X

Poptávkový formulář

OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl)

OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl)

Ovsík vyvýšený je typickým představitelem úrodných mezofilních ovsíkových luk, jedněch z  nejrozšířenějších lučních biotopů u  nás. Šlechtí se jako pícní druh pro luční využití. Poskytuje vysoké výnosy poměrně kvalitní píce. Pro pastviny není vhodný, neboť nesnáší sešlapávání. V  intenzivně sklízených porostech vydrží maximálně 5 let. Pokud má možnost vysemenit, stává se brzy v  porostu dominantním druhem. Je převážně jarního charakteru a  metá i  do dalších sečí.

OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) - další informace

Stanoviště:
Louky, pastviny, meze, lesní lemy, náspy, okraje komunikací. Proniká do přirozených travnatých a  křovinatých strání a  stepí.

Výskyt: Nížiny až podhorské oblasti.

Význam a biologické vlastnosti:
Ovsík vyvýšený je typickým představitelem úrodných mezofilních ovsíkových luk, jedněch z  nejrozšířenějších lučních biotopů u  nás. Šlechtí se jako pícní druh pro luční využití. Poskytuje vysoké výnosy poměrně kvalitní píce. Pro pastviny není vhodný, neboť nesnáší sešlapávání. V  intenzivně sklízených porostech vydrží maximálně 5 let. Pokud má možnost vysemenit, stává se brzy v  porostu dominantním druhem. Je převážně jarního charakteru a  metá i  do dalších sečí. Zejména v  květnatých loukách a  v  pozdě mulčovaných porostech může potlačit ostatní druhy. V  zahradách se často pěstuje pestrolistá zelenobíle panašovaná forma–ovsík vyvýšený hlíznatý (subsp. bulbosum) s  podzemními článkovanými ztlustlými oddenky.

Popis:
Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 50–150 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, hladké nebo pouze na kolénkách slabě chlupaté.
List: Čepele ploché, nevýrazně žebrované, na líci velmi řídce chlupaté nebo až zcela lysé, na okraji a  na svrchní straně mírně drsné. Listové pochvy slabě drsné, většinou lysé. Jazýček střední, obloukovitý, zoubkovaný. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Laty podlouhle kopinaté až 30 cm dlouhé, vzpřímené nebo převislé, řídké nebo hustě stažené, za květu všestranně rozkladitá, leskle zelené až se slabým purpurovým nádechem.
Termín květu: VI–IX
Plod: Pluchatá obilka je slámově žlutá, s  tmavou, kolénkatě zahnutou, zakroucenou osinou. Na bázi obilky je svazeček chloupků; rovněž stopka je krátce chlupatá.
Délka obilky: 5–8 mm
Šířka obilky: 1,5–1,8 mm
HTS 2,8–3,6 g
Počet semen v  1 g = 420

Podobné

OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: