X

Poptávkový formulář

JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)

JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)

Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce. Zvláště jeho jednoletá forma nachází využití i jako strnisková meziplodina. Je vyšlechtěna celá řada odrůd na diploidní i tetraploidní úrovni. Je náročný na živiny, vláhu a teplo.

JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) - další informace

Stanoviště:
Kulturní vysévaný, u nás nepůvodní druh, který zplaňuje. Výživné půdy, meze, rumiště.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce. Zvláště jeho jednoletá forma nachází využití i jako strnisková meziplodina. Je vyšlechtěna celá řada odrůd na diploidní i tetraploidní úrovni. Je náročný na živiny, vláhu a teplo. Je citlivý na holomrazy, nesnáší vysokou hladinu podzemní vody. Pod sněhovou pokrývkou trpí plísní sněžnou. Ve šlechtění trav je významným zdrojem genetického materiálu pro mezirodovou hybridizaci (Lolium x Festuca).

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletý až dvouletý, za příznivých podmínek i  víceletý volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo vystoupavé, lysé, pod lichoklasem drsné.
List: Listové čepele široké, světle zelené, na líci žebrované, na rubu lesklé, lysé. Listové pochvy mírně drsné. Jazýček krátký, ouška dlouhá. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklasy až 30 cm dlouhé, zploštělé, často převislé. Vřeteno esovitě zprohýbané. Klásky osinaté, přitisklé úzkou stranou k  vřetenu.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Pluchatá obilka vejčitého tvaru, hnědá, lesklá. Osina je na špici pluchy, stopečka plochá protáhlá, barva pluchy je žlutá.
Délka obilky: 5 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 4,2 g
Počet semen v  1 g = 450

Podobné

JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.)
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách.
Jsme členy: