X

Poptávkový formulář

PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.)

PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.)

Psineček obecný patří k  našim nejrozšířenějším travním druhům zejména krátkostébelných lučních porostů ve vyšších polohách. Vyšlechtěné odrůdy jsou určeny pro nezemědělské využití. Je častým komponentem okrasných a  golfových trávníků a  velmi dobře se uplatňuje i  v  druhově pestrých společenstvech extenzivních krajinných trávníků. V  intenzivních trávnících vyžaduje dostatečnou závlahu. Při dostatku vláhy a  zvýšené úrovni výživy potlačuje jiné druhy. Velmi dobře snáší nízké kosení. Na jaře později obrůstá. Je poměrně citlivý vůči  houbovým chorobám.

PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) - další informace

Stanoviště:
Louky, pastviny, meze, okraje cest, světlé lesy.

Výskyt: Nížiny až subalpínský stupeň.

Význam a biologické vlastnosti:
Psineček obecný patří k  našim nejrozšířenějším travním druhům zejména krátkostébelných lučních porostů ve vyšších polohách. Vyšlechtěné odrůdy jsou určeny pro nezemědělské využití. Je častým komponentem okrasných a  golfových trávníků a  velmi dobře se uplatňuje i  v  druhově pestrých společenstvech extenzivních krajinných trávníků. V  intenzivních trávnících vyžaduje dostatečnou závlahu. Při dostatku vláhy a  zvýšené úrovni výživy potlačuje jiné druhy. Velmi dobře snáší nízké kosení. Na jaře později obrůstá. Je poměrně citlivý vůči  houbovým chorobám.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh, tvoří husté až volné trsy, krátké podzemní a  zřídka i  nadzemní výběžky.
Výška rostliny: 10–80 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tenké, přímé nebo kolénkatě vystoupavé, v  kolénkách rozvětvené, hladké, pod květenstvím drsné.
List: Šedozelený, lysý, jemně žebrovaný. Jazýček krátký, uťatý. Ouška nejsou vyvinuta. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Laty vejčité, až 20 cm dlouhé, s  červenofialovým nádechem. Větve laty řídce štětinkaté, i  po odkvětu odstávají.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Medově žlutá, lesklá obilka. Pluchy jemně průsvitné, zakončené jednoduchou špičkou, nemá stopečku.
Délka obilky: 1,5–1,8 mm
Šířka obilky: 0,3–0,4 mm
HTS 0,1 g
Počet obilek v  1g = 14 000–20 000

Podobné

PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
PSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: