X

Poptávkový formulář

Informace

Projekt TJ04000048

 

Kód a název projektu: TJ04000048 -Vliv foliární aplikace selenu a zinku na kvalitativní a kvantitativní parametry pícnin a životního prostředí organismů na ně vázaných

Název veřejné soutěže: 4. veřejná soutěž Programu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Název programu: Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Odpovědný řešitel: Ivana Koláčková

Cíle řešení projektu: Cílem projektu je během dvou let vyvinout inovativní druhově bohatou směs trav, jetelovin a bylin se specifickým způsobem ošetřování, která díky efektivní utilizaci foliární výživy selenem a zinkem podpoří ekosystém, ve kterém se nachází. Tři navržené směsky projdou rozsáhlým testováním v nádobových a maloparcelkových podmínkách. Vybraná směs následně i v poloprovozních podmínkách. Tato směs bude přínosná pro krmivovou základnu. Projekt reaguje na aktuální problémy lučních porostů v ČR i okolí jako je změna klimatu (odolnost vůči suchu, zvýšení retence vody v krajině), malnutrice opylovatelů (zvýšení biodiverzity rostlin, fortifikace nektaru), zvýšení bezpečnosti a nutriční hodnoty pícnin, bonita půdy (druhová bohatost a specifická výživa způsobí zmohutnění kořenové soustavy, zvýšení organické složky v půdě, atraktivity pro edafon).

 

Doba řešení: květen 2020–duben 2022

Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně

Další účastníci: Agrostis Trávniky s.r.o., Zemědělský výzkum, spol s.r.o.

Aktuality Agrostis

Aktuality

Směs KARNEVAL na Olšanském náměstí v Praze
Na Olšanském náměstí v Praze právě kvete pestrobarevná směs KARNEVAL.
Jak vznikalo nové logo Agrostis Trávníky, s.r.o.
Jak vznikalo naše nové logo a co symbolizuje?
Jsme členy: