X

Poptávkový formulář

SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.)

SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.)

Sveřep vzpřímený je dominantní druh druhově bohatých širokolistých porostů stepního charakteru na vápenitých půdách. Poskytuje hrubší píci o  průměrné nutriční hodnotě, po seči málo obrůstá. Pro ekologické zatravňování v  teplých oblastech naší republiky je nepostradatelný, i  když se na semeno množí zatím jen okrajově. V  zahraničí je využíván pro zatravňování velmi suchých strání a  železničních náspů i  jako pícnina.

SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) - další informace

Stanoviště:
Suché i  dočasně vlhké louky, pastviny, křovinaté stráně.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Sveřep vzpřímený je dominantní druh druhově bohatých širokolistých porostů stepního charakteru na vápenitých půdách. Poskytuje hrubší píci o  průměrné nutriční hodnotě, po seči málo obrůstá. Pro ekologické zatravňování v  teplých oblastech naší republiky je nepostradatelný, i  když se na semeno množí zatím jen okrajově. V  zahraničí je využíván pro zatravňování velmi suchých strání a  železničních náspů i  jako pícnina.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 40–90 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, většinou lysé.
List: Čepel šedozelená, u  dolních listů úzká až štětinovitě složená, u  horních listů plochá, na líci řídce dlouze chlupatá. Listové pochvy uzavřené, hustě chlupaté. Jazýček je krátký, uťatý, ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány:
Květenství: Lata přímá, stažená, málo větvená 15–25 cm dlouhá, klásky štíhlé, načervenalé či nafialovělé.
Termín květu: V–IX
Plod: Úzká, člunkovitá obilka. Plucha se 4–5 mm dlouhou osinou.
Délka obilky: 8–11 mm
Šířka obilky: 1,2 mm
HTS 5 g
Počet semen v  1 g = 200

Podobné

SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
SVEŘEP VZPŘÍMENÝ (Bromus erectus Huds.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: