X

Poptávkový formulář

METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.)

METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.)

Metlice trsnatá, častý komponent našich přirozených travních porostů i travních směsí, je přizpůsobená různé kombinaci ekologických faktorů. Okrajově se tento druh šlechtí pro nezemědělské využití a její odrůdy se používají do parkových, hřišťových a krajinných trávníků, zejména na zastíněných plochách. Po seči se řezné plochy listových čepelí snadno třepí a  konce listů zasychají.

METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) - další informace

Stanoviště:
Louky, pastviny, příkopy, aluvia potoků, olšiny, prameniště, málo využívané a  neošetřované louky a  pastviny. Roste na vlhčích až zamokřených, často i  zastíněných stanovištích. Je nenáročná na výživu.

Výskyt: Nížiny až subalpínský stupeň.

Význam a biologické vlastnosti:
Metlice trsnatá, častý komponent našich přirozených travních porostů i travních směsí, je přizpůsobená různé kombinaci ekologických faktorů. Okrajově se travní osivo šlechtí pro nezemědělské využití a její odrůdy se používají do parkových, hřišťových a krajinných trávníků, zejména na zastíněných plochách. Po seči se řezné plochy listových čepelí snadno třepí a  konce listů zasychají. Při nižším sečení (pod 3 cm) působí nevzhledně. Je odolná vůči plísni sněžné, bývá napadána rzivostí. Může být pěstována i  jako solitéra; v  okrasných školkách jsou prodávány zahradnické kultivary s  různým zbarvením laty.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–120 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Štíhlé, tuhé, přímé, hladké.
List: Čepele hrubé, špičaté, hluboce rýhované, silně drsné; v  době velkého sucha se čepele svinují. Listové pochvy slabě drsné, jazýček úzký, špičatý, velmi dlouhý, ouška nejsou vyvinuta. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata velká, úzce jehlanovitá, 10–50 cm dlouhá, vzpřímená, otevřená, zelenavá nebo zlatavě stříbřitá se slabě purpurovým nádechem, větve velmi tenké a  drsné.
Termín květu: VI–IX
Plod: Obilka osinatá, plucha na vrcholu zoubkovaná, s  přímou, nízko nasazenou osinou, stejně dlouhou jako plucha, na bázi štětinatou, květní stopka sahá do 1/3–1/2 pluchy, bíle chlupatá.
Délka obilky: 2,5–3,5 mm
Šířka obilky: 0,7 mm,
HTS 0,24–0,3 g
Počet obilek v  1 g = 4200

Podobné

METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: