X

Poptávkový formulář

BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)

BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)

Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech. Poskytuje kvalitní píci. Dobře snáší dlouho ležící sníh, holomrazy a  chladné klima. Část populace bojínku lučního je jarního charakteru a  metá i  do dalších sečí.

BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) - další informace

Stanoviště:
Louky, pastviny, meze, vlhčí, výživné a  těžší půdy. Na stanovištní podmínky je nenáročný.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech. Poskytuje kvalitní píci. Dobře snáší dlouho ležící sníh, holomrazy a  chladné klima. Část populace bojínku lučního je jarního charakteru a  metá i  do dalších sečí.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–120 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Statné, přímé nebo kolénkatě vystoupavé, hladké, na bázi hlíznatě ztlustlé.
List: Čepele drsné, listové pochvy hladké, později hnědavé, jazýček střední, tupý, po stranách s  vystouplými zoubky, vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklasy husté, válcovité, 5–20 cm dlouhé. Plevy krátce osinaté, na kýlu brvité, pluchy lysé.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Obilka vejčitého tvaru, mírně zašpičatělá, bělavá, velmi často vypadávající z pluch. Osivo je směsí pluchatých a  nahých obilek.
Délka obilky: 1,4–2,2 mm
Šířka obilky: 0,7–1,2 mm
HTS 0,4–0,6 g
Počet obilek v 1 g = 2000–2500

Podobné

BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.)
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách.
Jsme členy: