X

Poptávkový formulář

STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.)

STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.)

Strdivka brvitá je druh skalních stepí, vyskytující se u  nás roztroušeně v  teplých oblastech. Je velmi dekorativní a  využívaná příležitostně i  jako okrasná tráva na exponovaných stanovištích (stepní partie, suché zídky).

STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) - další informace

Stanoviště:
Skalnaté a  kamenité suché stráně, zpevněné sutě, křoviny, vápnité půdy.

Výskyt: Nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
Strdivka brvitá je druh skalních stepí, vyskytující se u  nás roztroušeně v  teplých oblastech. Je velmi dekorativní a  využívaná příležitostně i  jako okrasná tráva na exponovaných stanovištích (stepní partie, suché zídky).

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–70 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Vzpřímené, tuhé, pod květenstvím drsné.
List: Šedozelený, čepele tuhé, za sucha stočené. Spodní listové pochvy lysé. Jazýček tupý. Ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklasy vzpřímené až 8 cm dlouhé, řídké, vřeteno klásky neúplně zakryté.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka soudkovitého tvaru. Plucha na okrajích hustě brvitá. Stopečka sahá do poloviny pluchy.
Délka obilky: 5–6 mm
Šířka obilky: 2–2,5 mm
HTS 0,1 g
Počet obilek v 1 g = 10 000

Podobné

STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
STRDIVKA BRVITÁ (Melica ciliata L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: