X

Poptávkový formulář

Směsi pro krajinné projektování

Produkty v kategorii

Směsi pro krajinné projektování BROMION - Směs pro suché trávníky
Širokolisté suché trávníky s dominancí druhů Brachypodium pinnatum (při využívání na pastvu) a Bromus erectus (při využívání na seč) se vyskytují na devonských vápencích v Moravském krasu. Původ osiva bylin této směsi je přímo na území Moravského krasu a složení směsi bylo konzultováno s botaniky Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 
Směsi pro krajinné projektování HORIZONT - Krajinná louka
HORIZONT - krajinná louka – Travobylinná směs přírodního charakteru hodící se pro použití v krajině i pro pícní účely v mezofytních až sušších stanovištních podmínkách.
Směsi pro krajinné projektování KLASIK - Travinobylinná louka klasická
KLASIK – travinobylinná louka klasická – obsahuje 44 rostlinných druhů. Klasická louka pro univerzální použití umožňuje zatravnit starý sad i vzdálenější zahradu. Tuto směs je možné použít i pro spásání a svým složením je vhodná i pro použití v krajině.
Směsi pro krajinné projektování PANONIE - Druhově pestrá směs do sucha
PANONIE - druhově pestrá směs do sucha – obsahuje 40 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je sestavena na základě výzkumu s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech. 
Směsi pro krajinné projektování POTŮČEK - Travinobylinná směs do vlhka
POTŮČEK – travinobylinná směs do vlhka – obsahuje 37 rostlinných druhů. Směs je určena na vlhčí nebo dočasně vlhčí, případně i zastíněná stanoviště.
Směsi pro krajinné projektování RSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami
RSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami
Směsi pro krajinné projektování RUSALKA - Travinobylinná směs do stinného podrostu
RUSALKA – travinobylinná směs do stinného podrostu – Travinobylinná směs určená do podrostu listnatých nebo smíšených hájů a lesoparků. V křovitých světlých lesních lemech porost více pokvete.
Směsi pro krajinné projektování SAHARA - Rekultivační směs do sucha
SAHARA - rekultivační směs do sucha – obsahuje 21 rostlinných druhů. Směs květnaté louky je sestavena na základě výzkumu ozelenění sterilních a poškozených půd aridních oblastí a je určena do extrémně suchých podmínek.
Směsi pro krajinné projektování VV-19/2 Dálniční travní směs
Dálniční směs má obdobné složení jako směsi RSM pro krajinné trávníky. Přídavek 5% diploidního jílku jednoletého urychlí vzcházení porostu a sníží nebezpečí půdní eroze po zásevu, později z porostu ustoupí.
Směsi pro krajinné projektování ŽIVA - druhově obohacená jetelotravní směs
Druhově obohacená jetelotravní směs - ŽIVA - směs je složena z českých odrůd vhodných pro použití v krajině dle Standardu Agentury přírody a krajiny „Krajinné trávníky“.

Při zakládání větších ploch v krajině je nutné respektovat druhové složení přirozených travních porostů v oblasti, respektive podíl a složení bylinné složky v porostu. Použití konkrétních druhů, popř. odrůd závisí na klimatických podmínkách místa založení, půdních a orografických podmínkách (expozice, svažitost, nadmořská výška, členitost terénu). Ze skupiny trav se dává přednost druhům vytvářejícím menší množství fytomasy a snášejícím extenzívní způsob ošetřování. Na sušších stanovištích se z travních druhů do směsí zařazují hlavně kostřavy červené a kostřava ovčí, lipnice luční a psineček obecný. V omezené míře se používá i jílek vytrvalý, bojínek cibulkatý, lipnice smáčknutá, kostřava žlábkatá nebo smělek štíhlý. Směsi pro vlhčí stanoviště se někdy obohacují o poháňku hřebenitou, metlici trsnatou, lipnici hajní a lipnici bahenní. Porost se v průběhu dalšího vývoje ustálí na složení odpovídající podmínkám daného stanoviště. Vyšší počet druhů ve směsi zvyšuje pravděpodobnost úspěšného založení nového porostu. Ve směsi by měly být zastoupeny trávy trsnaté i výběžkaté. Asi 20 % komponent ve směsi by mělo mít schopnost rychlého vzcházení a růstu. Při zakládání nových porostů květnatých luk je často opomíjen aspekt rychlosti vývoje a zapojení porostu ve vztahu ke složení směsi, respektive podílu skupiny trav, jetelovin a bylin ve směsi a potřebnému výsevnímu množství osiva. V počátečním období vývoje porostu, kdy ještě nedochází k zapojení a porost je řídký a mezerovitý, je stanoviště silně ohroženo erozí, a to především na svažitých pozemcích. Vyšší podíl trav ve směsi urychluje zapojení a vývoj porostu při současném zvýšení výsevku. Důležitým aspektem potom zůstává vhodný výběr bylinných druhů, které se v silnější konkurenci trav dovedou uplatnit tak, aby nedošlo ke snížení druhové skladby porostu.

Rekultivace

Při ozeleňování hald, výsypek, kontaminovaných ploch a různých jiných ekologických zátěžích je použití co možná nejširšího druhového spektra rostlin odolných vůči extrémním podmínkám naprostou nutností. Nejedná se o přirozeně a pestře kvetoucí květnaté louky, ale cílem sestavení směsi je v tomto případě úspěšnost často téměř jakéhokoliv ozelenění. V praxi jsou tyto plochy často ještě na svažitých pozemcích, takže je třeba kromě nízkého obsahu živin v půdě, hraničního pH, nevhodné zrnitosti, výskytu těžkých kovů potřeba řešit i protierozní opatření.  Samotná volba směsi v těchto případech musí být doplněna technologií zahrnující zajištění výživy rostlin, zlepšení půdních podmínek, stabilizace materiálu na povrchu půdy, apod.

Mezi všeobecné zásady sestavování směsí do rekultivačních trávníků patří kromě již zmíněné druhové pestrosti kombinace vytrvalých a krátkodobých druhů, podíl krátkodobých druhů (jílků) by neměl překročit 10 %, rychle vzcházející druhy mají tvořit minimálně 20 %, vytrvalé jeteloviny mají tvořit 10-15 % směsi. V těchto směsí nehraje roli, zda se jedná o pícní nebo trávníkové odrůdy, základním kritériem je schopnost přežít extrémní stanovištní podmínky. Významnou roli v těchto typech ozelenění hrají jeteloviny, které se vyskytují ve většině přirozených travních porostů, ale jejich význam, spočívající v obohacování půdy dusíkem díky schopnosti fixace vzdušného dusíku symbiotickými bakteriemi rodu Rhizobium, v celkovém zlepšování úrodnosti kvality půd při rekultivacích ještě stoupá. V ČR je šlechtěna řada druhů jetelovin, od nichž jsou zapsány odrůdy a jejichž osivo lze získat u šlechtitelských nebo semenářských organizací. Pravidelně se přidávají do směsí pro druhově bohaté krajinné trávníky; výběr druhů se řídí podle vlhkostních poměrů stanoviště. Zařazení těchto komponent ocení včelaři, neboť řada druhů poskytuje potravu opylujícímu hmyzu (včelám a čmelákům). Zanedbatelné není ani estetické hledisko, neboť jeteloviny zvyšují barevnost a atraktivnost porostu.

Od roku 2013 je v České republice zapsána na Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 26090 „Rekultivační osivová směs pro suché oblasti“, která je pod komerčním názvem ´Sahara´ na trhu dostupná a určena pro ozelenění sterilních a poškozených půd extrémně suchých oblastí. Směs obsahuje kromě 80 % trav, také 15 % jetelovin a 5 % bylin. Výsevek této zapsané směsi činí 10-15 g.m-2. Výsevky rekultivačních směsí se pohybují mezi 15-30 g.m-2.

Aktuality Agrostis

Aktuality

Nové nejmenší balení osiv Agrostis Trávníky
Osiva Agrostis Trávníky nově také v balení 50 gramů.
Směs KARNEVAL na Olšanském náměstí v Praze
Na Olšanském náměstí v Praze právě kvete pestrobarevná směs KARNEVAL.
Jsme členy: