X

Poptávkový formulář

CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)

CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)

Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu. Dnes není výjimkou ani v  jarních obilovinách. Rozmnožuje se generativně. Jedna rostlina vytváří až 12  000 obilek.

CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) - další informace

Stanoviště:
Výživné orné půdy vlhčí i  vysýchavé, meze, úhory, rumiště.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu. Dnes není výjimkou ani v  jarních obilovinách. Rozmnožuje se generativně. Jedna rostlina vytváří až 12  000 obilek.

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletý, volně trsnatý druh převážně ozimého charakteru.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, hladké, lesklé.
List: Čepele lysé, na svrchní straně drsné a  na spodní hladké. Listová pochva lysá, zelená nebo purpurová. Jazýček až 6 mm dlouhý, zašpičatělý, roztřepený. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata bohatá, jehlancovitá, 20–30 cm dlouhá, 5–18 cm široká, řídká, zelenavá až purpurová, větévky laty tenké, drsné, vlnkovitě zprohýbané.
Termín květu: VI–VII
Plod: Pluchatá, ostře zašpičatělá obilka hnědé barvy. Plucha kopinatá, dlouze osinatá. Obilky dobře klíčí, mají krátkou dormanci, vzcházejí i  za nepříznivých podmínek. Obilky většinou dozrávají na poli ještě před sklizní plodiny.
Délka obilky: 2–3 mm
Šířka obilky: 0,5 mm
HTS 0,02 g
Počet obilek v 1 g = 50 000

Podobné

CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.)
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách.
Jsme členy: