X

Poptávkový formulář

OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.)

OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.)

Ovsíř pýřitý je vzhledem ke své ekologické přizpůsobivosti komponentem velmi rozdílných travních společenstev, nejčastěji mezofilních druhově bohatých luk s  převahou ovsíku vyvýšeného.

OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) - další informace

Stanoviště:
Suché až vlhké louky, pastviny, meze, křovinaté stráně, okraje lesů. Preferuje chudší vápenaté a  vysychavé půdy.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Ovsíř pýřitý je vzhledem ke své ekologické přizpůsobivosti komponentem velmi rozdílných travních společenstev, nejčastěji mezofilních druhově bohatých luk s  převahou ovsíku vyvýšeného.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh s  krátkými podzemními výběžky.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo od báze obloukovitě vystoupavé, hladké.
List: Čepele s  dvojrýžkou, odstále chlupaté, řidčeji lysé. Listové pochvy dolních listů smáčknuté, hustě chlupaté. Jazýček podlouhle trojúhelníkovitý. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Laty vzpřímené nebo slabě převislé, až 20 cm dlouhé. Klásky s  nápadnými fialovými proužky na pluchách.
Termín květu: V–VII
Plod: Zašpičatělá obilka s  dlouhou, kolénkatou a  zkroucenou osinou vybíhající z pluchy na zadní straně obilky. Plucha na bázi výrazně bíle chlupatá.
Délka obilky: 6–8 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 2,6 g
Počet obilek v  1 g = 385

Podobné

OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
OVSÍŘ PÝŘITÝ (Avenula pubescens (Huds.) Dum.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: