X

Poptávkový formulář

PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.)

PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.)

Psineček psí je indikátorem stanoviště s  přebytkem vláhy a  nedostatkem živin. Je doplňkovým travním druhem, který je šlechtěn pro trávníkové účely. V  posledních letech se začíná prosazovat jako alternativa k  psinečku výběžkatému při využití pro golfová jamkoviště a  intenzivně ošetřované okrasné trávníky, v  nichž snáší velmi nízké kosení. Zůstává zelený i  v  letním období.

PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) - další informace

Stanoviště:
Vlhké louky, pastviny, prameniště, rašeliniště.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Psineček psí je indikátorem stanoviště s  přebytkem vláhy a  nedostatkem živin. Je doplňkovým travním druhem, který je šlechtěn pro trávníkové účely. V  posledních letech se začíná prosazovat jako alternativa k  psinečku výběžkatému při využití pro golfová jamkoviště a  intenzivně ošetřované okrasné trávníky, v  nichž snáší velmi nízké kosení. Zůstává zelený i  v  letním období.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý druh. Vytváří volné trsy s  dlouhými nadzemními jemně olistěnými výběžky.
Výška rostliny: 10–70 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé nebo kolénkatě vystoupavé, hladké.
List: Velmi úzký, šedozelený, lysý, měkký. Jazýček dlouhý, zašpičatělý. Ouška nejsou vyvinuta. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Laty jemné, vejčité, s  drsnými větévkami, během květu rozprostřené, po odkvětu stažené.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Vejčitá obilka, osina vybíhá z  pluchy na zadní straně obilky. Plucha žlutá až bělavá.
Šířka obilky: 0,3–0,5 mm
Délka obilky: 1–1,5 mm
HTS 0,06 g
Počet semen v  1 g = 18 000

Podobné

PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
PSINEČEK PSÍ (Agrostis canina L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: