X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)

JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) - Kapesní atlas trav

Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám. Významně zapleveluje pozdně jarní zásevy trávníků. Koncem léta zastavuje růst a  během podzimu z  porostu vymizí.

JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) - další informace

Stanoviště:
Pole, rumiště, bahnité náplavy, lehké písčité až vlhké humózní půdy.

Výskyt: Nížiny až pahorkatiny. Nejhojněji se vyskytuje v  teplejších oblastech.

Význam a biologické vlastnosti:
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám. Významně zapleveluje pozdně jarní zásevy trávníků. Koncem léta zastavuje růst a  během podzimu z  porostu vymizí.

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletý, trsnatý a  pozdně jarní druh.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Silné, přímé nebo vystoupavé, hladké, kolénka chlupatá.
List: Čepele listů bez žeber, s  bělavým proužkem uprostřed, roztroušeně chlupaté až lysé, na okrajích drsné. Pochvy listů jsou lysé nebo skoro lysé, hladké. Jazýček nahrazen věnečkem jemných chloupků.

Generativní orgány:
Květenství: Lata je dlouhá 5–10 cm, přímá nebo mírně převislá, složená z  několika hroznovitě uspořádaných lichoklasů. Klásky jsou zelené nebo nafialovělé.
Termín květu: VIII–X
Plod: Pluchatá okrouhlá až vejčitá obilka, která je na svrchní straně vypouklá, na vnitřní straně zploštělá, šedá, lesklá. Obilky bývají uzavřeny ve třech nestejných, matných, žebernatých, pluchatých plevách, z  nichž dvě jsou ukončeny hrotem a  třetí je dlouze osinatá.
Délka obilky: 2 mm
Šířka obilky: 1,5 mm
HTS 1,9 g
Počet obilek v  1 g = 526

Podobné

BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.) - Kapesní atlas trav
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) - Kapesní atlas trav
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) - Kapesní atlas trav
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) - Kapesní atlas trav
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) - Kapesní atlas trav
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) - Kapesní atlas trav
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.) - Kapesní atlas trav
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) - Kapesní atlas trav
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách.
Jsme členy: