X

Poptávkový formulář

PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.)

PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.)

Psineček výběžkatý je šlechtěn a  využíván pro trávníkové účely. Velmi dobře snáší nízké kosení (i  pod 5 mm), a  proto je vhodný pro osetí jamkovišť golfových hřišť a  také pro některé typy okrasných trávníků. Má pomalý počáteční vývoj, ale později je schopen rychle vyplnit mezery a  rozšířit se na velké plochy.

PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) - další informace

Stanoviště:
Vlhké louky, pastviny, prameniště, příkopy, břehy. Vyhovují mu půdy dobře zásobené vláhou a  slunné polohy.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Psineček výběžkatý je šlechtěn a  využíván pro trávníkové účely. Velmi dobře snáší nízké kosení (i  pod 5 mm), a  proto je vhodný pro osetí jamkovišť golfových hřišť a  také pro některé typy okrasných trávníků. Má pomalý počáteční vývoj, ale později je schopen rychle vyplnit mezery a  rozšířit se na velké plochy.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh tvořící nadzemní olistěné výběžky.
Výška rostliny: 10–80 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo obloukovitě vystoupavé, poléhavé, v  kolénkách zakořeňující.
List: Šedozelený, lysý, kopinatý, na líci výrazně žebrovaný; jazýček dlouhý, špičatý někdy roztřepený, ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány:
Květenství: Lata úzce trojúhelníkovitá, po odkvětu stažená.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Obilka velmi drobná, medově žlutá. Pluchy jemně průsvitné, zakončené špičkou, nemá stopečku.
Délka obilky: 1,5–2 mm
Šířka obilky: 0,3–0,5 mm
HTS 0,5 g
Počet obilek v  1 g = 12 000–20 000

Podobné

PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: