X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
1. Projekt

1. Projekt

NÁZEV PROJEKTU:

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině (2B06034)

ŘEŠITELSKÁ PRACOVIŠTĚ:

 • OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří
  (příjemce – koordinátor) – OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří
  (řešitelské pracoviště) Cagaš Bohumír Ing. CSc. (řešitel koordinátor)
 • Agrostis Trávníky,s.r.o. (příjemce) – Agrostis Trávníky, s.r.o. (řešitelské pracoviště)
  Straková Marie Ing. Ph.D. (řešitel)
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (příjemce) - Mendelova zemědělská a lesnická
  univerzita v Brně (řešitelské pracoviště) Hrabě František Prof. Ing. CSc. (řešitel)

TÉMATICKÁ OBLAST PROGRAMU:

Biodiverzita

TÉMA:

Nové postupy umožňující rozvoj kulturní krajiny v ČR

SOUTĚŽ:

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

PROGRAM:

Zdraví a kvalitní život

ANOTACE PROJEKTU:

Cílem projektu je stanovit racionální, k životnímu prostředí šetrné postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travních ploch, které mohou dosáhnout vyšší kvality tohoto vegetačního prvku v kulturní krajině a v českých sídlech. V polyfaktoriálním pokusu bude ne třech stanovištích ČR (Rousínov, Vatín, Zubří) hodnocen vliv typu hnojiva a dávky dusíku, intenzity sečení a jejich interakce na vlastnosti trávníkového porostu tří základní trávníkových druhů (jílek vytrvalý, kostřava červená a lipnice luční) a jejich dvou směsí, včetně přidané jetelové komponenty. Hodnocenými znaky budou:

 • kvalitativní vlastnosti trávníku (rychlost vzejití a zapojení trávníku v roce zásevu, hustota, barva, zdravotní stav, vytrvalost, estetická hodnota porostů),
 • kvantitativní parametry trávníku (výška porostu před sečí, produkce nadzemní a podzemní biomasy)
 • sukcese porostů s ohledem na rozvoj druhové biodiverzity,
 • vliv použitých technologií na životní prostředí
 • ekonomická efektivnost použitých technologií ošetřování trávníků. Výstupem projektu bude oponovaná metodika pro praxi, publikace ve vědeckém a odborném tisku a prezentace výsledků na odborných seminářích a konferencích.

CÍL PROJEKTU:

Stanovit racionálními postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně vedoucích k dosažení vyšší kvality tohoto vegetačního prvku v kulturní krajině a sídlech.

DÍLČÍ CÍLE ŘEŠENÍ:

V001 Vyhodnotit vliv technologie založení a ošetřování neprodukčních typů trávníků na jejich funkčnost a estetickou hodnotu.
V002 Zhodnotit produkci nadzemní biomasy z trávníků z pohledu pracovní náročnosti manipulace s travní hmotou a množství biologického odpadu.
V003 Zhodnotit produkci biomasy kořenů v pokusných variantách trávníku jako ukazatele protierozní účinnosti trávníků.
V004 Zhodnotit konkurenční vztahy mezi jednotlivými komponentami směsí a sukcesi porostu v závislosti na zvoleném technologickém postupu založení a ošetřování porostu.
V005 Zhodnotit vliv použitých technologií založení a ošetřování trávníků na životní prostředí.
V006 Navrhnout nové technologické postupy zakládání a ošetřování neprodukčních typů trávníků v různých variantách ekonomické náročnosti.

DOBA ŘEŠENÍ:

2006 – 30.6.2011

CHARAKTERISTIKA STANOVIŠŤ:

Lokalizace na mapě ČR

VÝSTUPY

Aktuality Agrostis

Aktuality

Zelená střecha Vinařství Gurdau
Třetí místo v soutěží Zelená střecha roku získala realizace Vinařství Gurdau s využitím travinobylinné směsi PAPRSEK z naší nabídky.
Směs KARNEVAL v pražských Ďáblicích
Na hřbitově v pražských Ďáblicích kvete květnatá louka do sucha s letničkami KARNEVAL.
Jsme členy: