X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)

KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) - Kapesní atlas trav

Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd. Je komponentem travních a  jetelotravních směsí pro dočasné louky a  pastviny. Je využívána i  při zakládání trvalých travních porostů, kde zajišťuje produkci v  prvních třech letech. Poskytuje kvalitní píci. Snáší i  drsné klimatické podmínky. Nesnáší vysoké dávky dusíku, dobře ale využívá nižší dávky organických hnojiv.

KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) - další informace

Stanoviště:
Louky, pastviny, nezemědělská půda. Roste na všech typech půd.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd. Je komponentem travních a  jetelotravních směsí pro dočasné louky a  pastviny. Je využívána i  při zakládání trvalých travních porostů, kde zajišťuje produkci v  prvních třech letech. Poskytuje kvalitní píci. Snáší i  drsné klimatické podmínky. Nesnáší vysoké dávky dusíku, dobře ale využívá nižší dávky organických hnojiv. Nevýhodou je malá vytrvalost a  nízká konkurenční schopnost vůči plevelům a  jiným travám, zejména při vyšší úrovni hnojení. Ve šlechtění trav je zdrojem genetického materiálu pro mezirodovou hybridizaci (Lolium x Festuca).

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 40–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé až obloukovitě vystoupavé, hladké.
List: Čepele ploché, na povrchu žebrované, téměř hladké, naspodu lesklé. Listové pochvy až k  bázi otevřené, hladké, u  přízemních listů hnědavé, vláknitě rozpadavé. Jazýček krátký, tupě zoubkovaný, zašpičatělá dlouhá ouška. Vernace stočená. Ve sterilním stavu se podobá Lolium multiflorum.

Generativní orgány:
Květenství: Laty vzpřímené, často převislé, v  nejspodnějším větvení laty jsou dvě nestejné větve, delší s  4–6 klásky, slabší s  1–3 klásky. Vřeteno i  větévky laty jsou hladké. Klásky se skládají z  5–8 kvítků. Pluchy nemají osinu.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka je válcovitá, s zašpičatělou pluchou, žlutavě šedá, nervy jsou zřetelnější jen k  vrcholu, střední zřetelné až k  bázi. Stopečka válcovitá, dlouhá 2 mm, částečně odstálá, po celé délce stejně silná, na konci se často talířovitě rozšiřuje.
Délka obilky: 5–7 mm
Šířka obilky: 1,3–1,6 mm
HTS 1,8–2,3 g.
Počet semen v 1 g = 500

Podobné

BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.) - Kapesní atlas trav
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) - Kapesní atlas trav
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) - Kapesní atlas trav
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) - Kapesní atlas trav
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) - Kapesní atlas trav
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.) - Kapesní atlas trav
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
LIPNICE NÍZKÁ (Poa supina Schrader.) - Kapesní atlas trav
Lipnice nízká je méně známý druh vyšších oblastí. Okrajově se šlechtí a  využívá hlavně pro nízko kosené trávníky na silně zastíněných, vlhkých lokalitách.
Jsme členy: