X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz

SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.)

SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) - Kapesní atlas trav

Smilka tuhá je typickým a  dominantním druhem horských nízkých trávníků, v  nichž je konkurenčně velmi silná. Při intenzivnějším hnojení, zvláště dusíkem, se její zastoupení v  porostu velmi rychle snižuje. Kvalita píce je podprůměrná. Její výskyt v  porostu indikuje chudé mělké půdy.

SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L.) - další informace

Stanoviště:
Pastviny, louky, vřesoviště, lesní cesty, horské hole, okraje rašelinišť.

Výskyt: Pahorkatiny až subalpínský stupeň.

Význam a biologické vlastnosti:
Smilka tuhá je typickým a  dominantním druhem horských nízkých trávníků, v  nichž je konkurenčně velmi silná. Při intenzivnějším hnojení, zvláště dusíkem, se její zastoupení v  porostu velmi rychle snižuje. Kvalita píce je podprůměrná. Její výskyt v  porostu indikuje chudé mělké půdy.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, hustě trsnatý druh, s  charakteristickým růstem výběžků v  hustých řadách.
Výška rostliny: 10–30 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Přímé, tenké, tuhé, na bázi lysé nahoře drsné pouze s  jedním kolénkem.
List: Štětinovitý, šedozelený, většinou pouze přízemní. Listové pochvy hladké, tuhé, smáčknuté a  lesklé. Jazýček velmi krátký, tupý.

Generativní orgány:
Květenství: Lichoklasy přímé, jednostranné, 3–8 cm dlouhé, tenké, šedozelené nebo s  purpurovým nádechem, na špičce protažené v  10 mm dlouhou štětinu.
Termín květu: V–VI
Plod: Podlouhlá zašpičatělá obilka. Osina vybíhá z  pluchy na zadní straně obilky. Plucha na okrajích jemně pilovitá.
Délka obilky: 9 mm
Šířka obilky: 1 mm
HTS 0,4–0,5 g
Počet obilek v  1 g = 2500

Podobné

BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.) - Kapesní atlas trav
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.) - Kapesní atlas trav
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.) - Kapesní atlas trav
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) - Kapesní atlas trav
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) - Kapesní atlas trav
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) - Kapesní atlas trav
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) - Kapesní atlas trav
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.) - Kapesní atlas trav
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.) - Kapesní atlas trav
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.) - Kapesní atlas trav
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: