X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
Informace

Mech v trávníku

Mech v trávníku
Mechy v trávníku bez intenzívní péče představují především díky svému velmi hustému zápoji závažnou konkurenci pro trávy, které mohou být přítomností mechu z travnaté plochy postupně zcela vytlačeny. Určité podmínky, které travám přestávají vyhovovat, jsou mechy ještě schopny akceptovat, i když na takových stanovištích se šíří pouze vegetativně.

Silněji a častěji se v trávníku mechy objevují v období od pozdního léta až do jara. Mechové polštáře ruší celkový vzhled trávníku a omezují tak jeho některá využití. Svojí měkkostí a nakypřeností výrazně omezují využití sportovních a rekreačních trávníků. Za vlhka jsou mechy velmi kluzké a svým mělkým zakořeněním a téměř žádnou smykovou pevností neposkytují dostatečně pevnou oporu.

Na nedostatek vláhy reaguje mech v trávníku velmi rychle, postupně zasychá a částečně odumírá. Zbylá holá místa v trávníku jsou následně osídlována plevelnými druhy vyšších rostlin. Zvláště silnou schopnost ubírat travám místo mají velmi husté polštářky mechu prutníku stříbřitého (Bryum argenteum), které mohou pronikat i několik centimetrů do půdy. Podobně širokou stanovištní amplitudu má mech rohozub nachový (Ceratodon purpureus.). Na trávnících s utuženým vegetačním substrátem je možné často nalézt baňatku obecnou ( Brachythecium rutabulum). V podmáčených loukách a v trávnících se mimo jiné mechy vyskytuje také drabík stromkovitý ( Climacium dendroides).

Mechorosty (Bryophyta) jsou fotoautotrofní, většinou suchozemské (druhotně i vodní) rostliny, které se jako ostatní vyšší rostliny vyvinuly ze zelených řas. Dnes tyto mechy představují jedinou vývojovou linii, v níž se bohatě rozvinula haploidní gametofytní fáze, zatímco diploidní sporofyt byl vývojově potlačen v pouhý stopkovitý štět s tobolkou (sporangiofor), který je vyživován zelenou mechovou rostlinkou (gametofytem).

Význam mechorostů je pro vztahy v přírodě velmi značný. Jsou to rostliny, které po řasách a lišejnících jako první organismy osídlují skály, písčiny a jiné holé půdy, podílí se na tvorbě humusu a umožňují sukcesi dalším společenstvům vyšších rostlin.

V přírodě se mechy vyskytují nejčastěji v lesích, kde panují stín a vlhko, což jsou ideální podmínky pro přežití a rozmnožování mechů. Objeví-li se mech v trávníku, je třeba na jeho výskyt pohlížet jako na indikátor buď zhoršených půdních podmínek, nebo chyb a nedostatků v pěstování a ošetřování trávníku. Mnohé může napovědět druh nebo charakter vzrůstu mechu samotného. Má-li mech v trávníku vzpřímený, jehlicovitý vzrůst (zelené vrcholky a nahnědlé spodní části), je možné předpokládat, že je půda suchá a má kyselou půdní reakci. Je-li charakter vzrůstu mechu v trávníku plazivý (lodyžky pokrývají hustě půdu a podobají se drobné plavuni), zbarvení zelené až žlutozelené, může jít o ukazatel zastínění nebo špatně propustné půdy. Příznakem příliš nízkého kosení trávníku (pod 20 mm) někdy bývají husté polštářky mechu, sestavené z tenkých, nahloučených lodyžek.

V trávnících výskyt a šíření mechu podporují následující podmínky:

  • nadměrná vlhkost v rhizosféře trávníku způsobená zhutněním půdy nebo nedostatečnou drenáží

  • nedostatečné osvětlení a vysušování trávníku v místech zastíněných stromy

  • vlhké porosty (závlahy), častá tvorba vydatné rosy

  • nízká úroveň hnojení trávníku a nedostatek živin v půdě, zvláště dusíku

  • časté nízké kosení trávníku (pod 20 mm), „skalpování trávníku“

  • silně kyselá půdní reakce a tvorba surového humusu

  • holá místa – mezery v trávníku, nezapojený travní porost

  • nedostatečná celková péče o trávník

Akutní nedostatek živin, nevhodné fyzikální vlastnosti půdy a nedostatek světla jsou většinou prvními příčinami výskytu určitého druhu mechu v trávníku, který je zpravidla poměrně nezávislý na hodnotě půdní reakce. Z těchto důvodů je vápnění neúčinné a opravdu vhodné je pouze na stanovištích, kde má půda prokazatelně nedostatečný obsah vápníku a pH půdy je nižší než 5,0. Na takovýchto místech se vyskytují plevelné druhy preferující nízké pH např. rmen rolní, bika lesní. Pouze v těchto případech je vápnění opodstatněné, ale vždy je žádoucí laboratorní rozbor půdy. V rozporu s velmi rozšířenou domněnkou je nedostatek vápníku v půdě příčinou výskytu mechu v trávnících jen v řídkých případech.

K mechu v trávníku je možné zaujmout dvojí postoj . Za prvé environmentálně tolerantní, kdy mech nikomu nevadí. Je tedy zbytečné proti mechu v trávníku jakýmkoliv zásahem bojovat, protože jeho výskyt odpovídá vyhovujícím podmínkám stanoviště. Druhý postoj je vůči mechu v trávníku nepřátelský a veškeré úsilí je zaměřeno na vytlačení mechu z trávníku a pátrání po příčinách, proč se mech v trávníku rozvíjí.

Jak zničit mech v trávníku

Pro ty z vás, kteří aktuálně řeší otázku „ jak porazit mech v trávníku“ níže uvádíme několik přístupů, jak by mohla proběhnout systémoválikvidace mechu v trávníku. Při rozhodování jak se mechu v trávníku zbavit je třeba zvolit vhodný přístup dle informací uvedených výše (dle indicií s ohledem na důvody vzniku mechových porostů). Je třeba uvést, že odstranění mechu z trávníku není otázkou jednoho rychlého zásahu, ale připravte se na kontinuálnější „narovnávání“ stavu půdy a souvisejících podmínek.

Zásadním předpokladem pro zabránění výskytu mechů v trávníku je hustý, vitální, živinami dostatečně zásobený a zdravý trávník, který je již splněním těchto popsaných parametrů zpravidla dostatečně konkurenceschopný a relativně rezistentní proti výskytu mechu.

Snižování kvality travního drnu výskytem mechů může být cíleně omezováno správným ošetřováním. Plevelné druhy, leguminózy a mechy znehodnocují kvalitu využívání sportovních ploch, kde v podmínkách silného zatěžování trávníku konkurují travám v odběru živin a vody z půdy. Za práh škodlivosti je považován stupeň pokrytí 3-5 % těmito mechy v trávníku. Zachování pevného travního drnu zdravých jedinců trav stojí v popředí péče o sportovní trávníky. Veškerá hospodářská opatření při ošetřování trávníku by měla směřovat k odstranění nebo ke korigování podmínek, které výskyt mechu v trávníku podporují. Jedná se především o tato opatření:

Odstranění stínu – zlepšení světelných poměrů

Zastínění lze ovlivnit pouze omezeně odstraněním nebo ořezáním přerostlých a nemocných větví stromů a keřů. Zastíněný trávník je možné obnovit přerytím a výsevem travní směsi, ve které budou zastoupeny druhy trav snášející zastínění (lipnice hajní, lipnice nízká, metlice trsnatá, metlička křivolaká, strdivka jednokvětá). Podle funkčních nároků na stanoviště může být vhodnější zvolit výsadbu náhrad trávníku – nízkých, rozrůstavých stínomilných nebo stín snášejících trvalek.

Provzdušnění utužené vegetační vrstvy trávníku

Provzdušnění (aerifikace) je technologie , která umožňuje výměnu plynů v kořenové zóně a usnadňuje gravitační pohyb vody. Zhutnění půdy způsobuje kromě nedostatku kyslíku pro všechny organismy v rhizosféře trávníku také to, že organická hmota je rozkládána anaerobní oxidací. V silně anaerobních podmínkách dochází v půdě ke sledu chemických reakcí (denitrifikace, nitritace, redukce kovů) až k postupné redukci sulfátů (SO2-4) na sulfidy (H2S). Následnou reakcí dvojmocného kationu železa se sirovodíkem vzniká sulfid železnatý, který v hloubce 15–60 mm vytváří typickou černou vrstvu („black layer“).

Fe2+ + H2 FeS + 2H+

Produkty anaerobního rozkladu jsou toxické, substrát zapáchá a výsledkem je nezapojený trávník, v jehož mezerách se rozšiřují plevelné druhy jako je lipnice roční, různé byliny, mechy a řasy.

Odstranění travní plsti

Utužení a zamokření půdy může ovlivňovat také příliš silná vrstva plsti v trávníku, jejíž optimální tloušťka by se měla pohybovat mezi 5–10 mm. Je-li vrstva plsti v trávníku silnější, akumuluje v sobě velké množství srážkové vody a představuje dobrou výchozí základnu pro houbové choroby. Dále pak zabraňuje tvorbě nových listů, zhoršuje podmínky pro hru a negativně ovlivňuje zhutnění půdy.

Zvýšení výšky kosení

Ustálená výška kosení má odpovídat zastoupeným travním druhům ve směsi a funkci trávníku. Pokud je tato výška nižší, trávník neprospívá a umožňuje tak nástup mechům. Při nižším kosení vzrůstají nároky na výživu a závlahu. Podle kritické výšky kosení jsou travní druhy rozdělovány do následujících skupin.

Kritická výška kosení Trávníkový druh

5–10–20 mm psineček psí, psineček výběžkatý, kostřava červená

15–25 mm psineček tenký, lipnice roční

30–40 mm jílek vytrvalý, lipnice luční, bojínek cibulkatý, poháňka hřebenitá, kostřava ovčí, kostřava rákosovitá

60–80 mm lipnice hajní, lipnice smáčknutá

Vypichování mechu z trávníku

Mechové polštářky, které jsou z trávníku odstraněny vypichováním, je nutné z porostu beze zbytku odstranit, jinak mech znovu snadno v trávníku naroste. Odstranění mechu z trávníku je vhodné podpořit přihnojením dusíkem , aby se mezery v trávníku rychle zapojily. Pokud jsou mezery po mechu větší než plocha lidské dlaně, musí být v každém případě proveden dosev trávníku.

Ošetřování trávníků proti mechům zahrnuje vedle mechanických zásahů také chemická opatření, z nichž k některým (aplikace herbicidů) je vhodné se uchylovat až v případě, že byly zanedbány preventivní metody eliminující výskyt mechů a jejich rozšíření je v trávníku již příliš silné. Pokud ovšem nedojde ke zlepšení stanovištních podmínek, vyskytnou se mechy v trávníku znovu. Z těchto důvodů jsou v rámci chemických metod regulace jednoznačně preferovány chemická opatření preventivní před chemickými opatřeními represívními (herbicidy).

Vyvážená výživa trav

Pravidelný rozbor vegetačního substrátu na obsah živin umožňuje pěstiteli dodržovat vyváženou ekologickou výživu, kdy jsou živiny aplikovány méně často a v potřebných dávkách. Mech je citlivý na vyšší koncentraci živin v půdním roztoku.

Zvýšení pH vápněním

Obecně doporučená dávka mletého vápence pro vyrovnání přílišné kyselosti půdy je 20 kg mletého vápence na 100 m 2 plochy trávníku. Hodnota pH půdy by po aplikaci hnojiva neměla přesáhnout 6–6,5.

Podpoření vitality trávníku

Správný růst kořenů trav je klíčem k vitálnímu travnímu drnu, a tím i k určitému typu rezistence vůči mechu. Růst kořenů, prokořenění a hloubka kořenů je silně podporována aplikací půdních silikátových koloidů ( Agrosil LR ). V zahraničí jsou ke zlepšení vlastností půdy a zvýšení vitality trávníku používány rozmanité podpůrné půdní prostředky, z nichž některé svým působením omezují výskyt mechu v trávníku. Výhodou těchto kondicionérů je jejich biologické složení, které nezatěžuje životní prostředí.

Trávníkový písek

Doporučení přetahovat trávník tzv. „trávníkovým pískem“ (mild lawn sand) pochází z Anglie. Složení směsi: 1 díl síranu železnatého (FeSO4 ), 3 díly síranu amonného ((NH4)2SO4), 20 dílů jemného křemičitého písku. Brzy na jaře nebo v srpnu se touto směsí posypou rosou ovlhčené mechové polštáře. Aplikaci je vhodnější provádět při zatažené obloze.

Přípravky na bázi síranu železnatého

V České republice je registrováno několik přípravků s obchodním názvem ANTI-MECH. Tato směs obsahuje 3 díly síranu amonného ((NH4)2SO4) a 1 díl síranu železnatého (zelená skalice FeSO 4). Účinná dávka této směsi je 3–6 kg na 100 m2 a nejvhodnějším termínem aplikace je časné jaro, tedy bezprostředně před začátkem vegetačního období (začátek až polovina března), protože současně s počátkem růstu trav začínají růst také mechy; aplikaci je však možné úspěšně provést i na podzim.

Aplikace jakéhokoliv „antimechu“ je pouze prvním krokem k eliminaci mechů v trávníku. Následně po zčernání nebo odumření mechových polštářů (cca 1-2 týdny) je nutné mech z trávníku vyhrabat (na větších plochách provést vertikutaci s následným sběrem mechu a stařiny), holá nebo prořídlá místa doset, trávník přihnojit dlouhodobým hnojivem a tuto technologii pravidelně každý rok opakovat.

Závěrem k tématu odstranění mechu v trávníku

Odstranění mechů z trávníku je zvláště na starších trávnících přes všechna uvedená opatření sotva možné, protože výskyt mechů úzce souvisí s podmínkami stanoviště a díky nim mechy lépe prosperují než žádané trávy, nad kterými mají pak mechy často konkurenční převahu. Není-li tato situace řešena změnou stanovištních podmínek ve prospěch zdravého trávníku, je obtížné dosáhnout trvalého účinku odstraněním mechů z trávníku za použití herbicidů. Nový výskyt mechů v trávníku se nedá nikdy zcela vyloučit, ale je možné jej správným ošetřováním trávníku a celkovou dobrou péčí o stanoviště alespoň v době vegetační aktivity trav omezit.

 

Víme, jak odstranit mech z trávníku a jak se účinně zbavit mechu v trávě. Pokud vám nepomohl náš článek, kontaktujte nás, poskytneme vám poradenství. Likvidace mechu v trávníku je třeba provést systematicky a se správným přístupem.

----------------------------------------

Tematická specifikace obsahu článku: mech v trávníku, jak zničit mech v trávníku, likvidace mechu v trávníku, jak se zbavit mechu v trávníku, jak na mech v trávníku, odstranění mechu z trávníku, jak odstranit mech z trávníku, mech v trávníku likvidace.

Nejčastější dotazy čtenářů: jak zničit mech v trávě, jak zlikvidovat mech v trávníku, jak se zbavit mechu v trávě, jak odstranit mech z trávníku, jak na mech v trávníku, co proti mechu v trávníku.

Aktuality Agrostis

Aktuality

Zelená střecha Vinařství Gurdau
Třetí místo v soutěží Zelená střecha roku získala realizace Vinařství Gurdau s využitím travinobylinné směsi PAPRSEK z naší nabídky.
Směs KARNEVAL v pražských Ďáblicích
Na hřbitově v pražských Ďáblicích kvete květnatá louka do sucha s letničkami KARNEVAL.
Jsme členy: