X

Poptávkový formulář

CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.)

CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.)

Chrastice rákosovitá, druh mimořádně náročný na vodu a živiny, se často vyskytuje v souvislých porostech na zamokřených loukách, v inundačních oblastech podél vodních toků apod.

CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) - další informace

Chrastice rákosovitá, druh mimořádně náročný na vodu a živiny, se často vyskytuje v souvislých porostech na zamokřených loukách, v inundačních oblastech podél vodních toků apod. V některých státech je předmětem šlechtění a využívá se jako významný vysoce produkční pícní druh.

CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) - složení produktu

Stanoviště:
Břehy vod, příkopy, mokré louky, lužní lesy, rákosiny.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Chrastice rákosovitá, druh mimořádně náročný na vodu a živiny, se často vyskytuje v souvislých porostech na zamokřených loukách, v inundačních oblastech podél vodních toků apod. V některých státech je předmětem šlechtění a využívá se jako významný vysoce produkční pícní druh. Ve venkovských zahradách se často pěstuje okrasná pestrolistá forma s bílozeleným panašováním (var. picta L.), která zplaňuje kolem vodních nádrží. V praxi je využívána pro sadovnické výsadby v zamokřených lokalitách.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalá mohutná tráva vytvářející dlouhé podzemní výběžky.
Výška rostliny: 80–250 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Statné, tuhé, přímé, hladké, lesklé.
List: Čepele široké, hladké, zespodu a na okrajích drsné. Pochvy listů hladké, nenafouklé. Jazýček dlouhý, tupý, později roztřepený. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Laty vzpřímené, husté, 5–25 cm dlouhé, úzké, laločnaté, často načervenalé, v době květu rozložené. Klásky lesklé, na konci větví nahloučené. Plevy a pluchy bez osin.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka pluchatá, žlutohnědá až hnědá, lesklá.
Délka obilky: 1,7 mm
Šířka obilky: 1,2 mm
HTS 0,76 g
Počet semen v 1 g = 1300

Podobné

CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
CHRASTICE RÁKOSOVITÁ (Phalaris arundinacea L.) LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.)
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách.
Jsme členy: