X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.)

MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) - Kapesní atlas trav

Medyněk vlnatý, ekologicky velmi plastický druh, patří k  travám nejvíce zastoupeným v  našich lučním porostech. Okrajově se šlechtí a  je využíván především pro extenzivní krajinné trávníky. Uplatnění nachází ve směsích pro rychlé ozelenění, jako doplněk do trávníkových melioračních směsí pro revitalizaci devastovaných ploch a  do krajinných druhově bohatých travních porostů. Nesnáší příliš časté sekání. Skotem není přijímán. Výjimečně se pěstuje okrasný pestrolistý zahradnický kultivar s  šedobílým a  zeleným panašováním.

MEDYNĚK VLNATÝ (Holcus lanatus L.) - další informace

Stanoviště:
Vlhké lesní lemy, paseky a  louky, preferuje vlhčí stanoviště, na výživu je nenáročný.

Výskyt: Pahorkatiny až hory, v  nížinách pouze vzácně.

Význam a biologické vlastnosti:
Medyněk vlnatý, ekologicky velmi plastický druh, patří k  travám nejvíce zastoupeným v  našich lučním porostech. Okrajově se šlechtí a  je využíván především pro extenzivní krajinné trávníky. Uplatnění nachází ve směsích pro rychlé ozelenění, jako doplněk do trávníkových melioračních směsí pro revitalizaci devastovaných ploch a  do krajinných druhově bohatých travních porostů. Nesnáší příliš časté sekání. Skotem není přijímán. Výjimečně se pěstuje okrasný pestrolistý zahradnický kultivar s  šedobílým a  zeleným panašováním.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo z  poléhavé báze vystoupavé, tenké, pýřitě chlupaté.
List: Čepele listů měkce chlupaté, šedozelené nebo bělavě zelené. Listové pochvy oblé, chlupaté. Jazýček střední, zoubkatý. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata podlouhle oválná 5–20 cm dlouhá, pouze v  době květu volně rozložená jinak hustě stažená, vzpřímená nebo nící, bělavá, bledě zelená nebo narůžovělá až s  purpurovým nádechem.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Obilka hnědá vejčitá, plucha bělavá až hnědá, lesklá s  krátkou osinou.
Délka obilky: 2–2,5 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 0,71 g
Počet semen v  1 g = 3000

Podobné

BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.) - Kapesní atlas trav
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) - Kapesní atlas trav
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) - Kapesní atlas trav
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) - Kapesní atlas trav
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) - Kapesní atlas trav
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) - Kapesní atlas trav
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.) - Kapesní atlas trav
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: