X

Poptávkový formulář

SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.)

SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.)

Smilka tuhá je typickým a  dominantním druhem horských nízkých trávníků, v  nichž je konkurenčně velmi silná. Při intenzivnějším hnojení, zvláště dusíkem, se její zastoupení v  porostu velmi rychle snižuje. Kvalita píce je podprůměrná. Její výskyt v  porostu indikuje chudé mělké půdy.

SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) - další informace

Stanoviště:
Pastviny, louky, vřesoviště, lesní cesty, horské hole, okraje rašelinišť.

Výskyt: Pahorkatiny až subalpínský stupeň.

Význam a biologické vlastnosti:
Smilka tuhá je typickým a  dominantním druhem horských nízkých trávníků, v  nichž je konkurenčně velmi silná. Při intenzivnějším hnojení, zvláště dusíkem, se její zastoupení v  porostu velmi rychle snižuje. Kvalita píce je podprůměrná. Její výskyt v  porostu indikuje chudé mělké půdy.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh, s  charakteristickým růstem výběžků v  hustých řadách.
Výška rostliny: 10–30 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, tenké, tuhé, na bázi lysé nahoře drsné pouze s  jedním kolénkem.
List: Štětinovitý, šedozelený, většinou pouze přízemní. Listové pochvy hladké, tuhé, smáčknuté a  lesklé. Jazýček velmi krátký, tupý.

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklasy přímé, jednostranné, 3–8 cm dlouhé, tenké, šedozelené nebo s  purpurovým nádechem, na špičce protažené v  10 mm dlouhou štětinu.
Termín květu: V–VI
Plod: Podlouhlá zašpičatělá obilka. Osina vybíhá z  pluchy na zadní straně obilky. Plucha na okrajích jemně pilovitá.
Délka obilky: 9 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 0,4–0,5 g
Počet obilek v  1 g = 2500

Podobné

SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: