X

Poptávkový formulář

TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.)

TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.)

Třeslice prostřední je indikátorem velmi chudých stanovišť. Je častým druhem chudých luk i  pastvin, ale pro pícní využití nemá velký význam. Poskytuje nízkou produkci píce podprůměrné nutriční hodnoty. Využívá se jako komponent směsí pro druhově bohaté krajinné trávníky. V  sadovnictví se uplatňuje jako okrasná tráva v  zahradách přírodního charakteru. Květenství je vhodné pro sušení a  slouží jako floristický materiál.

TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) - další informace

Stanoviště:
Louky, pastviny, meze.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Třeslice prostřední je indikátorem velmi chudých stanovišť. Je častým druhem chudých luk i  pastvin, ale pro pícní využití nemá velký význam. Poskytuje nízkou produkci píce podprůměrné nutriční hodnoty. Využívá se jako komponent směsí pro druhově bohaté krajinné trávníky. V  sadovnictví se uplatňuje jako okrasná tráva v  zahradách přírodního charakteru. Květenství je vhodné pro sušení a  slouží jako floristický materiál.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh s  krátkými podzemními výběžky.
Výška rostliny: 20–50 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, tenké, hladké.
List: Čepele lysé, hladké, na okrajích drsné. Listové pochvy uzavřené, hladké. Jazýček krátký, tupý, uťatý. Ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány:
Květenství: Lata přímá, rozkladitě větvená, dolní větévky po dvou. Klásky srdcovité, zploštělé, na dlouhých stopkách nící, nafialovělé.
Termín květu: V–VII
Plod: Drobná plochá, zlatožlutá obilka s  mírně zprohýbaným povrchem, bezosinná.
Délka obilky: 1–1,5 mm
Šířka obilky: 0,5 mm
HTS 0,53 g
Počet obilek v  1 g = 1887

Podobné

TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
TŘESLICE PROSTŘEDNÍ (Briza media L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: