X

Poptávkový formulář

BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)

BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)

Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně. Je suchomilnější. Okrajově se šlechtí pro nezemědělské využití. Vytváří nízký hustý drn odolný vůči sešlapávání. V  zimě si udržuje zelenou barvu listů, zahajuje růst brzy na jaře. Odrůdy jsou určeny zejména pro hřišťové trávníky se zimním provozem.

BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) - další informace

Stanoviště:
Suché louky, pastviny, úhory, světlé lesy.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně. Je suchomilnější. Okrajově se šlechtí pro nezemědělské využití. Vytváří nízký hustý drn odolný vůči sešlapávání. V  zimě si udržuje zelenou barvu listů, zahajuje růst brzy na jaře. Odrůdy jsou určeny zejména pro hřišťové trávníky se zimním provozem.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 10–80 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tenké, tuhé, vystoupavé, na bázi cibulkatě ztlustlé.
List: Čepele šedozelené až zelené, na okrajích poněkud drsné. Listové pochvy hladké, oblé, poněkud nadmuté. Jazýček špičatý.

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklas úzce válcovitý, 1–10 cm dlouhý, velmi hustý, plevy krátce osinkaté, pluchy bez osin.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Obilka vejčitého tvaru, bělavá až béžová s  lesklým povrchem.
Délka obilky: 1,4–2 mm
Šířka obilky: 0,6–1 mm
HTS 0,4–0,59 g
Počet obilek v  1 g = 2500

Podobné

BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.)
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách.
Jsme členy: