X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)

LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) - Kapesní atlas trav

Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. Šlechtěné odrůdy se uplatňují především v  extenzivních parkových trávnících na zastíněných stanovištích, kde vyniknou zejména v  monokultuře. Tvoří zde zapojené, ale řidší porosty, nesnášející časté sešlapávání a  kosení.

LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) - další informace

Stanoviště:
Světlé listnaté a  smíšené lesy a  háje, křoviny, paseky (subsp. nemoralis), ale i  v  teplejších oblastech i  suché stráně, skalnaté a  kamenité svahy, zdi, okraje lesů (subsp. rigidula).

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. Šlechtěné odrůdy se uplatňují především v  extenzivních parkových trávnících na zastíněných stanovištích, kde vyniknou zejména v  monokultuře. Tvoří zde zapojené, ale řidší porosty, nesnášející časté sešlapávání a  kosení.

Popis:
Charakteristika růstu: Víceletý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–80 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Středně vysoké, tenké, bohatě olistěné. Vystoupavá kolénka často temně zbarvená.
List: Čepele ploché až svinuté, tmavozelené. Čepel nejvyššího listu od stébla kolmo odstálá, delší nebo stejně dlouhá jako listová pochva. Jazýček velmi krátký, uťatý. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata je řídká, jemná, rozkladitá, po odkvětu úzce stažená a  převislá.
Termín květu: V–VI
Plod: Obilky žluté, drobné z  obou stran zašpičatělé. Pluchy kopinaté, kýlnaté, na kýlech a  bázi chlupaté. Tenká dlouhá stopečka zasahuje téměř do poloviny pluchy.
Délka obilky: 2,5–3 mm
Šířka obilky: 0,5–0,8 mm
HTS 0,23 g
Počet obilek v  1g = 4300–5500

Podobné

BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.) - Kapesní atlas trav
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) - Kapesní atlas trav
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) - Kapesní atlas trav
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) - Kapesní atlas trav
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) - Kapesní atlas trav
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) - Kapesní atlas trav
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.) - Kapesní atlas trav
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) - Kapesní atlas trav
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách.
Jsme členy: