X

Poptávkový formulář

SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.)

SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.)

Srha laločnatá patří k  nejstarším kulturním, pícninářsky velmi výnosným travám. Má vysokou konkurenční schopnost. Vyznačuje se rychlým jarním růstem. Po seči velmi dobře obrůstá. Vzhledem k  ranosti a  rychlému snižování kvality píce po vymetání není příliš vhodná do druhově bohatších pastevních porostů ve směsi s  jinými travami, ani do směsí s  jetelem lučním. Kvalita píce je výborná, ale pouze v  případě včasné sklizně. Stárnoucí porost zvířata nepřijímají, což vede ke vzniku většího podílu nedopasků.

SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) - další informace

Stanoviště:
Louky, pastviny, lesní lemy. Dobře snáší sušší podmínky i  polostín.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Srha laločnatá patří k  nejstarším kulturním, pícninářsky velmi výnosným travám. Má vysokou konkurenční schopnost. Vyznačuje se rychlým jarním růstem. Po seči velmi dobře obrůstá. Vzhledem k  ranosti a  rychlému snižování kvality píce po vymetání není příliš vhodná do druhově bohatších pastevních porostů ve směsi s  jinými travami, ani do směsí s  jetelem lučním. Kvalita píce je výborná, ale pouze v  případě včasné sklizně. Stárnoucí porost zvířata nepřijímají, což vede ke vzniku většího podílu nedopasků.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 50–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Mohutné, přímé.
List: Šedozelený, pochvy listů výrazně smáčknuté. Jazýček je dlouhý, zoubkovaný a  většinou roztřepený. Ouška nejsou vyvinuta. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata trojúhelníkovitá s  téměř vzpřímeným vrcholem a  větévkami téměř kolmo odstávajícími s  hustě nahloučenými klásky.
Termín květu: V–VII
Plod: Obilka je trojhranná, zahnutá, žlutavá, na vrcholu obyčejně tmavší, až nafialovělá, zašpičatělá. Plucha až pětižeberná, s  krátkou šavlovitě zahnutou osinou.
Délka obilky: 4,5–6,3 mm
Šířka obilky: 0,8 –1,5 mm
HTS 0,7–1,3 g
Počet semen v  1 g = 950

Podobné

SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: