X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

Kapesní atlas trav

Metodická pomůcka – „Kapesní atlas trav“ je určena všem zemědělským subjektům, které se věnují zatravňování orné půdy, zakládání travních biopásů, ošetřování porostů luk a pastvin, pěstování trav na semeno, zemědělským subjektům hospodařícím v méně příznivých oblastech a také zahradnickým a stavebním firmám, které se zabývají zakládáním a ošetřováním travnatých ploch ve veřejné zeleni. Publikace si klade za cíl zvýšit informovanost a úroveň poznání při určování jednotlivých druhů trav ve sterilním i fertilním stavu, včetně určení travních semen (semena trav). Metodická pomůcka „Kapesní atlas trav“ obsahuje 46 nejběžnějších druhů kulturních i plevelných trav (tj. lučních travin).

Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9.F.g. Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému, Ministerstva zemědělství ČR.

Produkty v kategorii

BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.) - Kapesní atlas trav
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) - Kapesní atlas trav
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) - Kapesní atlas trav
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) - Kapesní atlas trav
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) - Kapesní atlas trav
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) - Kapesní atlas trav
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.) - Kapesní atlas trav
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) - Kapesní atlas trav
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách.
LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice obecná je hojně rozšířený, spíše plevelný druh, který svým výskytem signalizuje vyšší vlhkost půdy.
LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice roční je plevelný druh vyskytující se hojně především na silně sešlapávaných místech. Vyznačuje se velkou plasticitou. V  pícních porostech nemá její výskyt zásadní vliv na produkční charakteristiky.
LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice smáčknutá je pionýrský druh, který roste i  ve velmi špatných podmínkách mělkých a  chudých půd.
MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) - Kapesní atlas trav
Medyněk vlnatý, ekologicky velmi plastický druh, patří k  travám nejvíce zastoupeným v  našich lučním porostech.
METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) - Kapesní atlas trav
Metlice trsnatá, častý komponent našich přirozených travních porostů i travních směsí.
METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) - Kapesní atlas trav
Metlička křivolaká je indikátorem kyselých půd se zhoršeným rozkladem humusu.
OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) - Kapesní atlas trav
Oves hluchý je agresivní plevelný druh zejména v  teplejších oblastech, přenašeč chorob obilnin a  hostitel škůdců. Svým výskytem zapleveluje obilniny, luskoviny, kukuřici a  okopaniny.
OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) - Kapesní atlas trav
Ovsík vyvýšený je typickým představitelem úrodných mezofilních ovsíkových luk, jedněch z  nejrozšířenějších lučních biotopů u  nás.
OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) - Kapesní atlas trav
Ovsíř pýřitý je vzhledem ke své ekologické přizpůsobivosti komponentem velmi rozdílných travních společenstev, nejčastěji mezofilních druhově bohatých luk s  převahou ovsíku vyvýšeného.
POHÁŇKA HŘEBENITÁ (Cynosurus cristatus L.) - Kapesní atlas trav
Poháňka hřebenitá je typický druh krátkostébelných nízkoproduktivních přirozených pastevních i lučních porostů.
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) - Kapesní atlas trav
Psárka luční je dominantní druh čerstvě vlhkých zaplavovaných aluviálních luk.
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) - Kapesní atlas trav
Psineček obecný patří k  našim nejrozšířenějším travním druhům zejména krátkostébelných lučních porostů ve vyšších polohách.
PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) - Kapesní atlas trav
Psineček psí je indikátorem stanoviště s  přebytkem vláhy a  nedostatkem živin. Je doplňkovým travním druhem, který je šlechtěn pro trávníkové účely.
PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) - Kapesní atlas trav
Psineček veliký patří do sortimentu starších pícních trav.
PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) - Kapesní atlas trav
Psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera L.) je šlechtěn a využíván pro trávníkové účely. Velmi dobře snáší nízké kosení (i  pod 5 mm), a  proto je vhodný pro osetí jamkovišť golfových hřišť a také pro některé typy okrasných trávníků.
PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) - Kapesní atlas trav
Pýr plazivý je obtížný plevel s  vysokou konkurenční schopností. Na stanovišti se množí jak generativně, tak rozrůstajícími se podzemními výběžky.
ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) - Kapesní atlas trav
Rosička krvavá je úporný plevel. Na orné půdě zapleveluje především kukuřici, cukrovou řepu a  polní zeleniny. 
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) - Kapesní atlas trav
Smělek jehlancovitý je druh nízkých polostepních pastvin a  luk. Pokud je jeho osivo k  dispozici, přidává se do druhově bohatých směsí pro krajinné trávníky na sušších stanovištích.
SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) - Kapesní atlas trav
Smělek štíhlý je typický komponent stepních trávníků. Doplňkově je šlechtěn a využíván jako trávníkový druh do okrasných, rekreačních i  krajinných trávníků na výsušných lokalitách a  půdách s  alkalickou reakcí.
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) - Kapesní atlas trav
Smilka tuhá je typickým a  dominantním druhem horských nízkých trávníků, v  nichž je konkurenčně velmi silná.
SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) - Kapesní atlas trav
Srha laločnatá patří k  nejstarším kulturním, pícninářsky velmi výnosným travám. Má vysokou konkurenční schopnost. Vyznačuje se rychlým jarním růstem.
STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) - Kapesní atlas trav
Strdivka brvitá je druh skalních stepí, vyskytující se u  nás roztroušeně v  teplých oblastech.
STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) - Kapesní atlas trav
Strdivka nicí je velmi rozšířený travní druh zastoupený ve většině smíšených lesních společenstev.
SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) - Kapesní atlas trav
Sveřep bezbranný je v  zahraničí ceněný jako vysoce výnosná pícní tráva i  jako druh pro stabilizaci půd ohrožených erozí. V  prvním užitkovém roce se pomalu vyvíjí, ale dobře obrůstá.
SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) - Kapesní atlas trav
V  posledních letech se rozšíření sveřepu měkkého jako plevelného druhu postupně zvyšuje.
SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) - Kapesní atlas trav
Sveřep vzpřímený je dominantní druh druhově bohatých širokolistých porostů stepního charakteru na vápenitých půdách. Poskytuje hrubší píci o  průměrné nutriční hodnotě, po seči málo obrůstá.
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) - Kapesní atlas trav
Tomka vonná, hojný druh krátkostébelných porostů chudších stanovišť, patří mezi nejranější travní druhy.
TROJŠTĚT ŽLUTAVÝ (Trisetum flavescens (L.)P.B.) - Kapesní atlas trav
Trojštět žlutavý snáší ekologicky drsnější podmínky. Je typickým zástupcem druhově pestrých horských trojštětových i  mezofilních ovsíkových luk.
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) - Kapesní atlas trav
Třeslice prostřední je indikátorem velmi chudých stanovišť. Je častým druhem chudých luk i  pastvin, ale pro pícní využití nemá velký význam.
VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) - Kapesní atlas trav
Válečka prapořitá je dominantním druhem druhově bohatých širokolistých suchých stepních trávníků a  častým druhem bylinných lesních lemů.

Autorský kolektiv atlasu lučních travin:

Ing. Marie Straková, Ph.D.,
Ing. Josef Straka, Ph.D.,
Ing. Ludmila Michalíková,
Bc. Karla Plevová

Aktuality Agrostis

Aktuality

Pozvánka na seminář
Přijměte pozvání na odborný seminář s exkurzí, který se orientuje mimo jiné na ochranu přírodního dědictví a biodiverzitu.
Podpořili jsme soutěž Lipová ratolest
Tak jako v předešlých letech jsme sponzorsky podpořili tradiční soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest.
Jsme členy: