X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)

JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) - Kapesní atlas trav

Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním. Je jedním z  nejkvalitnějších víceletých pícních druhů trav a  současně patří mezi základní trávníkové druhy se stovkami vyšlechtěných odrůd na diploidní i  tetraploidní úrovni. Vyžaduje časté sečení, jinak omezuje odnožování, hůře obrůstá a  porost řídne. 

JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) - další informace

Stanoviště:
Louky a  pastviny, sešlapávaná místa, okraje cest, ruderální plochy, vlhké a  výživné půdy.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním. Je jedním z  nejkvalitnějších víceletých pícních druhů trav a  současně patří mezi základní trávníkové druhy se stovkami vyšlechtěných odrůd na diploidní i  tetraploidní úrovni. Vyžaduje časté sečení, jinak omezuje odnožování, hůře obrůstá a  porost řídne. Píce je velmi kvalitní a  s  vysokým obsahem vodorozpustných cukrů. V  příznivých oblastech je zelený i  během zimy. Nesnáší dlouhodobější zastínění. Na písčitých půdách je náchylný k  vymrzání. V  období sucha dochází k  odumírání listů, rychle však regeneruje. U  nás je napadán plísní sněžnou a  rzí travní.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 10–60 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo vystoupavé, hladké, lysé, v  kolénkách rýhované.
List: Listové čepele sytě zelené, lysé, na svrchní straně výrazně rýhované, na spodní straně hladké a  silně lesklé. Přízemní listové pochvy načervenalé. Krátká ouška, jazýček tupý. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Štíhlý dvouřadý zploštělý lichoklas dlouhý 3–20 cm, vřeteno je zprohýbané, klásky přitisklé úzkou stranou k  vřetenu, bezosinné.
Termín květu: V–IX
Plod: Pluchatá obilka nahoře tupá nebo slabě zašpičatělá, stopečka má tvar obdélníku a  odspodu se stejnoměrně rozšiřuje. Plucha je slabě klenutá, bezosinná.
Délka obilky: 5–7 mm
Šířka obilky: 1,5–2 mm
HTS 1,6–2 (2,7) g
Počet obilek v  1 g = 500

Podobné

BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.) - Kapesní atlas trav
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) - Kapesní atlas trav
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) - Kapesní atlas trav
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) - Kapesní atlas trav
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) - Kapesní atlas trav
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.) - Kapesní atlas trav
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) - Kapesní atlas trav
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách.
Jsme členy: