X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser)

SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) - Kapesní atlas trav

Sveřep bezbranný je v  zahraničí ceněný jako vysoce výnosná pícní tráva i  jako druh pro stabilizaci půd ohrožených erozí. V  prvním užitkovém roce se pomalu vyvíjí, ale dobře obrůstá. Je velmi odolný vůči suchu. Vyžaduje vyšší teploty během vegetace. Po vymetání se rychle snižuje jeho krmná hodnota. Vzhledem k  převaze stébelných výhonků není příliš vhodný pro pastvu. I  v  sušších oblastech zaručuje vysoké výnosy píce, která však má nižší stravitelnost. Dlouhé obilky mohou způsobit problémy při výsevu. Existují i  okrasné zahradnické kultivary s  panašovanými listy.

SVEŘEP BEZBRANNÝ (Bromus inermis Leysser) - další informace

Stanoviště:
Suché náspy komunikací, haldy, rumiště. Je náročný na živiny. Nesnáší zhutněné půdy.

Výskyt: Nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
Sveřep bezbranný je v  zahraničí ceněný jako vysoce výnosná pícní tráva i  jako druh pro stabilizaci půd ohrožených erozí. V  prvním užitkovém roce se pomalu vyvíjí, ale dobře obrůstá. Je velmi odolný vůči suchu. Vyžaduje vyšší teploty během vegetace. Po vymetání se rychle snižuje jeho krmná hodnota. Vzhledem k  převaze stébelných výhonků není příliš vhodný pro pastvu. I  v  sušších oblastech zaručuje vysoké výnosy píce, která však má nižší stravitelnost. Dlouhé obilky mohou způsobit problémy při výsevu. Existují i  okrasné zahradnické kultivary s  panašovanými listy.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh vytvářející dlouhé podzemní výběžky.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Velká tvorba sterilních stébelných výhonů.
List: Čepele lysé, na líci rýhované, drsné v  1/3 zaškrcené. Listové pochvy srostlé, lysé. Jazýček krátký, uťatý, zoubkovaný, bělavý až zelenavý. Ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány:
Květenství: Jednostranná lata 10–15 cm dlouhá, převislé prašníky. Klásky podlouhlé, zelené nebo šedě fialové.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka je bezosinná nebo jen s  krátkou osinkou, tmavě hnědá.
Délka obilky: 7–9 mm
Šířka obilky: 2–2,5 mm
HTS 4,57 g
Počet semen v  1 g = 300

Podobné

BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.) - Kapesní atlas trav
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) - Kapesní atlas trav
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) - Kapesní atlas trav
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) - Kapesní atlas trav
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) - Kapesní atlas trav
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) - Kapesní atlas trav
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.) - Kapesní atlas trav
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: