X

Poptávkový formulář

SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.)

SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.)

V  posledních letech se rozšíření sveřepu měkkého jako plevelného druhu postupně zvyšuje. Vzhledem k  jeho rychlému vývoji se konkurenčně prosadí i  v  hustých obilninách. Poskytuje málo píce s  nízkou výživnou hodnotou. Obilky mohou poškodit trávicí ústrojí zvířat.

SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) - další informace

Stanoviště:
Rumiště, okraje cest, pole, louky, lehčí až středně těžké půdy. Často se vyskytuje kolem lidských obydlí, v  mezerovitých a  řídkých porostech, na nezemědělské půdě, dále v  sadech, vinicích, ale i  na orné půdě.

Výskyt: Nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
V  posledních letech se rozšíření sveřepu měkkého jako plevelného druhu postupně zvyšuje. Vzhledem k  jeho rychlému vývoji se konkurenčně prosadí i  v  hustých obilninách. Poskytuje málo píce s  nízkou výživnou hodnotou. Obilky mohou poškodit trávicí ústrojí zvířat.

Popis:
Charakteristika růstu: Jedno až dvouletý druh s  řídkými trsy.
Výška rostliny: 10–80 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Lysé s  plstnatými kolénky.
List: Čepel řídce chlupatá šedozelená. Listové pochvy vrchních listů sametově chlupaté. Jazýček krátký a  slabě roztřepený. Ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány:
Květenství: Lata hustá, vzpřímená, větve laty jemně chlupaté, klásky vejčité, stopky klásků kratší než klásek..
Termín květu: V–VIII
Plod: Obilka je hnědá, zploštělá. Plucha je na okrajích blanitá vybíhající v  krátkou osinu.
Délka obilky: 7–9 mm
Šířka obilky: 2–3 mm
HTS 3,3 g
Počet semen v  1 g = 300

Podobné

SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
SVEŘEP MĚKKÝ (Bromus hordeaceus L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: