X

Poptávkový formulář

VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.)

VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.)

Válečka prapořitá je dominantním druhem druhově bohatých širokolistých suchých stepních trávníků a  častým druhem bylinných lesních lemů. Díky hluboko uloženým výběžkům velmi dobře snáší sucho a  je schopna regenerace i  po případných lesních požárech.

VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) - další informace

Stanoviště:
Křovinaté stráně, světlé lesy a  jejich okraje, jílovité půdy, suchá stanoviště.

Výskyt: Nížiny až pahorkatiny.

Význam a biologické vlastnosti:
Válečka prapořitá je dominantním druhem druhově bohatých širokolistých suchých stepních trávníků a  častým druhem bylinných lesních lemů. Díky hluboko uloženým výběžkům velmi dobře snáší sucho a  je schopna regenerace i  po případných lesních požárech.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh, který pomocí pozemních výběžků vytváří husté skupiny.
Výška rostliny: 60–100 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tuhé, přímé a  lysé.
List: Čepele tuhé, žlutozelené, na okrajích nepravidelně chlupaté, na rubu drsné. Pochvy listů jsou většinou lysé. Jazýček uťatý.

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklasy trvale vzpřímené, klásky smáčknuté.
Termín květu: VI–VII
Plod: Člunkovitá obilka. Plucha krátce chlupatá vybíhající v  krátkou osinu.
Délka obilky: 9 mm
Šířka obilky: 1,5–2 mm
HTS 3,64 g
Počet semen v  1 g = 800

Podobné

VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
VÁLEČKA PRÁPOŘITÁ (Brachypodium pinnatum (L.)P.B.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: