X

Poptávkový formulář

SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser)

SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser)

Sveřep bezbranný je v  zahraničí ceněný jako vysoce výnosná pícní tráva i  jako druh pro stabilizaci půd ohrožených erozí. V  prvním užitkovém roce se pomalu vyvíjí, ale dobře obrůstá. Je velmi odolný vůči suchu. Vyžaduje vyšší teploty během vegetace. Po vymetání se rychle snižuje jeho krmná hodnota. Vzhledem k  převaze stébelných výhonků není příliš vhodný pro pastvu. I  v  sušších oblastech zaručuje vysoké výnosy píce, která však má nižší stravitelnost. Dlouhé obilky mohou způsobit problémy při výsevu. Existují i  okrasné zahradnické kultivary s  panašovanými listy.

SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) - další informace

Stanoviště:
Suché náspy komunikací, haldy, rumiště. Je náročný na živiny. Nesnáší zhutněné půdy.

Výskyt: Nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
Sveřep bezbranný je v  zahraničí ceněný jako vysoce výnosná pícní tráva i  jako druh pro stabilizaci půd ohrožených erozí. V  prvním užitkovém roce se pomalu vyvíjí, ale dobře obrůstá. Je velmi odolný vůči suchu. Vyžaduje vyšší teploty během vegetace. Po vymetání se rychle snižuje jeho krmná hodnota. Vzhledem k  převaze stébelných výhonků není příliš vhodný pro pastvu. I  v  sušších oblastech zaručuje vysoké výnosy píce, která však má nižší stravitelnost. Dlouhé obilky mohou způsobit problémy při výsevu. Existují i  okrasné zahradnické kultivary s  panašovanými listy.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh vytvářející dlouhé podzemní výběžky.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Velká tvorba sterilních stébelných výhonů.
List: Čepele lysé, na líci rýhované, drsné v  1/3 zaškrcené. Listové pochvy srostlé, lysé. Jazýček krátký, uťatý, zoubkovaný, bělavý až zelenavý. Ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány:
Květenství: Jednostranná lata 10–15 cm dlouhá, převislé prašníky. Klásky podlouhlé, zelené nebo šedě fialové.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka je bezosinná nebo jen s  krátkou osinkou, tmavě hnědá.
Délka obilky: 7–9 mm
Šířka obilky: 2–2,5 mm
HTS 4,57 g
Počet semen v  1 g = 300

Podobné

SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: