X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.)

PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) - Kapesní atlas trav

Psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera L.) je šlechtěn a využíván pro trávníkové účely. Velmi dobře snáší nízké kosení (i  pod 5 mm), a  proto je vhodný pro osetí jamkovišť golfových hřišť a také pro některé typy okrasných trávníků. Má pomalý počáteční vývoj, ale později je schopen rychle vyplnit mezery a  rozšířit se na velké plochy.

PSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L.) - další informace

Stanoviště:
Vlhké louky, pastviny, prameniště, příkopy, břehy. Vyhovují mu půdy dobře zásobené vláhou a  slunné polohy.

Výskyt psinečku výběžkatého (Agrostis stolonifera L.): Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Psineček výběžkatý je šlechtěn a  využíván pro trávníkové účely. Velmi dobře snáší nízké kosení (i  pod 5 mm), a  proto je vhodný pro osetí jamkovišť golfových hřišť a  také pro některé typy okrasných trávníků. Má pomalý počáteční vývoj, ale později je schopen rychle vyplnit mezery a  rozšířit se na velké plochy.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh tvořící nadzemní olistěné výběžky.
Výška rostliny: 10–80 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo obloukovitě vystoupavé, poléhavé, v  kolénkách zakořeňující.
List: Šedozelený, lysý, kopinatý, na líci výrazně žebrovaný; jazýček dlouhý, špičatý někdy roztřepený, ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány:
Květenství: Lata úzce trojúhelníkovitá, po odkvětu stažená.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Obilka velmi drobná, medově žlutá. Pluchy jemně průsvitné, zakončené špičkou, nemá stopečku.
Délka obilky: 1,5–2 mm
Šířka obilky: 0,3–0,5 mm
HTS 0,5 g
Počet obilek v  1 g = 12 000–20 000

Podobné

BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.) - Kapesní atlas trav
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) - Kapesní atlas trav
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) - Kapesní atlas trav
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) - Kapesní atlas trav
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) - Kapesní atlas trav
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) - Kapesní atlas trav
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.) - Kapesní atlas trav
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: