležitosti konání odborného semináře, 7.–8. června 2007, Brno. Vyd. Ing. Jana Lepičová - Agentura BONUS, Hrdějovice, 2007, s. 16-18. ISBN 80-86802-11-6. – Racionální postupy

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., MICHALÍKOVÁ, L., PLEVOVÁ, K., 2007: Vliv použité formy dusíku v hnojivu na funkčnost a estetickou hodnotu neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině. In BADALÍKOVÁ, B. (ed.) Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí konané v Brně ve dnech 8.-9. listopadu 2007. Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. a Zemědělský výzkum, s.r.o. Troubsko, 2007, s. 365-369. ISBN 978-80-86908-04-5 – Racionální postupy

ŠEVČÍKOVÁ, M., STRAKOVÁ, M., KNOT, P., 2007: Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině. Pícninářské listy 2007 [online]. Příloha I, 2007, roč.XIV. Dostupné z URL: – Racionální postupy

2006

STRAKA, J., STRAKOVÁ, M., 2006: Trávníky v rodinných zahradách – od projektu k realizaci. In: Sborník „Zahrady u rodinných domů“., SZUZ, seminář Krajinné výstavy bez hranic Cheb – Marktredwitz 16-17. 6. 2006, Cheb, 10-13.

OTEVŘEL, R., STRAKA, J., PŘIBYL, M., 2006: Trávníky. Era group, 1. vydání, Brno, 2006, 111 s.

2005

STRAKA, J., 2005: Využití pomocných půdních látek při zakládání a regeneraci trávníků. Trávníkářská ročenka 2005, Agrární Obzor, Olomouc, 99-101.

STRAKA, J., 2005: Zdravá půda = zdravé rostliny., Green, 2005(2), s. 21.

STRAKOVÁ, M., 2005: Základní opatření při ošetřování trávníků. Zahradnictví, 2005 (4): 57-59

STRAKOVÁ, M., 2005: Co s mechem v Trávníku? Trávníkářská ročenka 2005, Agrární Obzor, Olomouc, 53-56.

STRAKA, J., STRAKOVÁ, M., KNOT, P., 2005: Travní směsi pro golfová hřiště. In: Sborník „ Stavíme golfová hřiště“. Česká golfová generace, Praha 2005, 29-40.

HARTMAN, I., HRUBÝ, J., BADALÍKOVÁ., STRAKOVÁ, M., 2005. Revitalizace půd poškozených ropnými produkty a těžkými kovy. Sborník „Trávníky 2005“, 16.-17.5. 2005 Ostrava, 15-17.

2004

STRAKA, J., STRAKOVÁ, M. 2004. Pohyb vody v rostlinném systému. Sborník „Trávníky 2004“, 27.-28.5. 2004 Poděbrady, 3-7.

2003

STRAKA, J., 2003: Vertikutace - Základní opatření k regeneraci trávníku. Zahrada - park - krajina, 2003 (1): 31-32.

STRAKA, J., 2003: ENTEC hnojiva se stabilizátorem dusíku a jejich využití v zahradnictví. Zahradnictví, 2003 (3): 11.

STRAKA, J., 2003: ENTEC hnojiva se stabilizátorem dusíku nové generace. Farmář, 2003 (5): 23.

STRAKA, J., STRAKOVÁ, M., 2003: Zkušenosti s půdními kondicionéry při zatravňování svahů na extrémních stanovištích. In: Sborník Trávníky 2003, Agentura Bonus Hrdějovice, Country Club Nová Amerika u Jaroměře, 2003, 43-44.

STRAKA, J., STRAKOVÁ, M., 2003: Rizika plynoucí z výstavby nízkorozpočtového golfového hřiště. In: Sborník EASTGREENS 2003 „Golf na cestě do Střední a Východní Evropy“, Agentura Bonus Hrdějovice, MZLU Brno, Lednice na Moravě, 2003, 16-21.

STRAKA, J., STRAKOVÁ, M., 2003: Základní pěstební zásahy udržovací péče o trávníky. In: Sborník Udržovací péče o zeleň, Dny zahradní a krajinářské tvorby Luhačovice, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Luhačovice, 2003, 64-66.

HRABĚ, F., et al., 2003: Trávy a trávníky - co o nich ještě nevíte. Vydavatelství ing. Petr Baštan & Hanácká reklamní, Olomouc, 2003, 158 s.

STRAKOVÁ, M., 2003: Využití půdního kondicionéru Agrosil LR v trávníkářství a v zahradnictví. Zahradnictví, 2003 (1): 7-8.

STRAKOVÁ, M., 2003: Vliv ekologických faktorů a výživy na kořenový systém u trávníků. Zahradnictví, 2003 (2): 10-11.

STRAKOVÁ, M., 2003: Kobercové trávníky a jejich praktické využití. Zahradnictví, 2003 (2): 23.

STRAKOVÁ, M., 2003: Hlavní zásady sestavování trávníkových směsí. Zahradnictví, příloha Trávníky, 2003 (4): 1-2.

STRAKA, J., 2003: Kapalná a listová hnojiva COMPO. Zahradnictví, 2003 (5): 7.

STRAKOVÁ, M., 2003: Nové trendy v hnojení dřevin ve školkách dusíkem. Zahradnictví, 2003 (9): 4.

STRAKOVÁ, M., 2003: Ošetřování trávníků na jaře. Jaro na venkově, magazín Agrárního Obzoru, 2003 (4): 27.

STRAKOVÁ, M., 2003: Trávníková dlouhodobá hnojiva COMPO. Agrární Obzor a Moravský Venkov, 2003 (9): 6.

JIRÁSEK, L., STRAKOVÁ, M., 2003: Phytocenological Structure of Golf Course Elements on Chosen Golf Courses of Czech Republic. XXXIII. Internationalel Rasenkolloquium 2003, Plzeň (Czech Republic), 17.-18.9. 2003.

2002

LITSCHMANN, T., STRAKOVÁ, M., PŘIDAL, P., 2002: Praktické zkušenosti s kapkovou závlahou trávníku. Zahradnictví, 2002, (4): 12-13.

STRAKA, J., 2002: Hnojiva COMPO na českém trhu. Zahradnictví, 2002 (12): 4.

STRAKOVÁ, M., 2002: Péče o kořeny v zatěžovaných trávnících. In: Sborník "Trávníky 2002", Agentura Bonus Hrdějovice, VÚRV Praha, Liberec, 2002, 51-53.

STRAKOVÁ, M., 2002: Novinky z veletrhu "FAIRWAY 2002". In: Sborník "Trávníky 2002", Agentura Bonus Hrdějovice, VÚRV Praha, Liberec, 2002, 58.

STRAKOVÁ, M., STRAKA, J., 2002: Postřehy z odborné výstavy"FAIRWAY 2002" v Mnichově. In: Čtvrtletník českého svazu greenkeeperů "GREEN", 2002, (2): 1-4.

STRAKOVÁ, M., KUBEŠOVÁ, S., CAGAŠ, B., 2002: Mechy a řasy v trávníku. 1. vydání, Agentura BONUS, Hrdějovice, 2002, 35 s.

2001

STRAKOVÁ, M., 2001: Vývoj a struktura nadzemní a podzemní biomasy trávníkových odrůd trav. Doktorská disertační práce. Ústav Pícninářství, MZLU v Brně, 2001, 120 s.

STRAKOVÁ, M., HRABĚ, F., 2001: Vliv travního druhu a vegetačního substrátu na rychlost infiltrace vody do travního drnu intenzívního trávníku. In: Sborník "Trávníky 2001", Agentura Bonus, Frýdek-Místek, 2001, 22-25.

STRAKOVÁ, M., HRABĚ, F., 2001: Weight and stratification of root biomass in selected turf cultivars. Rostlinná výroba, 2001, (10): 451-455.

STRAKOVÁ, M., 2001: Vývoj a struktura nadzemní a podzemní biomasy travníkových odrůd trav (The Development and Structure of Shoot and Root Biomass of Lawn Grass Species), Mendel University of Agriculture and forestry Brno, 2001, 120 p., Doctoral thesis, Text in Czech.

2000

STRAKOVÁ, M., 2000: Struktura drnové části trávníkových druhů Lolium perenne L. a Festuca rubra L.. In: Sborník "MendelNET '00". MZLU v Brně, AF, Brno, 2000, 80-81.

1999

STRAKA, J., 1999: Vývoj travních porostů ve vztahu k ekologickým charakteristikám. Doktorská disertační práce. Ústav Pícninářství, MZLU v Brně, 1999, 137 s.

STRAKA, J., HRABĚ, F., 1999: Vliv výživy a hnojení na vybrané nutriční charakteristiky trvalé louky. In: Sborník "Výživa rostlin, kvalita produkce a zpracovatelské využití", MZLU v Brně, Brno, 1999,.

STRAKOVÁ, M., HRABĚ, F., STRAKA, J., 1999: Rozdíly v hmotnosti, struktuře a dynamice tvorby nadzemní části drnu vybraných trávníkových druhů. In: Sborník "Trávníky '99", Velké Karlovice, 1999, 26-29.

STRAKOVÁ, M., HRABĚ, F., 1999: Structure of the Sward Part of Lawn Species Deschampsia caespitosa, L. and Festuca arundinacea Schreb. XXIX. International Turfmeeting 1999, (Switzerland).

FADRNÝ, M., STRAKOVÁ, M., 1999: Citlivost nově registrovaných odrůd jílku vytrvalého k vybraným chorobám. In: Sborník "Trávníky '99", Velké Karlovice, 1999, 22-23.

1998

STRAKA, J., 1998: Sledování vztahů mezi typem travního společenstva a hodnotami objemové vlhkosti půdy. In: Sborník "MendelNET 98". MZLU v Brně, Brno, 1998.

FADRNÝ, M., STRAKOVÁ, M., 1998: Zhodnocení vybraných vlastností u nově povolených trávníkových odrůd Festuca rubra L.. Zahradnictví, 1998 (1): 17 - 20.

STRAKA, J., 1998: Ekologické aspekty pěstování jetelotrav na orné půdě. In: Agrotechnické a metodologické přístupy k tvorbě jetelovinotrav na orné půdě. Ústav pícninářství AF MZLU v Brně, Brno, 1998, 44-47.

STRAKA, J., HRABĚ, F., 1998: Jsou přísevy trvalých travních porostů efektivní? Úroda, 1998, 46 (8): 6-7.

HRABĚ, F., STRAKA, J., KUBÍKOVÁ, B., SVĚRÁKOVÁ, J., 1998: Rozdíly v konkurenčním vztahu u odrůd jetele bílého (Trifolium repens L.). In: Odrůda - základ efektivní rostlinné produkce. Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. Troubsko u Brna, Brno, 1998, 163-167.

HRABĚ, F., STRAKA, J., PROCHÁZKA, J., VORLÍČEK, Z., 1998: Jetelovinotrávy na orné půdě - problémy a možnosti jejich řešení. In: Agrotechnické a metodologické přístupy k tvorbě jetelovinotrav na orné půdě. Ústav pícninářství AF MZLU v Brně, Brno, 1998, 4-11

STRAKA, J., HRABĚ, F., STRAKOVÁ, M., 1998: Vliv pratotechnických opatření na změny v nutriční hodnotě a jakosti píce polopřirozených lučních společenstev. In: Sborník "Produkce a využití objemných krmiv". MZLU v Brně, Brno, 1998, 71-73.

HRABĚ, F., ROSICKÁ, L., SVĚRÁKOVÁ, J., FADRNÁ, M., 1998: Beitrag zur Analyse der Konkurrenz- und Allelopathie- Beziehungen zwischen den Rotklee- (Trifolium pratense L.) und Gräserarten. In Vorträge für Pflanzenzüchtung, 1998, Heft 44. p. 201-205. In 6. Arbeitstagung - Gräser und Kleearten für unterschiedliche Einsatzgebiete- Sorten, Saatguterzeugung und Verwendung- und Dokumente 2. Halle, 1998, 305 p.

1997

STRAKA, J., HRABĚ, F., 1997: Srážkové a odtokové poměry u zemědělských plodin. In: Sborník (abstrakt) "Povodně a krajina 97". Český výbor ICID, Brno, 1997, 3/6.

HRABĚ, F., STRAKA, J., 1997: The changeability of the species composition of meadow association. In: Mannagement for grassland biodiversity. Warszawa, European Grassland Federation, 1997, 133-138.

HRABĚ, F., STRAKA, J., 1997: The effect of sowing-in clover crops and grasses on changes in species composition and quality of fodder off a permanent meadow community. In: 8th International symposium Forage conservation. Research Institute of Animal Nutrition Pohořelice, Brno, 1997, 52-55.

HRABĚ, F., STRAKA, J., 1997: Vliv N + PK hnojení, přísevu a obnovy na počet druhů ve sklizni lučních společenstev. In: Sborník "Obnova druhově bohatých luk". Hluk, Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 1997, 60-66.

HRABĚ, F., STRAKA, J., ROSICKÁ, L., 1997: Vplyv výživy na produkčnú schopnost trvalých, dočasných a prisievaných lúčnych porastov. In: Ekologické a biologické aspekty krmovinárstva. Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 1997, 147-151.

HRABĚ, F., STRAKA, J., BURIAN, S., 1997: Měnlivost druhové skladby dočasných travních a jetelotravních společenstev na orné půdě. In: AGROREGION 97 "Problematika současného zemědělství a Případové studie". JČU ZF, České Budějovice, 1997, 375-377.

FADRNÁ, M., HRABĚ, F., 1997: Rozdíly v infiltrační schopnosti drnu trávníkových druhů trav.. In: Sborník (abstrakt) "Povodně a krajina '97". Český výbor ICID, Brno 1997, 3/6.

FADRNÝ, M., FADRNÁ, M., 1997: Citlivost nově povolených trávníkových odrůd k vybraným chorobám. Zahradnictví, 1997 (10): 13-15.

FADRNÝ, M., FADRNÁ, M., 1997: Zhodnocení vybraných vlastností u nově povolených trávníkových odrůd Lolium perenne. Zahradnictví, 1997 (11): 14-16.

1996

HRABĚ, F., STRAKA, J., 1996: Průběh změn teplot a vlhkosti v půdním prostředí trvalé a nově seté louky. In.: Sborník referátů XII. Čs. bioklimatologická konference "Vývoj životního prostředí" Velké Bílovice, 11. - 13.9. 1996.

HRABĚ, F., STRAKA, J., 1996: Bezorebné přísevy travních porostů. Úroda, 1996, 44 (12) : 36-37.

FADRNÁ, M., 1996: Trávníkové druhy a odrůdy trav v ČR v roce 1996. In: Bureš, F.- Hrabě, F. "Trávníkářské praktikum", ÚP AF MZLU v Brně, Brno, 1996, 52-59.

1995

HRABĚ, F., STRAKA, J., 1995: Produkce obnovených lučních porostů při extenzívní a semioptimální úrovni NPK hnojení. In.: Sborník "Výživa a hnojení rostlin". MZLU v Brně, Brno, 1995, 161-165.

FADRNÁ, M., 1995: Vliv cizorodých prvků na výnos a chemické složení píce travního porostu. Diplomová práce, Ústav agrochemie a výživy rostlin, AF MZLU v Brně, Brno, 1995, 57 s.Doktorská disertační práce

STRAKOVÁ, M.,: Vyvoj a struktura nadzemni a podzemni biomasy travnikovych odrud trav (The Development and Structure of Shoot and Root Biomass of Lawn Grass Species), Mendel University of Agriculture and forestry Brno, 2001, 120 p., Doctoral thesis, Text in Czech.

A polyfactorial field trial consisting of eight lawn grass species (Agrostis tenuis, Deschampsia caespitosa, Festuca arundinacea, Festuca ovina, Festuca rubra, Lolium perenne, Phleum bertolonii, Poa pratensis) was founded in June 1996 by means of the method of random arrangement in two series. Within the period of time between 1997 and 2000, the total weight of root biomass in dry conditions in the depth of up to 200 mm was observed, as well as the stratification of the root biomass, i.e. the weight in the depth of 0 - 20 mm and 21 - 200 mm, further the total weight of residual shoot biomass in dry conditions when mowed at the height of 35 mm, its structure, i.e. the weight of the live part and the dead part in dry conditions, and the commercial characteristics of the lawn (its thickness, colour, and fineness). These characteristics were observed in relation to both the impact of the use of long-acting fertilisers in comparison with the use of conventional short-acting fertilisers, and the impact of the enrichment of the lawn vegetation layer with lawn cultivation substrate in comparison with soil with no substrate.

Within the period between 1997 and 2000, the average weight of root biomass varied between 874.28 g.m-2 (substrate + short-acting fertiliser) and 923.49 g.m-2 (top soil + short-acting fertiliser) in the depth of 0 - 200 mm. The average weight of root biomass in the depth of 21 - 200 mm was about the same; it varied between 316.57 g.m-2 (substrate + short-acting fertiliser) and 339.61g.m-2 (top soil + short-acting fertiliser). When evaluating the influence of the species on the total weight of root biomass in the depth of 0 - 200 mm the following average values were found out (arranged from the lowest to the highest value): 1. Agrostis tenuis (929.66 g.m-2), 2. Lolium perenne (1059.38 g.m-2), 3. Phleum bertolonii (1089.56 g.m-2), 4. Festuca arundinacea (1180.60 g.m-2), 5. Deschampsia caespitosa (1214.48 g.m-2), 6. Festuca ovina (1331.81 g.m-2), 7. Poa pratensis (1435.40 g.m-2), 8. Festuca rubra (1603.42 g.m-2). The differences between the species were statistically significant. The total average weight of root biomass in the depth of 0 - 200 mm was higher by 303.32 g.m-2 in autumn sampling than in spring sampling.

When evaluating the influence of the species on the total weight of residual shoot biomass, the following sequence in lawn grass species was determined (arranged from the lowest value to the highest): 1. Lolium perenne (465.91 g.m-2), 2. Phleum bertolonii (474.30 g.m-2), 3. Festuca arundinacea (549.53 g.m-2), 4. Festuca rubra (554.63 g.m-2), 5. Poa pratensis (635.48 g.m-2), 6. Agrostis tenuis (723.99 g.m-2), 7. Festuca ovina (738.65 g.m-2), 8. Deschampsia caespitosa (886.98 g.m-2).

The results of the present research show that the evaluated characteristics of the observed lawn grass species were significantly influenced by the type of vegetation substrate (top soil or lawn substrate). The above findings, which showed best in the weight of the residual shoot biomass and selected commercial characteristics of lawn grass species, can be attributed especially to the different size and distribution of particles in top soil and lawn substrate. This was the cause of varying results in the case of another characteristic - the speed of water infiltration into the turf, which was higher in vegetation substrate.


Key words: root biomass, shoot biomass, turf, fertilisation, Agrostis tenuis, Deschampsia caespitosa, Festuca arundinacea, Festuca ovina, Festuca rubra, Lolium perenne, Phleum bertolonii, Poa pratensis, infiltration capacity of soil


 Mechy a řasy v trávníku

Publikace, která svým zaměřením nemá v historii českého trávníkářství srovnání je určena všem zahradníkům, trávníkářům a samozřejmě také správcům fotbalových a golfových hřišť. Při sestavování textu věnovanému problémům způsobených výskytem mechů a řas v trávníku přizvala Ing. Marie STRAKOVÁ, Ph.D. ke spolupráci specialistku na určování mechorostů Mgr. Svatavu Kubešovou z botanického oddělení Moravského zemského muzea v Brně a odborníka na řasy a chemické přípravky do trávníků Ing. Bohumíra Cagaše, CSc. z Výzkumné stanice travinářské v Zubří.

Téma publikace v sobě shrnuje dostupné informace o mechorostech a řasách v trávnících a své čtenáře obohatí o znalosti základů morfologie, systematického třídění a nároků na stanoviště u těch druhů mechů, které se v trávnících nejčastěji vyskytují. Na kapitolu popisující podmínky podporující výskyt mechů, navazují podrobně zpracované kapitoly věnované způsobům eliminace mechů v trávnících nechemickými a chemickými metodami. V samostatné kapitole "Řasy v trávníku" získají čtenáři informace nejen o velké proměnlivosti a přizpůsobivosti těchto organismů, ale také o možnostech jejich omezení v trávnících.

Tato příručka si neklade za cíl poskytnout jednoznačný návod jak vyřešit problém existence mechů a řas v trávníku (na únosnou míru, nebo jejich úplné odstranění), ale jejím hlavním smyslem je inspirovat čtenáře k nalezení nových pohledů a k pochopení vzájemných souvislostí (v rámci komplexního ošetřování trávníků) při řešení problémů spojených s ochranou a údržbou trávníků.
K názornějšímu zasvěcení do problematiky přispívá 18 barevných fotografií a 9 pérovek některých druhů mechorostů popisovaných v textu. Celkovou úroveň publikace zvyšuje předmluva v anglickém a německém jazyku a anglický překlad popisků k fotografiím. Součástí publikace je samozřejmě přehled použité literatury a seznam vědeckých a českých názvů mechorostů použitých v textu.

Marie Straková, Svatava Kubešová, Bohumír Cagaš: Mechy a řasy v trávníku. Vydalo nakladatelství Ing. Jana Lepičová - Agentura BONUS, 1. vydání, Hrdějovice 2002. Počet stran textu 35 a 9 stran barevných příloh. Doporučená prodejní cena 50 Kč.
 
Aktuality Agrostis

Aktuality

Omezený provoz v úterý 30. května
V úterý 30. května bude z důvodu odstávky elektřiny uzavřena naše prodejna ve Slavíkovicích a nebudou expedovány objednávky eshopů agrostisobchod.cz a kvetnatelouky.cz.
Agrostis Trávníky na výstavě DemoGreen 2023 (14. - 15. 6.)
Navštivte náš stánek na výstavě DemoGreen a seznamte se s unikátní technologií kartáčování semenné biomasy.
Jsme členy: