X

Poptávkový formulář

JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)

JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)

Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním. Je jedním z  nejkvalitnějších víceletých pícních druhů trav a  současně patří mezi základní trávníkové druhy se stovkami vyšlechtěných odrůd na diploidní i  tetraploidní úrovni. Vyžaduje časté sečení, jinak omezuje odnožování, hůře obrůstá a  porost řídne. 

JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) - další informace

Stanoviště:
Louky a  pastviny, sešlapávaná místa, okraje cest, ruderální plochy, vlhké a  výživné půdy.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním. Je jedním z  nejkvalitnějších víceletých pícních druhů trav a  současně patří mezi základní trávníkové druhy se stovkami vyšlechtěných odrůd na diploidní i  tetraploidní úrovni. Vyžaduje časté sečení, jinak omezuje odnožování, hůře obrůstá a  porost řídne. Píce je velmi kvalitní a  s  vysokým obsahem vodorozpustných cukrů. V  příznivých oblastech je zelený i  během zimy. Nesnáší dlouhodobější zastínění. Na písčitých půdách je náchylný k  vymrzání. V  období sucha dochází k  odumírání listů, rychle však regeneruje. U  nás je napadán plísní sněžnou a  rzí travní.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 10–60 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo vystoupavé, hladké, lysé, v  kolénkách rýhované.
List: Listové čepele sytě zelené, lysé, na svrchní straně výrazně rýhované, na spodní straně hladké a  silně lesklé. Přízemní listové pochvy načervenalé. Krátká ouška, jazýček tupý. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Štíhlý dvouřadý zploštělý lichoklas dlouhý 3–20 cm, vřeteno je zprohýbané, klásky přitisklé úzkou stranou k  vřetenu, bezosinné.
Termín květu: V–IX
Plod: Pluchatá obilka nahoře tupá nebo slabě zašpičatělá, stopečka má tvar obdélníku a  odspodu se stejnoměrně rozšiřuje. Plucha je slabě klenutá, bezosinná.
Délka obilky: 5–7 mm
Šířka obilky: 1,5–2 mm
HTS 1,6–2 (2,7) g
Počet obilek v  1 g = 500

Podobné

JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.)
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách.
Jsme členy: