X

Poptávkový formulář

LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)

LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)

Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. Šlechtěné odrůdy se uplatňují především v  extenzivních parkových trávnících na zastíněných stanovištích, kde vyniknou zejména v  monokultuře. Tvoří zde zapojené, ale řidší porosty, nesnášející časté sešlapávání a  kosení.

LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) - další informace

Stanoviště:
Světlé listnaté a  smíšené lesy a  háje, křoviny, paseky (subsp. nemoralis), ale i  v  teplejších oblastech i  suché stráně, skalnaté a  kamenité svahy, zdi, okraje lesů (subsp. rigidula).

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. Šlechtěné odrůdy se uplatňují především v  extenzivních parkových trávnících na zastíněných stanovištích, kde vyniknou zejména v  monokultuře. Tvoří zde zapojené, ale řidší porosty, nesnášející časté sešlapávání a  kosení.

Popis:
Charakteristika růstu: Víceletý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–80 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Středně vysoké, tenké, bohatě olistěné. Vystoupavá kolénka často temně zbarvená.
List: Čepele ploché až svinuté, tmavozelené. Čepel nejvyššího listu od stébla kolmo odstálá, delší nebo stejně dlouhá jako listová pochva. Jazýček velmi krátký, uťatý. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata je řídká, jemná, rozkladitá, po odkvětu úzce stažená a  převislá.
Termín květu: V–VI
Plod: Obilky žluté, drobné z  obou stran zašpičatělé. Pluchy kopinaté, kýlnaté, na kýlech a  bázi chlupaté. Tenká dlouhá stopečka zasahuje téměř do poloviny pluchy.
Délka obilky: 2,5–3 mm
Šířka obilky: 0,5–0,8 mm
HTS 0,23 g
Počet obilek v  1g = 4300–5500

Podobné

LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.)
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách.
Jsme členy: