X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
4. Projekt

4. Projekt

Řešitelská pracoviště:

 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (příjemce - koordinátor) - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická a Agronomická fakulta (řešitelské pracoviště) Salaš Petr Doc. Dr. Ing. (řešitel-koordinátor)
 • Český hydrometeorologický ústav (příjemce) - Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno (řešitelské pracoviště) Kohut Mojmír RNDr. (řešitel) Hora Petr Mgr. (spoluřešitel)
 • Vysoké učení technické v Brně (příjemce) - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie (řešitelské pracoviště) Pekař Miloslav Doc. Ing. CSc. (řešitel)
 • OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří
  (příjemce) – OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří
  (řešitelské pracoviště) Ševčíková Magdalena Ing. (řešitel)
 • Agrostis Trávníky, s.r.o. (příjemce) – Agrostis Trávníky, s.r.o. (řešitelské pracoviště)
  Straková Marie Ing. Ph.D. (řešitel)
 • Výzkumný ústav pícninářský, spol.s.r.o. (příjemce) - Výzkumný ústav pícninářský, spol.s.r.o. (řešitelské pracoviště) Pelikán Jan Ing. CSc. (řěšitel)

Tématická oblast programu:

Biodiverzita

Téma:

Nové postupy umožňující výzkum efektivních postupů pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí.

Soutěž:

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program:

Zdravý a kvalitní život

Anotace projektu:

Na výsušné lokalitě Hodonínska bude simulován modelový projekt rekultivace problémového stanoviště reprezentující předpokládanou situaci rozšíření aridního klimatu na rozsáhlejší území České republiky pro období nadcházejících 50 let. Pilotní projket se v podmínkách Jižní Moravy, kde již místy dochází ke kritickému nedostatku vody, zabývá možnostmi využití pomocných půdních látek, autochtonních dřevin a méně známých suchovzdorných travin a jetelovin pro rekultivaci výsušných půd. Zapojení širokého týmu odborníků z oblasti pěstování rostlin, botaniky, zoologie, agrochemie, výživy rostlin, chemie, pedologie, , ekologie, klimatologie a zahradnické produkce umožňuje z různých úhlů pohledu sledovat a vyhodnotit modelové případy zamezení a zpomalení biologické degradace půd na aridním stanovišti. Důraz je kladen na využití výsledků projektu pro potřeby udržitelného rozvoje v zemědělství v dotčené krajině za současné maximální podpory ochrany krajiny a biodiverzity. Tímto záběrem přesahuje projekt efektivní rekultivace běžné výzkumné projekty a vytváří prostor pro úspěšné řešení kritické situace nedostatku vody v krajině v období, kdy tento problém zasáhne rozsáhlejší oblasti naší země.

Cíl projektu:

Vytvořit komplexní metodiku opatření směřujících k eliminaci nepříznivých vlivů změn klimatu na půdy v suchých oblastech ČR, definovat negativní faktory a navrhnout nápravná opatření ke zvýšení ekologické stability a biodiverzity v zájmovém území.

Dílčí cíle řešení:

V001 Ověřit vlastnosti méně známých druhů travin a jetelovin pro potenciální pěstování v suchých oblastech ČR

V002 Ověřit nové typy jetelovinotravních a druhově bohatých směsí pro mimoprodukční zatravňování v aridních oblastech a vyhodnotit jejich ekologickou funkčnost

V003 Determinovat fyziologické reakce dřevin na nepříznivé stanovištní podmínky, prokázat negativní vliv stresorů na růst a kvalitu dřevin, formulovat soubor opatření.

V004 Zhodnotit vliv působení pomocných půdních látek na půdní vlastnosti a změny v chemickém složení biomasy. Formulovat zásady efektivního využití těchto přípravků pro účely rekultivace půd v aridních oblastech.

V005 Stanovit změny biodiverzity v průběhu vývoje společenstva a stupeň ovlivnění okolní krajiny z hlediska biodiverzity a stabilizační funkce.

V006 Stanovit bioklimatologickou charakteristiku suché oblasti a analyzovat mikroklima pokusných ploch s dřevinami

Doba řešení:

2008 – 31.12.2011

VÝSTUPY

Aktuality Agrostis

Aktuality

Omezený provoz v úterý 30. května
V úterý 30. května bude z důvodu odstávky elektřiny uzavřena naše prodejna ve Slavíkovicích a nebudou expedovány objednávky eshopů agrostisobchod.cz a kvetnatelouky.cz.
Agrostis Trávníky na výstavě DemoGreen 2023 (14. - 15. 6.)
Navštivte náš stánek na výstavě DemoGreen a seznamte se s unikátní technologií kartáčování semenné biomasy.
Jsme členy: