X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
1. Projekt

1. Projekt

NÁZEV PROJEKTU:

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině (2B06034)

ŘEŠITELSKÁ PRACOVIŠTĚ:

 • OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří
  (příjemce – koordinátor) – OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří
  (řešitelské pracoviště) Cagaš Bohumír Ing. CSc. (řešitel koordinátor)
 • Agrostis Trávníky,s.r.o. (příjemce) – Agrostis Trávníky, s.r.o. (řešitelské pracoviště)
  Straková Marie Ing. Ph.D. (řešitel)
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (příjemce) - Mendelova zemědělská a lesnická
  univerzita v Brně (řešitelské pracoviště) Hrabě František Prof. Ing. CSc. (řešitel)

TÉMATICKÁ OBLAST PROGRAMU:

Biodiverzita

TÉMA:

Nové postupy umožňující rozvoj kulturní krajiny v ČR

SOUTĚŽ:

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

PROGRAM:

Zdraví a kvalitní život

ANOTACE PROJEKTU:

Cílem projektu je stanovit racionální, k životnímu prostředí šetrné postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travních ploch, které mohou dosáhnout vyšší kvality tohoto vegetačního prvku v kulturní krajině a v českých sídlech. V polyfaktoriálním pokusu bude ne třech stanovištích ČR (Rousínov, Vatín, Zubří) hodnocen vliv typu hnojiva a dávky dusíku, intenzity sečení a jejich interakce na vlastnosti trávníkového porostu tří základní trávníkových druhů (jílek vytrvalý, kostřava červená a lipnice luční) a jejich dvou směsí, včetně přidané jetelové komponenty. Hodnocenými znaky budou:

 • kvalitativní vlastnosti trávníku (rychlost vzejití a zapojení trávníku v roce zásevu, hustota, barva, zdravotní stav, vytrvalost, estetická hodnota porostů),
 • kvantitativní parametry trávníku (výška porostu před sečí, produkce nadzemní a podzemní biomasy)
 • sukcese porostů s ohledem na rozvoj druhové biodiverzity,
 • vliv použitých technologií na životní prostředí
 • ekonomická efektivnost použitých technologií ošetřování trávníků. Výstupem projektu bude oponovaná metodika pro praxi, publikace ve vědeckém a odborném tisku a prezentace výsledků na odborných seminářích a konferencích.

CÍL PROJEKTU:

Stanovit racionálními postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně vedoucích k dosažení vyšší kvality tohoto vegetačního prvku v kulturní krajině a sídlech.

DÍLČÍ CÍLE ŘEŠENÍ:

V001 Vyhodnotit vliv technologie založení a ošetřování neprodukčních typů trávníků na jejich funkčnost a estetickou hodnotu.
V002 Zhodnotit produkci nadzemní biomasy z trávníků z pohledu pracovní náročnosti manipulace s travní hmotou a množství biologického odpadu.
V003 Zhodnotit produkci biomasy kořenů v pokusných variantách trávníku jako ukazatele protierozní účinnosti trávníků.
V004 Zhodnotit konkurenční vztahy mezi jednotlivými komponentami směsí a sukcesi porostu v závislosti na zvoleném technologickém postupu založení a ošetřování porostu.
V005 Zhodnotit vliv použitých technologií založení a ošetřování trávníků na životní prostředí.
V006 Navrhnout nové technologické postupy zakládání a ošetřování neprodukčních typů trávníků v různých variantách ekonomické náročnosti.

DOBA ŘEŠENÍ:

2006 – 30.6.2011

CHARAKTERISTIKA STANOVIŠŤ:

Lokalizace na mapě ČR

VÝSTUPY

Aktuality Agrostis

Aktuality

Novinky pro zelené střechy!
Do našeho sortimentu pro rok 2023 zařazujeme hned tři nové směsi navržené výhradně pro zakládání na zelených střechách.
Pozvánka na Zahradnické fórum 2023 do Nitry
Těšíme se na shledanou s vámi ve dnech 15. - 16. února ve slovenské Nitře!
Jsme členy: