X

Poptávkový formulář

LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.)

LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.)

Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách. Velmi dobře snáší i  mechanickou zátěž. Snadno se přizpůsobí i  chladnějším podmínkám ve vyšších polohách. Při nedostatku vláhy z  porostu ustupuje.

LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) - další informace

Stanoviště:
Vlhké lesní cesty, cesty v  lukách a  nivách.

Výskyt: Podhůří až hory, vzácně nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách. Velmi dobře snáší i  mechanickou zátěž. Snadno se přizpůsobí i  chladnějším podmínkám ve vyšších polohách. Při nedostatku vláhy z  porostu ustupuje.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, výběžkatý druh, velmi podobný lipnici roční.
Výška rostliny: 5–15 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo krátce vystoupavé.
List: Čepele listů ploché, měkké až mírně tuhé, tmavozelené až zelené. Jazýček krátký, kratší než u  lipnice roční.

Generativní orgány:
Květenství: Lata často stažená, až 4 cm dlouhá. Klásky jsou fialově naběhlé a  žlutavě skvrnité, nahloučené na koncích větévek.
Termín květu: IV–V ve vyšších polohách VI–VIII
Plod: Zašpičatělá, žlutá obilka. Pluchy s  nestejně dlouhými stopečkami.
Délka obilky: 2–3,7 mm
Šířka obilky: 0,7 mm
HTS 0,3 g
Počet obilek v  1 g = 4000

Podobné

LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: