X

Poptávkový formulář

LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.)

LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.)

Lipnice roční je plevelný druh vyskytující se hojně především na silně sešlapávaných místech. Vyznačuje se velkou plasticitou. V  pícních porostech nemá její výskyt zásadní vliv na produkční charakteristiky. V  trávnících působí díky značné rozmnožovací schopnosti rychlé zaplevelení a  celkovou degradaci trávníku. Její mělký kořenový systém omezuje mechanickou zatížitelnost hřišťových trávníků. Nedostatkem vláhy strádá podstatně více než většina ostatních travních druhů.

LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) - další informace

Stanoviště:
Podél komunikací, pole zahrady, rumiště, úhory, okolí sídlišť. Veškeré typy půd.

Výskyt: Nížiny až subalpínský stupeň. Celé území ČR.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice roční je plevelný druh vyskytující se hojně především na silně sešlapávaných místech. Vyznačuje se velkou plasticitou. V  pícních porostech nemá její výskyt zásadní vliv na produkční charakteristiky. V  trávnících působí díky značné rozmnožovací schopnosti rychlé zaplevelení a  celkovou degradaci trávníku. Její mělký kořenový systém omezuje mechanickou zatížitelnost hřišťových trávníků. Nedostatkem vláhy strádá podstatně více než většina ostatních travních druhů.

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletý (subsp. annua) až vytrvalý druh (subsp. mutabilis).
Výška rostliny: 5–15 (25)

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé až vystoupavé, lysé; stébla v  trsu často kruhovitě rozložená.
List: Čepele měkké, světle zelené, lysé, mají dvojrýžku. Listové pochvy kýlnaté, slabě smáčknuté a  hladké. Jazýček krátký do 1 mm, uťatý, u  horního listu delší,zašpičatělý..

Generativní orgány:
Květenství: Lata je řídká, jehlancovité, až 10 cm dlouhá. Klásky zelené až nafialovělé.
Termín květu: Kvete celoročně.
Plod: Obilky jsou kopinaté, hnědavé. Mají jemně rýhovanou pluchu s  blanitým okrajem,
Délka obilky: 2,5–3,5 mm
Šířka obilky: 0,8 mm
HTS 0,16 g
Počet obilek v  1 g = 2500–3000

Podobné

LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE ROČNÍ (Poa annua L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: