X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

TROJŠTĚT ŽLUTAVÝ (Trisetum flavescens (L.)P.B.)

TROJŠTĚT ŽLUTAVÝ (Trisetum flavescens (L.)P.B.) - Kapesní atlas trav

Trojštět žlutavý snáší ekologicky drsnější podmínky. Je typickým zástupcem druhově pestrých horských trojštětových i  mezofilních ovsíkových luk. Šlechtěné odrůdy se uplatní se v  podhorských a  horských trvalých kulturních loukách a  pastvinách. Při vysokém zastoupení v  porostu způsobuje v  alpských zemích tzv. kalcinózu skotu. Je převážně jarního charakteru a  metá i  do dalších sečí. Díky kolénkatě zahnutým osinám má sklony k  vytváření „shluků“ obilek, což v  praxi značně komplikuje strojní výsev.

TROJŠTĚT ŽLUTAVÝ (Trisetum flavescens (L.)P.B.) - další informace

Stanoviště:
Louky, pastviny, úhory.

Výskyt: Nížiny až horské oblasti.

Význam a biologické vlastnosti:
Trojštět žlutavý snáší ekologicky drsnější podmínky. Je typickým zástupcem druhově pestrých horských trojštětových i  mezofilních ovsíkových luk. Šlechtěné odrůdy se uplatní se v  podhorských a  horských trvalých kulturních loukách a  pastvinách. Při vysokém zastoupení v  porostu způsobuje v  alpských zemích tzv. kalcinózu skotu. Je převážně jarního charakteru a  metá i  do dalších sečí. Díky kolénkatě zahnutým osinám má sklony k  vytváření „shluků“ obilek, což v  praxi značně komplikuje strojní výsev.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–80 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tenké, nevětvené, přímé. Kolénka chlupatá, horní kolénka nezakrytá listovou pochvou.
List: Čepele zelené, úzce zašpičatělé. Listové čepele i  pochvy hustě pokryty velmi krátkými, jemnými chloupky. Jazýček krátký pilovitý.

Generativní orgány:
Květenství: Laty vzpřímené nebo převislé, jen za květu dlouhé, oválné, žlutavě lesklé nebo slabě purpurové.
Termín květu: V–VI
Plod: Zlatožlutá, ochmýřená, velmi lehká obilka s  kolénkatě zahnutou  osinou.
Délka obilky: 4–5 mm
Šířka obilky: 1–1,5 mm
HTS 0,27 g
Počet semen v  1 g = 2500

Podobné

BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.) - Kapesní atlas trav
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) - Kapesní atlas trav
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) - Kapesní atlas trav
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) - Kapesní atlas trav
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) - Kapesní atlas trav
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) - Kapesní atlas trav
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.) - Kapesní atlas trav
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: