X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.)

METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) - Kapesní atlas trav

Metlice trsnatá, častý komponent našich přirozených travních porostů i travních směsí, je přizpůsobená různé kombinaci ekologických faktorů. Okrajově se tento druh šlechtí pro nezemědělské využití a její odrůdy se používají do parkových, hřišťových a krajinných trávníků, zejména na zastíněných plochách. Po seči se řezné plochy listových čepelí snadno třepí a  konce listů zasychají.

METLICE TRSNATÁ (Deschampsia cespitosa (L.)P.B.) - další informace

Stanoviště:
Louky, pastviny, příkopy, aluvia potoků, olšiny, prameniště, málo využívané a  neošetřované louky a  pastviny. Roste na vlhčích až zamokřených, často i  zastíněných stanovištích. Je nenáročná na výživu.

Výskyt: Nížiny až subalpínský stupeň.

Význam a biologické vlastnosti:
Metlice trsnatá, častý komponent našich přirozených travních porostů i travních směsí, je přizpůsobená různé kombinaci ekologických faktorů. Okrajově se travní osivo šlechtí pro nezemědělské využití a její odrůdy se používají do parkových, hřišťových a krajinných trávníků, zejména na zastíněných plochách. Po seči se řezné plochy listových čepelí snadno třepí a  konce listů zasychají. Při nižším sečení (pod 3 cm) působí nevzhledně. Je odolná vůči plísni sněžné, bývá napadána rzivostí. Může být pěstována i  jako solitéra; v  okrasných školkách jsou prodávány zahradnické kultivary s  různým zbarvením laty.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh.
Výška rostliny: 20–120 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Štíhlé, tuhé, přímé, hladké.
List: Čepele hrubé, špičaté, hluboce rýhované, silně drsné; v  době velkého sucha se čepele svinují. Listové pochvy slabě drsné, jazýček úzký, špičatý, velmi dlouhý, ouška nejsou vyvinuta. Vernace složená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata velká, úzce jehlanovitá, 10–50 cm dlouhá, vzpřímená, otevřená, zelenavá nebo zlatavě stříbřitá se slabě purpurovým nádechem, větve velmi tenké a  drsné.
Termín květu: VI–IX
Plod: Obilka osinatá, plucha na vrcholu zoubkovaná, s  přímou, nízko nasazenou osinou, stejně dlouhou jako plucha, na bázi štětinatou, květní stopka sahá do 1/3–1/2 pluchy, bíle chlupatá.
Délka obilky: 2,5–3,5 mm
Šířka obilky: 0,7 mm,
HTS 0,24–0,3 g
Počet obilek v  1 g = 4200

Podobné

BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.) - Kapesní atlas trav
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) - Kapesní atlas trav
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) - Kapesní atlas trav
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) - Kapesní atlas trav
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) - Kapesní atlas trav
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) - Kapesní atlas trav
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.) - Kapesní atlas trav
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: