X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl)

OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) - Kapesní atlas trav

Ovsík vyvýšený je typickým představitelem úrodných mezofilních ovsíkových luk, jedněch z  nejrozšířenějších lučních biotopů u  nás. Šlechtí se jako pícní druh pro luční využití. Poskytuje vysoké výnosy poměrně kvalitní píce. Pro pastviny není vhodný, neboť nesnáší sešlapávání. V  intenzivně sklízených porostech vydrží maximálně 5 let. Pokud má možnost vysemenit, stává se brzy v  porostu dominantním druhem. Je převážně jarního charakteru a  metá i  do dalších sečí.

OVSÍK VYVÝŠENÝ (Arrhenantherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl) - další informace

Stanoviště:
Louky, pastviny, meze, lesní lemy, náspy, okraje komunikací. Proniká do přirozených travnatých a  křovinatých strání a  stepí.

Výskyt: Nížiny až podhorské oblasti.

Význam a biologické vlastnosti:
Ovsík vyvýšený je typickým představitelem úrodných mezofilních ovsíkových luk, jedněch z  nejrozšířenějších lučních biotopů u  nás. Šlechtí se jako pícní druh pro luční využití. Poskytuje vysoké výnosy poměrně kvalitní píce. Pro pastviny není vhodný, neboť nesnáší sešlapávání. V  intenzivně sklízených porostech vydrží maximálně 5 let. Pokud má možnost vysemenit, stává se brzy v  porostu dominantním druhem. Je převážně jarního charakteru a  metá i  do dalších sečí. Zejména v  květnatých loukách a  v  pozdě mulčovaných porostech může potlačit ostatní druhy. V  zahradách se často pěstuje pestrolistá zelenobíle panašovaná forma–ovsík vyvýšený hlíznatý (subsp. bulbosum) s  podzemními článkovanými ztlustlými oddenky.

Popis:
Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 50–150 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, hladké nebo pouze na kolénkách slabě chlupaté.
List: Čepele ploché, nevýrazně žebrované, na líci velmi řídce chlupaté nebo až zcela lysé, na okraji a  na svrchní straně mírně drsné. Listové pochvy slabě drsné, většinou lysé. Jazýček střední, obloukovitý, zoubkovaný. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Laty podlouhle kopinaté až 30 cm dlouhé, vzpřímené nebo převislé, řídké nebo hustě stažené, za květu všestranně rozkladitá, leskle zelené až se slabým purpurovým nádechem.
Termín květu: VI–IX
Plod: Pluchatá obilka je slámově žlutá, s  tmavou, kolénkatě zahnutou, zakroucenou osinou. Na bázi obilky je svazeček chloupků; rovněž stopka je krátce chlupatá.
Délka obilky: 5–8 mm
Šířka obilky: 1,5–1,8 mm
HTS 2,8–3,6 g
Počet semen v  1 g = 420

Podobné

BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.) - Kapesní atlas trav
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) - Kapesní atlas trav
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) - Kapesní atlas trav
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) - Kapesní atlas trav
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) - Kapesní atlas trav
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) - Kapesní atlas trav
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.) - Kapesní atlas trav
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: