X

Poptávkový formulář

PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.)

PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.)

Psineček veliký patří do sortimentu starších pícních trav. V  produkčním zemědělství jsou jeho odrůdy využívány omezeně v  trvalých lučních porostech v  drsnějších podmínkách a  na vlhčích stanovištích. Je odolný vůči sešlapávání a  spásání a  dobře obrůstá. Kvalita píce je průměrná. Využívá se také do směsí pro extenzivní krajinné trávníky na vlhkých lokalitách.

PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) - další informace

Stanoviště:
Okraje lesů, polí, cest, příkopy, louky, rumiště. Nejvíce mu vyhovují vlhké lokality.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Psineček veliký patří do sortimentu starších pícních trav. V  produkčním zemědělství jsou jeho odrůdy využívány omezeně v  trvalých lučních porostech v  drsnějších podmínkách a  na vlhčích stanovištích. Je odolný vůči sešlapávání a  spásání a  dobře obrůstá. Kvalita píce je průměrná. Využívá se také do směsí pro extenzivní krajinné trávníky na vlhkých lokalitách.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh, vytvářející kratší podzemní výběžky.
Výška rostliny: 40–130 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Silné, přímé.
List: Vzpřímený, kopinatý, líc čepele rýhovaný. Jazýček je dlouhý, špičatý, roztřepený, ouška nejsou vyvinuta. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata široce trojúhelníkovitá nebo podlouhlá, obvykle širší než 5 cm, často hnědofialová, i  po odkvětu rozložená. Větévky v  dolní části laty v  hustých všestranných přeslenech; větévky laty i  stopky klásků hustě krátce štětinkaté.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Obilka velmi drobná, žlutá, lesklá. Pluchy jemně průsvitné, zakončené špičkou.
Délka obilky: 1–2 mm
Šířka obilky: 0,5 mm
HTS 0,1 g
Počet obilek v  1 g = 10  000

Podobné

PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
PSINEČEK VELIKÝ (Agrostis gigantea Roth.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: