X

Poptávkový formulář

SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.)

SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.)

Smělek jehlancovitý je druh nízkých polostepních pastvin a  luk. Pokud je jeho osivo k  dispozici, přidává se do druhově bohatých směsí pro krajinné trávníky na sušších stanovištích.

SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) - další informace

Stanoviště:
Mírně suché louky, pastviny, lesní okraje, světlé lesy.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Smělek jehlancovitý je druh nízkých polostepních pastvin a  luk. Pokud je jeho osivo k  dispozici, přidává se do druhově bohatých směsí pro krajinné trávníky na sušších stanovištích.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tuhé, vzpřímené, pod latou pýřité.
List: Čepel plochá, výrazně žebrovaná, lysá, jen u  báze na okraji dlouze brvitá. Listové pochvy lysé, někdy nejspodnější krátce chlupaté. Jazýček velmi krátký.

Generativní orgány:
Květenství: Laty poměrně velké, vzpřímené, jehlancovité, ve spodní části laločnaté, stříbřitě zelené nebo purpurové, lesklé.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka je hnědá, velmi drobná. Plucha je bělavá na bázi chlupatá s krátkou stopečkou.
Délka obilky: 6–8 mm
Šířka obilky: 1–1,5 mm
HTS 0,53 g
Počet obilek v  1 g = 1887

Podobné

SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
SMĚLEK JEHLANCOVITÝ (Koeleria pyramidata (Lamk.)P.B.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: