X

Poptávkový formulář

PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski)

PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski)

Pýr plazivý je obtížný plevel s  vysokou konkurenční schopností. Na stanovišti se množí jak generativně, tak rozrůstajícími se podzemními výběžky. Vyžaduje kyprou vzdušnou půdu, na zhutněných půdách postupně ustupuje. Při spásání mladé obrůstající píce má přijatelnou kvalitu, starší píce má kvalitu podprůměrnou. V  seně je zastoupení do 15 % přijatelné. Oddenky obsahují řadu významných látek (cukry včetně inulinu, silice, kyselinu křemičitou, minerální látky) a  sušená droga Radix graminis se využívá ve farmacii.

PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) - další informace

Stanoviště:
Pole, zahrady, rumiště. Veškeré typy půd, zvláště stanoviště s  vysokou zásobou živin hlavně dusíku.

Výskyt: Celé území ČR, nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Pýr plazivý je obtížný plevel s  vysokou konkurenční schopností. Na stanovišti se množí jak generativně, tak rozrůstajícími se podzemními výběžky. Vyžaduje kyprou vzdušnou půdu, na zhutněných půdách postupně ustupuje. Při spásání mladé obrůstající píce má přijatelnou kvalitu, starší píce má kvalitu podprůměrnou. V  seně je zastoupení do 15 % přijatelné. Oddenky obsahují řadu významných látek (cukry včetně inulinu, silice, kyselinu křemičitou, minerální látky) a  sušená droga Radix graminis se využívá ve farmacii.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, výběžkatý druh vytvářející článkovité podzemní oddenky.
Výška rostliny: 30–150 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, na bázi příležitostně zakřivené, hladké.
List: Čepele listu krátce chlupaté, na líci mírně drsné, matně zelené a  často ojíněné. Listové pochvy horních listů lysé, přízemních chlupaté. Jazýček krátký, blanitý. Ouška brvitá, dlouhá, objímající stéblo. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklas 10 cm dlouhý, složený z  15–20 klásků, postavených k  vřetenu širší stranou.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Pluchaté obilky jsou šedobílé až nažloutlé. Pluchy jsou podélně žilkované, v obrysu úzce kopinaté, obvykle s  rovnou osinou. Pluška je kratší, na okraji vroubkovaná. Pastopečka na bázi obilky je kyjovitá.
Délka obilky: 7 mm
Šířka obilky: 2 mm
HTS 2,5 g
Počet semen v  1 g = 400

Podobné

PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
PÝR PLAZIVÝ (Elytrigia repens (L.) Nevski) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: