X

Poptávkový formulář

OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.)

OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.)

Oves hluchý je agresivní plevelný druh zejména v  teplejších oblastech, přenašeč chorob obilnin a  hostitel škůdců. Svým výskytem zapleveluje obilniny, luskoviny, kukuřici a  okopaniny.

OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) - další informace

Stanoviště:
Těžší vlhké půdy s  dostatkem živin, pole, rumiště, úhory.

Výskyt: Nížiny až podhůří.

Význam a biologické vlastnosti:
Oves hluchý je agresivní plevelný druh zejména v  teplejších oblastech, přenašeč chorob obilnin a  hostitel škůdců. Svým výskytem zapleveluje obilniny, luskoviny, kukuřici a  okopaniny.

Popis:
Charakteristika růstu: Jednoletá časně jarní tráva, trsnatá nebo jednotlivě rostoucí.
Výška rostliny: 40–130 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Silné, přímé nebo na bázi slabě ohnuté.
List: Čepele hladké nebo jen mírně drsné. Pochvy spodních listů řídce chlupaté a  směrem vzhůru lysé. Jazýček tupý, blanitý, zoubkatý, později roztřepený. Ouška nejsou vyvinuta. Vernace stočená.

Generativní orgány:
Květenství: Lata je 40 cm dlouhá a  řídká, všestranná. Větve lat dlouhé, široce rozložené, drsné.
Termín květu: VI–VIII
Plod: Pluchatá jemně chlupatá obilka, protáhle kopinatá, na bázi s  podkovovitou jizvou. Osina je dlouhá, tuhá, zalomená, dole spirálovitě stočená. Pluchy na bázi dlouze chlupaté.
Délka obilky: 12–20 mm
Šířka obilky: 2,5–3,5 mm
HTS 15,9 g
Počet obilek v  1 g = 63

Podobné

OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
OVES HLUCHÝ (Avena fatua L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: