X

Poptávkový formulář

METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer)

METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer)

Metlička křivolaká je indikátorem kyselých půd se zhoršeným rozkladem humusu. V  zastíněném podrostu acidofilních lesů tvoří často souvislé porosty sterilních trsů s  dlouhými listy, které přezimují částečně v  zeleném stavu a  umožňují tak zimní pastvu zvěře. Dominuje v  druhově chudých alpínských trávnících, osidluje paseky a  bývá součástí krátkostébelných druhově bohatších luk a  pastvin především ve vyšších polohách. Zlatožlutý zahradnický kultivar se pěstuje v  okrasných zahradách ve vřesovištích a  před skupinami stromů.

METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) - další informace

Stanoviště:
Světlé, nejčastěji jehličnaté lesy, paseky, vřesoviště. Dobře snáší polostín. Preferuje živinami chudé půdy.

Výskyt: Nížiny až subalpínský stupeň.

Význam a biologické vlastnosti:
Metlička křivolaká je indikátorem kyselých půd se zhoršeným rozkladem humusu. V  zastíněném podrostu acidofilních lesů tvoří často souvislé porosty sterilních trsů s  dlouhými listy, které přezimují částečně v  zeleném stavu a  umožňují tak zimní pastvu zvěře. Dominuje v  druhově chudých alpínských trávnících, osidluje paseky a  bývá součástí krátkostébelných druhově bohatších luk a  pastvin především ve vyšších polohách. Zlatožlutý zahradnický kultivar se pěstuje v  okrasných zahradách ve vřesovištích a  před skupinami stromů.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, volně trsnatý druh.
Výška rostliny: 30–70 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo na bázi zakřivené, pevné, tenké, hladké, lesklé, po odkvětu na slunném stanovišti načervenalé.
List: Čepele štětinovité, tuhé. Listové pochvy na hřbetní straně okrouhlé, směrem vzhůru drsné. Jazýček protáhlý, obvykle rozeklaný.

Generativní orgány:
Květenství: Lata velmi řídká, za květu otevřená, až 15 cm dlouhá a  10 cm široká, lesklá, na suchých místech červenofialová. Vřeteno i  větévky laty charakteristicky křivolaké.
Termín květu: VI–VII
Plod: Obilka je podlouhlá, žlutohnědá, matná, s  mírně kolénkatou osinou delší než plucha, na bázi s  několika bílými chloupky.
Délka obilky: 2–3 mm
Šířka obilky: 0,5–0,7 mm
HTS 0,49 g
Počet obilek v1 g = 2041

Podobné

METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L.) Drejer) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: