X

Poptávkový formulář

LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.)

LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.)

Lipnice obecná je hojně rozšířený, spíše plevelný druh, který svým výskytem signalizuje vyšší vlhkost půdy. Okrajově se šlechtí a  využívá pro rychlé ozelenění vlhkých stanovišť, i  zastíněných, a  v  zahraničí rovněž pro přísevy sportovních trávníků. Při nedostatku vláhy povrchově zasychá a  narušuje celkový aspekt trávníku. Šíří se nadzemními výběžky a  přispívá k  „plstnatění“ trávníku. Kvalita píce je průměrná.

LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) - další informace

Stanoviště:
Vlhčí louky a  příkopy, mokřady, lužní lesy, břehy vodních toků a  nádrží.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice obecná je hojně rozšířený, spíše plevelný druh, který svým výskytem signalizuje vyšší vlhkost půdy. Okrajově se šlechtí a  využívá pro rychlé ozelenění vlhkých stanovišť, i  zastíněných, a  v  zahraničí rovněž pro přísevy sportovních trávníků. Při nedostatku vláhy povrchově zasychá a  narušuje celkový aspekt trávníku. Šíří se nadzemními výběžky a  přispívá k  „plstnatění“ trávníku. Kvalita píce je průměrná.

Popis:
Charakteristika růstu: Víceletý druh s  různě dlouhými nadzemními zakořeňujícími výběžky.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo vystoupavé, tenké, hladké, pod latou drsné.
List: Čepele rýhované, později ploché, na spodní straně lesklé, zašpičatělé bez kápovitého zakončení. Čepel nejhořejšího listu zpravidla kratší nebo stejně dlouhá jako pochva. Listové pochvy drsné. Jazýček velmi dlouhý, zašpičatělý.

Generativní orgány:
Květenství: Laty až 30 cm dlouhé, řídké, jehlancovité, větévky laty drsné. Klásky často s  fialovým nádechem.
Termín květu: V–VII
Plod: Zašpičatělá hnědožlutá, obilka. Pluchy bělavé, na bázi chlupaté, s  tenkými krátkými stopečkami.
Délka obilky: 2,2–2,6 mm
Šířka obilky: 0,5–0,7 mm
HTS 0,11–0,2 g
Počet obilek v  1 g = 4600–5000

Podobné

LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE OBECNÁ (Poa trivialis L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: