X

Poptávkový formulář

SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.)

SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.)

Smělek štíhlý je typický komponent stepních trávníků. Doplňkově je šlechtěn a využíván jako trávníkový druh do okrasných, rekreačních i  krajinných trávníků na výsušných lokalitách a  půdách s  alkalickou reakcí. Travní směs snáší běžnou zátěž i  nízké kosení.

SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) - další informace

Stanoviště:
Suché skalnaté stráně, stepní svahy, písčiny.

Výskyt: Nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
Smělek štíhlý je typický komponent stepních trávníků. Doplňkově je šlechtěn a využíván jako trávníkový druh do okrasných, rekreačních i  krajinných trávníků na výsušných lokalitách a  půdách s  alkalickou reakcí. Travní směs snáší běžnou zátěž i  nízké kosení.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–50 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo vystoupavé, štíhlé, olistěné pouze v  dolní části.
List: Čepele velmi úzké, hluboce rýhované, sivě zelené, většinou svinuté, na okraji bez brv, na ploše většinou hustě chlupaté. Listové pochvy chlupaté. Jazýček velmi krátký.

Generativní orgány:
Květenství: Lata podlouhle oválná, lesklá, hustá a  téměř válcovitá.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilky špičaté, lesklé, světle žluté. Plevy i  pluchy lysé, bez osin.
Délka obilky: 3,9–5 mm
Šířka obilky: 0,9–1,1 mm
HTS 0,28
Počet obilek v  1 g = 3600

Podobné

SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
SMĚLEK ŠTÍHLÝ (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: