X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
4. Projekt

4. Projekt

Řešitelská pracoviště:

 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (příjemce - koordinátor) - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická a Agronomická fakulta (řešitelské pracoviště) Salaš Petr Doc. Dr. Ing. (řešitel-koordinátor)
 • Český hydrometeorologický ústav (příjemce) - Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno (řešitelské pracoviště) Kohut Mojmír RNDr. (řešitel) Hora Petr Mgr. (spoluřešitel)
 • Vysoké učení technické v Brně (příjemce) - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie (řešitelské pracoviště) Pekař Miloslav Doc. Ing. CSc. (řešitel)
 • OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří
  (příjemce) – OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří
  (řešitelské pracoviště) Ševčíková Magdalena Ing. (řešitel)
 • Agrostis Trávníky, s.r.o. (příjemce) – Agrostis Trávníky, s.r.o. (řešitelské pracoviště)
  Straková Marie Ing. Ph.D. (řešitel)
 • Výzkumný ústav pícninářský, spol.s.r.o. (příjemce) - Výzkumný ústav pícninářský, spol.s.r.o. (řešitelské pracoviště) Pelikán Jan Ing. CSc. (řěšitel)

Tématická oblast programu:

Biodiverzita

Téma:

Nové postupy umožňující výzkum efektivních postupů pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí.

Soutěž:

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program:

Zdravý a kvalitní život

Anotace projektu:

Na výsušné lokalitě Hodonínska bude simulován modelový projekt rekultivace problémového stanoviště reprezentující předpokládanou situaci rozšíření aridního klimatu na rozsáhlejší území České republiky pro období nadcházejících 50 let. Pilotní projket se v podmínkách Jižní Moravy, kde již místy dochází ke kritickému nedostatku vody, zabývá možnostmi využití pomocných půdních látek, autochtonních dřevin a méně známých suchovzdorných travin a jetelovin pro rekultivaci výsušných půd. Zapojení širokého týmu odborníků z oblasti pěstování rostlin, botaniky, zoologie, agrochemie, výživy rostlin, chemie, pedologie, , ekologie, klimatologie a zahradnické produkce umožňuje z různých úhlů pohledu sledovat a vyhodnotit modelové případy zamezení a zpomalení biologické degradace půd na aridním stanovišti. Důraz je kladen na využití výsledků projektu pro potřeby udržitelného rozvoje v zemědělství v dotčené krajině za současné maximální podpory ochrany krajiny a biodiverzity. Tímto záběrem přesahuje projekt efektivní rekultivace běžné výzkumné projekty a vytváří prostor pro úspěšné řešení kritické situace nedostatku vody v krajině v období, kdy tento problém zasáhne rozsáhlejší oblasti naší země.

Cíl projektu:

Vytvořit komplexní metodiku opatření směřujících k eliminaci nepříznivých vlivů změn klimatu na půdy v suchých oblastech ČR, definovat negativní faktory a navrhnout nápravná opatření ke zvýšení ekologické stability a biodiverzity v zájmovém území.

Dílčí cíle řešení:

V001 Ověřit vlastnosti méně známých druhů travin a jetelovin pro potenciální pěstování v suchých oblastech ČR

V002 Ověřit nové typy jetelovinotravních a druhově bohatých směsí pro mimoprodukční zatravňování v aridních oblastech a vyhodnotit jejich ekologickou funkčnost

V003 Determinovat fyziologické reakce dřevin na nepříznivé stanovištní podmínky, prokázat negativní vliv stresorů na růst a kvalitu dřevin, formulovat soubor opatření.

V004 Zhodnotit vliv působení pomocných půdních látek na půdní vlastnosti a změny v chemickém složení biomasy. Formulovat zásady efektivního využití těchto přípravků pro účely rekultivace půd v aridních oblastech.

V005 Stanovit změny biodiverzity v průběhu vývoje společenstva a stupeň ovlivnění okolní krajiny z hlediska biodiverzity a stabilizační funkce.

V006 Stanovit bioklimatologickou charakteristiku suché oblasti a analyzovat mikroklima pokusných ploch s dřevinami

Doba řešení:

2008 – 31.12.2011

VÝSTUPY

Aktuality Agrostis

Aktuality

Novinky pro zelené střechy!
Do našeho sortimentu pro rok 2023 zařazujeme hned tři nové směsi navržené výhradně pro zakládání na zelených střechách.
Pozvánka na Zahradnické fórum 2023 do Nitry
Těšíme se na shledanou s vámi ve dnech 15. - 16. února ve slovenské Nitře!
Jsme členy: