X

Poptávkový formulář

LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.)

LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.)

Lipnice smáčknutá je pionýrský druh, který roste i  ve velmi špatných podmínkách mělkých a  chudých půd. Je okrajově šlechtěna a  využívá se do krajinných směsí pro dálniční svahy, při rekultivacích a  zatravňování exponovaných, výsušných, svažitých terénů, případně střešních zahrad. Nesnáší časté a  nízké sekání trávníku. Její konkurenční schopnost je velmi slabá.

LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) - další informace

Stanoviště:
Cesty, náspy, rumiště, zídky. Je nenáročná na živiny a  velmi suchovzdorná.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Lipnice smáčknutá je pionýrský druh, který roste i  ve velmi špatných podmínkách mělkých a  chudých půd. Je okrajově šlechtěna a  využívá se do krajinných směsí pro dálniční svahy, při rekultivacích a  zatravňování exponovaných, výsušných, svažitých terénů, případně střešních zahrad. Nesnáší časté a  nízké sekání trávníku. Její konkurenční schopnost je velmi slabá.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh vytvářející dlouhé podzemní výběžky.
Výška rostliny: 10–90 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tuhé, přímé až kolénkatě vystoupavé, modrozelené až šedozelené, slabě lesklé, bočně smáčknuté.
List: Listové čepele šedozelené, krátké 2–12 cm, pozvolna zašpičatělé. Pochvy listů smáčknuté a  bělající?. Jazýček přízemních listů je krátký, tupý, u  stébelných listů delší.

Generativní orgány:
Květenství: Laty úzce vejčité 1,5–10 cm dlouhé, chudokvěté, jednostranné, s  krátkými a  přímo odstálými větvemi. Klásky eliptické, nafialovělé a  smáčknuté, bez osin.
Termín květu: VI–VII.
Plod: Žlutá vejčitá obilka, stopečka dosahuje do poloviny pluchy.
Délka obilky: 2–2,5 mm
Šířka obilky: 0,5 mm
HTS 0,18 g
Počet obilek v  1g = 5000–6500

Podobné

LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE SMÁČKNUTÁ (Poa compressa L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: