X

Poptávkový formulář

LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)

LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)

Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově. Patří k  doplňkovým travním druhům pěstovaným jak v  lučních, tak pastevních porostech. V  nově zakládaných lučních porostech postupně zaplňuje prázdná místa, která vznikla po ústupu málo vytrvalých druhů. Lze ji využít do směsí s  jetelovinami. Je jarního charakteru a  metá i  v  dalších sečích.

LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) - další informace

Stanoviště:
Mokré louky, příkopy, břehy vod.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově. Patří k  doplňkovým travním druhům pěstovaným jak v  lučních, tak pastevních porostech. V  nově zakládaných lučních porostech postupně zaplňuje prázdná místa, která vznikla po ústupu málo vytrvalých druhů. Lze ji využít do směsí s  jetelovinami. Je jarního charakteru a  metá i  v  dalších sečích.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 120 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Plodná i  sterilní stébla jsou většinou hladká a  bohatě olistěná.
List: Zelený až šedozelený. V  úžlabí pochev často chomáčky listů. Pochvy listů hladké, pochvy horních listů jsou kratší než čepele. Jazýček dlouhý, zašpičatělý.

Generativní orgány:
Květenství: Laty jemné, bohaté, úzce jehlancovité s  drobnými klásky, pluchy na špičce s  malou žlutou skvrnou.
Termín květu: VI–VII
Plod: Zlatavě žluté elipčité obilky z  obou stran zašpičatělé. Plucha tupá, kýlnatá, žlutá až bělavá, na bázi ochmýřená.
Šířka obilky: 0,5 mm
Délka obilky: 1 mm
HTS 0,14–0,19 g
Počet semen v  1 g = 6000

Podobné

LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.)
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách.
Jsme členy: