X

Poptávkový formulář

TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.)

TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.)

Tomka vonná, hojný druh krátkostébelných porostů chudších stanovišť, patří mezi nejranější travní druhy. Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro extenzivní krajinné trávníky. Obsahuje kumarin, který je zdrojem typické vůně sena.

TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) - další informace

Stanoviště:
Louky, pastviny, meze, trávníky, hole, kamenité svahy.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Tomka vonná, hojný druh krátkostébelných porostů chudších stanovišť, patří mezi nejranější travní druhy. Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro extenzivní krajinné trávníky. Obsahuje kumarin, který je zdrojem typické vůně sena.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, trsnatý druh.
Výška rostliny: 15–50 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, tenké, hladké, tuhé a  nevětvené.
List: Čepele ploché, téměř lysé. Listové pochvy na konci vousatě chlupaté. Jazýček dlouhý, tupý.

Generativní orgány:
Květenství: Laty klasovité, silně stažené, podlouhle oválné, 1–10 cm dlouhé, zelené nebo purpurové.
Termín květu: V–VI
Plod: Špičatá hnědá obilka s  lesklým povrchem. Plucha se zahnutou osinou.
Délka obilky: 2–2,5 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 0,57 g
Počet obilek v  1 g = 1754

Podobné

TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
TOMKA VONNÁ (Anthoxanthum odoratum L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: