X

Poptávkový formulář

MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.)

MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.)

Medyněk vlnatý, ekologicky velmi plastický druh, patří k  travám nejvíce zastoupeným v  našich lučním porostech. Okrajově se šlechtí a  je využíván především pro extenzivní krajinné trávníky. Uplatnění nachází ve směsích pro rychlé ozelenění, jako doplněk do trávníkových melioračních směsí pro revitalizaci devastovaných ploch a  do krajinných druhově bohatých travních porostů. Nesnáší příliš časté sekání. Skotem není přijímán. Výjimečně se pěstuje okrasný pestrolistý zahradnický kultivar s  šedobílým a  zeleným panašováním.

MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) - další informace

Stanoviště:
Vlhké lesní lemy, paseky a  louky, preferuje vlhčí stanoviště, na výživu je nenáročný.

Výskyt: Pahorkatiny až hory, v  nížinách pouze vzácně.

Význam a biologické vlastnosti:
Medyněk vlnatý, ekologicky velmi plastický druh, patří k  travám nejvíce zastoupeným v  našich lučním porostech. Okrajově se šlechtí a  je využíván především pro extenzivní krajinné trávníky. Uplatnění nachází ve směsích pro rychlé ozelenění, jako doplněk do trávníkových melioračních směsí pro revitalizaci devastovaných ploch a  do krajinných druhově bohatých travních porostů. Nesnáší příliš časté sekání. Skotem není přijímán. Výjimečně se pěstuje okrasný pestrolistý zahradnický kultivar s  šedobílým a  zeleným panašováním.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo z  poléhavé báze vystoupavé, tenké, pýřitě chlupaté.
List: Čepele listů měkce chlupaté, šedozelené nebo bělavě zelené. Listové pochvy oblé, chlupaté. Jazýček střední, zoubkatý. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata podlouhle oválná 5–20 cm dlouhá, pouze v  době květu volně rozložená jinak hustě stažená, vzpřímená nebo nící, bělavá, bledě zelená nebo narůžovělá až s  purpurovým nádechem.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Obilka hnědá vejčitá, plucha bělavá až hnědá, lesklá s  krátkou osinou.
Délka obilky: 2–2,5 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 0,71 g
Počet semen v  1 g = 3000

Podobné

MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: