X

Poptávkový formulář

PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.)

PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.)

Psárka luční je dominantní druh čerstvě vlhkých zaplavovaných aluviálních luk. Je ukazatelem vlhkosti a  výživnosti půdy. Při dostatku vláhy a  živin dokáže vytlačit ostatní druhy z porostu. Patří ke kulturním velmi výnosným travám vysoké výživné hodnoty. Je vhodná do směsí pro zakládání a  obnovu vlhčích luk. Obtížně se vysévá. Je velmi raná, ještě i  v  době květu si zachovává poměrně dobrou kvalitu píce. V  zahradnictví se příležitostně uplatňuje barevný žlutozelený kultivar ve skupinách rostlin podobných stanovištních nároků.

PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) - další informace

Stanoviště:
Vlhké a  výživné půdy. Lépe jí vyhovují těžší půdy, ale vyskytuje se také na rašelinných půdách.

Výskyt: Nížiny až hory, subalpínské pásmo.

Význam a biologické vlastnosti:
Psárka luční je dominantní druh čerstvě vlhkých zaplavovaných aluviálních luk. Je ukazatelem vlhkosti a  výživnosti půdy. Při dostatku vláhy a  živin dokáže vytlačit ostatní druhy z porostu. Patří ke kulturním velmi výnosným travám vysoké výživné hodnoty. Je vhodná do směsí pro zakládání a  obnovu vlhčích luk. Obtížně se vysévá. Je velmi raná, ještě i  v  době květu si zachovává poměrně dobrou kvalitu píce. V  zahradnictví se příležitostně uplatňuje barevný žlutozelený kultivar ve skupinách rostlin podobných stanovištních nároků.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, krátce výběžkatý druh.
Výška rostliny: 30–120 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo na bázi obloukovitě vystoupavé, hladké, snadno poléhavé.
List: Čepele lysé, slabě drsné. Listové pochvy otevřené, mírně nafouklé. Jazýček dlouhý, límečkovitý, okraj rovný nebo mírně pilovitý. Ouška nejsou vyvinuta. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklas, válcovitý, hustý, hebký.
Termín květu: V–VI
Plod: Plochá, podlouhle vejčitá, žlutavá obilka zůstává obalená osinatou pluchou i  plevami. Plevy jsou do středu srostlé, na kýlu hustě brvité. Osina přímá nebo mírně zahnutá.
Délka obilky: 5–6 mm
Šířka obilky: 2,0–2,5 mm
HTS 0,7–1 g
Počet obilek v  1 g = 1300

Podobné

PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
PSÁRKA LUČNÍ (Alopecurus pratensis L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: