X

Poptávkový formulář

STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.)

STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.)

Strdivka nicí je velmi rozšířený travní druh zastoupený ve většině smíšených lesních společenstev.

STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) - další informace

Stanoviště:
Lesy, křoviny, paseky.

Výskyt: Nížiny až hory.

Význam a biologické vlastnosti:
Strdivka nicí je velmi rozšířený travní druh zastoupený ve většině smíšených lesních společenstev.

Popis:
Charakteristika růstu: Vytrvalý, řídce trsnatý druh s  dlouhými tenkými oddenky.
Výška rostliny: 30–60 cm

Vegetativní orgány:
Stéblo: Tenké, přímé, pod květenstvím drsné.
List: Jasně zelený, listové pochvy drsné, bazální často s  purpurovým nádechem. Jazýček hnědý, velmi krátký. Ouška nejsou vyvinuta.

Generativní orgány:
Květenství: Hroznovité laty až 10 cm dlouhé, jednostranné, přímé, většinou pouze slabě obloukovitě převislé. Klásky hnědavé nebo červenavě purpurové.
Termín květu: V–VI
Plod: Vejčitá obilka, tmavě hnědá, lesklá. Pluchy kožovité, zelenavé.
Délka obilky: 3 mm
Šířka obilky: 2 mm
HTS 0,9 g
Počet obilek v  1 g = 1020

Podobné

STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) BÉR ZELENÝ (Setaria viridis (L.) P. B.)
Bér zelený lokálně zapleveluje hlavně širokořádkové plodiny. Rozmnožuje se semeny.
STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) BOJÍNEK HLÍZNATÝ (Phleum bertolonii DC.)
Bojínek hlíznatý je blízce příbuzný druh bojínku lučního, od kterého se odlišuje obtížně.
STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) BOJÍNEK LUČNÍ (Phleum pratense L.)
Bojínek luční je významný kulturní pícní druh zejména ve vlhčích oblastech, který se šlechtí a  pěstuje v  řadě odrůd vhodných pro luční i  pastevní směsi. Velmi dobře se uplatňuje v  dočasných a  trvalých jetelotravních  porostech.
STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B)
Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu.
STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B)
Ježatka kuří noha je velmi agresivní plevel, hlavně v  okopaninách, kukuřici a  zelenině. Silně konkuruje vzcházejícím kulturním travám.
STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.)
Jílek mnohokvětý je významný pícní druh, který se často využívá na orné půdě a v intenzívně obhospodařovaných dočasných loukách, kde poskytuje vysoké výnosy velmi kvalitní píce.
STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.)
Jílek vytrvalý je typický představitel krátkostébelných porostů ovlivněných pastvou, častějším kosením nebo sešlapáváním.
STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.)
Kostřava červená je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. 
STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.)
Kostřava luční je typický představitel mezofilních až hygrofilních luk a  pastvin. Patří mezi nejhodnotnější pícní druhy s  celou řadou vyšlechtěných odrůd.
STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.)
Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh s  blízce příbuznými, obtížně identifikovatelnými taxony. Dominuje především v acidofilních krátkostébelných trávnících a  acidofilních lesích.
STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea Schreber.)
Kostřava rákosovitá není v  našich přirozených porostech příliš rozšířena; vyhovují jí zejména vlhké louky a  je jedním z diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH.
STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) LIPNICE BAHENNÍ (Poa palustris L.)
Lipnice bahenní, typický druh lučních biotopů s  dostatkem vláhy a  živin; snese však i  zamokření a  přísušek. Vzhledem ke kvalitě píce byla zařazena do sortimentu kulturních trav, i  když se šlechtí jen okrajově.
STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) LIPNICE HAJNÍ (Poa nemoralis L.)
Lipnice hajní je typický stínomilný lesní druh indikující čerstvé, vzdušné, neutrální až slabě kyselé půdy. 
STRDIVKA NICÍ (Melica nutans L.) LIPNICE LUČNÍ (Poa pratensis L.)
Lipnice luční je nejčastější druh našich lučních a  pastevních porostů. Je šlechtěna a  pěstována ve velkém počtu odrůd.
Jsme členy: