X

Poptávkový formulář

ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.)

ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.)

Rosička krvavá je úporný plevel. Na orné půdě zapleveluje především kukuřici, cukrovou řepu a  polní zeleniny. Obilky jsou významným zdrojem potravy pro ptáky. Dříve se pěstovala jako obilnina.

ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) - další informace

Stanoviště:
Písčitá pole, úhory, zahrady, železnice, dlažba chodníků.

Výskyt: Nížiny až pahorkatiny, z  teplejších oblastí ČR se postupně šíří.

Význam a biologické vlastnosti:
Rosička krvavá je úporný plevel. Na orné půdě zapleveluje především kukuřici, cukrovou řepu a  polní zeleniny. Obilky jsou významným zdrojem potravy pro ptáky. Dříve se pěstovala jako obilnina.

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–80 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Poléhavá, rozvětvená, kořenující stébla. Kolénka chlupatá nebo lysá.
List: Čepele na okrajích drsné, chlupaté nebo téměř lysé. Listové pochvy hustěji nebo řidčeji chlupaté. Jazýček tupě uťatý. Celá rostlina s  purpurovým nádechem

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklasy hroznovité po 4–10 ve svazcích na koncích stébel, 5–15 cm dlouhé, tenké, rozprostřené.
Termín květu: VII–X
Plod: Drobná zašpičatělá obilka, plucha rýhovaná bezosinná, stopečku nemá.
Délka obilky: 4 mm
Šířka obilky: 1–1,5 mm
HTS 0,48 g
Počet obilek v  1 g = 2083

Podobné

ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
ROSIČKA KRVAVÁ (Digitaria sanquinalis (L.) Scop.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: