X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
Informace

Jak často hnojit trávník?

Mnoho lidí řeší otázku, jak často hnojit trávník? Hnojení trávníku není žádná věda, jen je třeba znát alespoň základní pravidla. Každý trávník ihned od svého založení vyžaduje určitou péči. Jedná se o soubor činností, které označujeme souhrnně termínem údržba trávníku, kam spadá právě i hnojení trávníku.

Mnoho lidí řeší otázku, jak často hnojit trávník? Hnojení trávníku není žádná věda, jen je třeba znát alespoň základní pravidla. Každý trávník ihned od svého založení vyžaduje určitou péči. Jedná se o soubor činností, které označujeme souhrnně termínem údržba trávníku, kam spadá právě i hnojení trávníku. Patří sem samozřejmě i zavlažování, kosení, prořezávání, provzdušňování, vyhrabávání, zařezávání okrajů, boj proti chorobám a škůdcům.

Míra intenzity provádění těchto úkonů se odvíjí především podle našich požadavků na kvalitu trávníku a je také závislá na časových a finančních možnostech. Člověkem vytvořený trávník je nutno zčásti chápat jako uměle vytvořenou kulturu, která by v takovéto podobě pravděpodobně samostatně nikdy nevznikla. Proto pro udržení námi požadovaného vzhledu trávníku musíme vynaložit značné úsilí. Sem patří i řešení otázky hnojení trávy. Jestliže se trávníku nebudeme dostatečně věnovat, ve velmi krátké době klesne jeho kvalita. To se nejčastěji projevuje zaplevelením, prořídnutím v důsledku snížení počtu sečí, barevným změnám vlivem nedostatečné výživy, přítomností chorob a škůdců.

Dlouhodobé nedostatky v údržbě trávníku vedou ke změnám, které lze již jen velmi těžce odstranit. Pro zlepšení stavu pak musíme přistoupit k nákladným opatřením, jako je regenerace nebo rekonstrukce trávníků a opustit od prvotní myšlenky hnojení trávníku. Proto je vhodné trávníku věnovat nezbytnou péči průběžně, tedy vč. hnojení, což se nám vrátí v jeho celkovém stavu, a především v jeho vzhledu.

Jak často hnojit trávník

Výživa trávníku za pomoci hnojení

Otázkou vždy zůstává, jaké je nejlepší hnojivo na trávník pro konkrétní situaci? Odpověď na otázku ohledně nejlepšího hnojiva na trávník není nikdy univerzální. Je třeba řešit řadu podmínek a parametrů, a to včetně stanoviště a kondice půdy.

Vysoké nároky na vzhled trávníku spojené s pravidelným kosením současně, vyžadují plynulý přísun živin odebraných trávníku v podobě pokosené hmoty, nezbytných pro další obrůstání, tvorbu zásobních látek a zdroj energie pro fyziologické procesy. Základním zdrojem energie jsou minerální živiny – dusík, fosfor, draslík, hořčík, vápník a stopové prvky obsažené v půdě. Ze všech živin potřebuje trávník nejvíce dusík. Dusík je nezbytný pro růst nových výhonů. Pro vývoj kořenového systému je důležitý zase dostatek fosforu. Právě dle těchto dvou hledisek volíme i hnojivo na nový trávník (nově založený).

Je třeba doplnit i další živiny, protože byly v průběhu zimy z půdy spotřebovány a částečně i vyplaveny.

Kdy hnojit trávník?

Jaro a travní hnojivo

Jedním z prvních zásahů na prahu nové vegetační sezóny by tedy mělo být startovní hnojení trávníku, které je vhodné provést v závislosti na průběhu počasí, nadmořské výšce apod. v druhé polovině března až první polovině dubna.

 

Jak hnojit trávník založení v půdě s vyšším obsahem pískových složek?

Trávníky zakládané na speciálních trávníkových substrátech jsou charakteristické vyšším podílem písku ve vegetační vrstvě. Pozitivní fyzikální vlastnosti písku při konstrukci vegetační vrstvy: vysoká propustnost pro vodu, nízká tendence ke zhutnění, dobré vedení tepla u vyhřívaných hracích ploch aj. Na druhé straně jsou vykoupeny určitými pěstitelskými specifiky, která je zejména při srovnání se starším typem vegetační vrstvy s vyšším podílem jílovitých částic a humusu, nutno respektovat. Kvalitní křemičitý písek je z pedologického hlediska inertní hmota s minimální schopností poutat dodané živiny a postupným zvětráváním živiny uvolňovat. Z těchto důvodů je nutno věnovat zvýšenou pozornost hnojení trávníku na takto konstruované vegetační vrstvě. Zde tedy je vhodné hnojit trávník často a pravidelně.

Klíčovými faktory jsou celkové množství dodaných živin v odpovídajícím poměru, frekvence hnojení trávníku a v neposlední řadě i volba vhodného typu hnojiva. Vegetační vrstva s vyšším podílem písku je více závislá na živinách dodávaných v podobě hnojiv, proto se zvyšuje význam trávníkových hnojiv s dlouhodobým účinkem. Tato hnojiva obsahují část dusíku, popř. i dalších živin, v rostlinám nepřístupné formě a k jejich uvolňování dochází postupně po dobu dvou až tří měsíců bez rizika ztrát vyplavováním mimo kořenovou zónu trávníku, při eliminaci nárazového růstu, popálení a kontaminace podzemních vod nitráty. Další výhodou těchto hnojiv je i vhodný vzájemný poměr hlavních živin a obsah nezbytných mikroelementů. Celkovou dávku živin, zvláště dusíku, je vhodné rozdělit, přičemž počet aplikací hnojiva dosahuje zpravidla 2 – 5/rok v závislosti na celkové dávce.

Určitou nevýhodou některých typů dlouhodobých hnojiv je absence dostatečného „startovního“ účinku v době bezprostředně po aplikaci, která je patrna zvláště za nižších teplot na začátku vegetačního období. Z tohoto důvodu se jeví jako nejúčelnější trávník počátkem jara „probudit“ travním hnojivem obsahující dostatečný podíl dusíku v nitrátové a amonné formě, které jsou pro travní rostliny okamžitě přístupné.

Jak často hnojit trávník a kolik hnojiva použit?

Při stanovení celkové roční dávky živin je nutno zohlednit při hnojení trávníků řadu faktorů, zejména pak:

 • typ trávníku a tomu odpovídající četnost kosení
 • úroveň zatížení trávníku
 • konstrukce vegetační vrstvy
 • typ použitých hnojiv – při použití konvenčních zemědělských hnojiv je třeba volit vyšší celkové dávky z důvodu nižšího stupně využití dodaných živin a jejich vyšších ztrát
 • mulčování pokosené hmoty, přítomnost jetelovin v trávníku a další vlivy

Požadavky na trávníková hnojiva

 • Plynulé uvolňování živin
 • Dlouhodobá účinnost (2- 3 měsíce)
 • Dostatečně rychlý účinek bezprostředně po aplikaci - daný obsahem rychlorozpustné formy N
 • Vícesložkové hnojivo pro trávník
  • fyzikální směsi (směs několika hnojiv) – riziko samotřídění při aplikaci
  • chemické směsi (obsahují v každé částici hnojiva všechny živiny)
 • Zamezení rizika popálení, nárazového růstu a barevných výkyvů
 • Velikost částic hnojiva na trávu – jemnější částice mají větší aktivní povrch a umožňují rovnoměrnější rozmístění živin na ploše
 • Minimální riziko sběru sekačkou
 • Nízká prašnost hnojiva na trávník
 • Cena – zohlednit i velikost balení
 • Cena : Výkon (např. cena 1 kg N a dalších živin v hnojivu při současném posouzení dalších vlastností), roční náklady na hnojení 1 m2.

Četnost hnojení a úroveň jednotlivých dávek jsou opět závislé na typu použitých hnojiv.

Poměr hlavních živin pro hnojení trávníků

N : P2O5 : K2O : MgO

1 : 0,2-0,4 : 0,5-0,8 : 0,2

Optimální hodnota pH půdy (vegetačního substrátu) 5,5 – 7,0

 

Jaké je nejlepší hnojivo na trávník?

Odpověď na otázku "Jaké je nejlepší hnojivo na trávník" není nikdy jednoznačná. Jak jsme se již zmínili, vše určuje typ půdy a složení travního drnu. Proto při hledání odpovědi ohledně volby nejlepšího hnojiva na trávník vždy logicky uvažujte a typologii srovnávejte s popisem hnojiva a jeho specifikací.

Z nových typů travních hnojiv se postupně začínají objevovat hnojiva typu „starter“ se zvýšeným obsahem fosforu, která jsou určena pro podporu vývoje kořenového systému nově zakládaných trávníků. Pro podzimní hnojení trávy jsou určena hnojiva „NK“ typu bez fosforu a se zvýšeným obsahem draslíku pro podporu přezimování trávníku. Pro zvýšení vitality jsou používána i speciální železnatá travní hnojiva, která podporou syntézy chlorofylu současně napomáhají ke zvýraznění sytě zeleného barevného aspektu trávníku.

Hnojení trávniku

V období sucha při blokaci příjmu živin kořeny lze pro překlenutí tohoto období velmi dobře využít i kapalné hnojivo na trávu. Na kapalná travní hnojiva je vhodné přejít také v případech, kdy je kořenový systém trávníku příliš slabý nebo málo funkční.

Příklad možných termínů hnojení a dávek dusíku při kombinaci dlouhodobých a konvenčních rychlorozpustných hnojiv pro reprezentační a hřišťové trávníky:

 • Březen/duben - vhodné rychlorozpustné hnojivo na trávu 3-6 g N/m2
 • Květen/červen - hnojení trávy 4-8 g N/m2
 • Červenec/srpen - hnojení trávy 4-6 g N/m2
 • Říjen – vhodné použít travního hnojiva NK typu se zvýšeným podílem K 4-6 g N/m2

Při použití rychlorozpustných hnojiv na trávu doporučujeme hnojit častěji nižšími dávkami.

Dávky hlavních živin pro jednotlivé typy trávníku v odpovídajícím poměru (kg/ha/rok) 

Typ trávníku Dusík (N) Fosfor (P2O5) Draslík(K2O) Hořčík(MgO)
Okrasný trávník 100-250 30-50 100-150 10-20
Rekreační trávník - malé zatížení 
- vysoké zatížení
50-150 
100-150
20-30 
30-50
80-120 
100-150
10-20 
20-30
Hřišťový trávník - malé zatížení 
- vysoké zatížení
150-250 
200-350
50-80 
100-150
120-180 
200-250
20-30 
30-50
Krajinný trávník 0-100 0-30 0-80 0-20
Golfový trávník jamkoviště 250-400 60-80 150-200 30-50
odpaliště 150-250 50-80 80-120 20-30
dráhy 50-150 30-50 60-80 10-20

Postupně se dostávají do praxe i organická a organominerální travní hnojiva a široký sortiment půdních kondicionérů, které kromě dodávky živin působí pozitivně i na fyzikální vlastnosti půdy a její mikrobiální aktivitu. Půdní kondicionéry (pomocné půdní látky) jsou využívány v případě, pokud půdní struktura a další vlastnosti půdy nejsou v optimálním stavu. Jejich aplikace je nasazována ke změně některých vlastností půdy (pórovitost, půdní teplota atd.), ke korekci škodlivého působení negativních vlivů v půdě (např. obsahu těžkých kovů) a ke zlepšení vybraných vlastností půdy (např. zpevnění povrchu půdy).

Hlavní zásady aplikace hnojiv

 • travní hnojivo aplikujeme ručně nebo s využitím odstředivých rozmetadel nebo štěrbinových sypacích aplikátorů
 • celkovou dávku hnojiva na trávu rozdělíme na dvě poloviny a celou plochu pohnojíme nadvakrát dvěma směry
 • trávu hnojíme vždy po kosení
 • hnojíme, pokud možno na suchý trávník, nejlépe v odpoledních hodinách (hnojení trávníku za deště nedoporučujeme)
 • pro rychlou účinnost hnojiva trávník po hnojení co nejrychleji zavlažíme dávkou 5 – 10 l/m2

TIP: Čím jemnější a hustší trávník, tím aplikujeme menší granulky travního hnojiva. Hnojivo na trávník opravdu užívejte s ohledem na instrukce výrobce hnojiva, kde je uvedeno i dávkování travního hnojiva (viz obal produktu).

Máte jakýkoliv dotaz k hnojení travnatých porostů? Napište nám mail. Poradíme, jak a čím obstarat podzimní hnojení trávníků, jaké je nejlepší hnojivo pro váš trávník, jak provést efektivně jarní hnojení trávníku aj.

Nabídka sortimentu hnojiv

--------------

Tematická specifikace obsahu článku: hnojivo na trávník, hnojení, nejlepší hnojivo na trávník, hnojiva na trávník, hnojení trávníku za deště, hnojivo pro trávník, hnojivo na trávník, čím hnojit trávník na jaře, jak hnojit, kdy hnojit, čím hnojit, kdy hnojit NPK, hnojení trávníků na jaře, hnojivo na trávník, nejlepší hnojivo na trávník, hnojivo na nový trávník.

Aktuality Agrostis

Aktuality

Pozvánka na 26. Dny zahradní a krajinářské tvorby
Naše společnost se v nadcházejících dnech 29. 11. - 1. 12. zúčastní tradiční odborné konference Dny zahradní a krajinářské tvorby s letošním podtitulem "Kam kráčíš, veřejný prostore?"
Zelená střecha Vinařství Gurdau
Třetí místo v soutěži Zelená střecha roku získala realizace Vinařství Gurdau s využitím travinobylinné směsi PAPRSEK z naší nabídky.
Jsme členy: