X

Poptávkový formulář

Informace

Mechy v trávníku

Mechy v trávníku
Mechy v trávníku bez intenzívní péče představují především díky svému velmi hustému zápoji závažnou konkurenci pro trávy, které mohou být přítomností mechu z travnaté plochy postupně zcela vytlačeny. Určité podmínky, které travám přestávají vyhovovat, jsou mechy ještě schopny akceptovat, i když na takových stanovištích se šíří pouze vegetativně.

Mechy v trávníku bez intenzívní péče představují především díky svému velmi hustému zápoji závažnou konkurenci pro trávy, které mohou být přítomností mechu z travnaté plochy postupně zcela vytlačeny. Určité podmínky, které travám přestávají vyhovovat, jsou mechy ještě schopny akceptovat, i když na takových stanovištích se šíří pouze vegetativně.

Silněji a častěji se v trávníku mechy  objevují v období od pozdního léta až do jara. Mechové polštáře ruší celkový vzhled trávníku a omezují tak jeho některá využití. Svojí měkkostí a nakypřeností výrazně omezují využití sportovních a rekreačních trávníků. Za vlhka jsou mechy velmi kluzké a svým mělkým zakořeněním a téměř žádnou smykovou pevností neposkytují  dostatečně pevnou oporu. 

Na nedostatek vláhy reagují mechy velmi rychle, postupně zasychají a částečně odumírají. Zbylá holá místa v trávníku jsou následně osídlována plevelnými druhy vyšších rostlin. Zvláště silnou schopnost ubírat travám místo mají velmi husté polštářky prutníku stříbřitého (Bryum argenteum), které mohou pronikat i několik centimetrů do půdy. Podobně širokou stanovištní amplitudu má např. rohozub nachový (Ceratodon purpureus.). Na trávnících s utuženým vegetačním substrátem je možné často nalézt baňatku obecnou (Brachythecium rutabulum). V podmáčených loukách a v trávnících se mimo jiné mechy vyskytuje také drabík stromkovitý (Climacium dendroides).

Mechorosty (Bryophyta) jsou fotoautotrofní, většinou suchozemské (druhotně i vodní) rostliny, které se jako ostatní vyšší rostliny vyvinuly ze zelených řas. Dnes představují jedinou vývojovou linii, v níž se bohatě rozvinula haploidní gametofytní fáze, zatímco diploidní sporofyt byl vývojově potlačen v pouhý stopkovitý štět s tobolkou (sporangiofor), který je vyživován zelenou mechovou rostlinkou (gametofytem).

Význam mechorostů je pro vztahy v přírodě velmi značný. Jsou to rostliny, které po řasách a lišejnících jako první organismy osídlují skály, písčiny a jiné holé půdy, podílí se na tvorbě humusu a umožňují sukcesi dalším společenstvům vyšších rostlin. 

V přírodě se mechy vyskytují nejčastěji v lesích, kde panují stín a vlhko, což jsou ideální podmínky pro přežití a rozmnožování mechů. Objeví-li se mech v trávníku, je třeba na jeho výskyt pohlížet jako na indikátor buď zhoršených půdních podmínek nebo chyb a nedostatků v pěstování a ošetřování trávníku. Mnohé může napovědět druh nebo charakter vzrůstu mechu samotného. Má-li mech v trávníku vzpřímený, jehlicovitý vzrůst (zelené vrcholky a nahnědlé spodní části), je možné předpokládat, že je půda suchá a má kyselou půdní reakci. Je-li charakter vzrůstu mechu plazivý (lodyžky pokrývají hustě půdu a podobají se drobné plavuni), zbarvení zelené až žlutozelené, může jít o ukazatel zastínění nebo špatně propustné půdy. Příznakem příliš nízkého kosení trávníku (pod 20 mm) někdy bývají husté polštářky mechu, sestavené z tenkých, nahloučených lodyžek.

 

V trávnících výskyt a šíření mechu podporují následující podmínky:

  • nadměrná vlhkost v rhizosféře trávníku způsobená zhutněním půdy nebo nedostatečnou drenáží
  • nedostatečné osvětlení a vysušování trávníku v místech zastíněných stromy
  • vlhké porosty (závlahy), častá tvorba vydatné rosy
  • nízká úroveň hnojení a nedostatek živin v půdě, zvláště dusíku
  • časté nízké kosení (pod 20 mm), „skalpování trávníku“
  • silně kyselá půdní reakce a tvorba surového humusu
  • holá místa – mezery v trávníku, nezapojený porost
  • nedostatečná celková péče o trávník

Akutní nedostatek živin, nevhodné fyzikální vlastnosti půdy a nedostatek světla jsou většinou prvními příčinami výskytu určitého druhu mechu, který je zpravidla poměrně nezávislý na hodnotě půdní reakce. Z těchto důvodů je vápnění neúčinné a opravdu vhodné je pouze na stanovištích, kde má půda prokazatelně nedostatečný obsah vápníku a pH půdy je nižší než 5,0. Na takovýchto místech se vyskytují plevelné druhy preferující nízké pH např. rmen rolní, bika lesní. Pouze v těchto případech je vápnění opodstatněné, ale vždy je žádoucí laboratorní rozbor půdy. V rozporu s velmi rozšířenou domněnkou je nedostatek vápníku v půdě příčinou výskytu mechu v trávnících jen v řídkých případech. 

K mechu v trávníku je možné zaujmout dvojí postoj. Za prvé environmentálně tolerantní, kdy mech nikomu nevadí. Je tedy zbytečné proti němu jakýmkoliv zásahem bojovat, protože jeho výskyt odpovídá vyhovujícím podmínkám stanoviště. Druhý postoj je vůči mechu nepřátelský a veškeré úsilí je zaměřeno na vytlačení mechu z trávníku a pátrání po příčinách, proč se mech v trávníku rozvíjí. 

Zásadním předpokladem pro zabránění výskytu mechů v trávníku je hustý, vitální, živinami dostatečně zásobený a zdravý trávník, který je již splněním těchto popsaných parametrů zpravidla dostatečně konkurenceschopný a relativně rezistentní proti výskytu mechu. Snižování kvality travního drnu výskytem mechů může být cíleně omezováno správným ošetřováním. Plevelné druhy, leguminózy a mechy znehodnocují kvalitu využívání sportovních ploch, kde v podmínkách silného zatěžování trávníku konkurují travám v odběru živin a vody z půdy. Za práh škodlivosti je považován stupeň pokrytí 3-5 % těmito nevhodnými rostlinami v trávníku. Zachování pevného travního drnu zdravých jedinců trav stojí v popředí péče o sportovní trávníky. Veškerá hospodářská opatření při ošetřování trávníku by měla směřovat k odstranění nebo ke korigování podmínek, které výskyt mechu v trávníku podporují. Jedná se především o tato opatření:

 Odstranění stínu – zlepšení světelných poměrů

Zastínění lze ovlivnit pouze omezeně odstraněním nebo ořezáním přerostlých a nemocných větví stromů a keřů. Zastíněný trávník je možné obnovit přerytím a výsevem travní směsi, ve které budou zastoupeny druhy trav snášející zastínění (lipnice hajní, lipnice nízká, metlice trsnatá, metlička křivolaká, strdivka jednokvětá). Podle funkčních nároků na stanoviště může být vhodnější zvolit výsadbu náhrad trávníku – nízkých, rozrůstavých stínomilných nebo stín snášejících trvalek.

 Provzdušnění utužené vegetační vrstvy trávníku

Provzdušnění (aerifikace) je technologie, která umožňuje výměnu plynů v kořenové zóně a usnadňuje gravitační pohyb vody. Zhutnění půdy způsobuje kromě nedostatku kyslíku pro všechny organismy v rhizosféře trávníku také to, že organická hmota je rozkládána anaerobní oxidací. V silně anaerobních podmínkách dochází v půdě ke sledu chemických reakcí (denitrifikace, nitritace, redukce kovů) až k postupné redukci sulfátů (SO2-4) na sulfidy (H2S). Následnou reakcí dvojmocného kationu železa se sirovodíkem vzniká sulfid železnatý, který v hloubce 15–60 mm vytváří typickou černou vrstvu („black layer“).

 
 

FeS + 2H+

 

 

 

Fe2+ + H2S

Produkty anaerobního rozkladu jsou toxické, substrát zapáchá a výsledkem je nezapojený trávník, v jehož mezerách se rozšiřují plevelné druhy jako je lipnice roční, různé byliny, mechy a řasy.

Odstranění travní plsti

Utužení a zamokření půdy může ovlivňovat také příliš silná vrstva plsti v trávníku, jejíž optimální tloušťka by se měla pohybovat mezi 5–10 mm. Je-li vrstva plsti v trávníku silnější, akumuluje v sobě velké množství srážkové vody a představuje dobrou výchozí základnu pro houbové choroby. Dále pak zabraňuje tvorbě nových listů, zhoršuje podmínky pro hru a negativně ovlivňuje zhutnění půdy.

Zvýšení výšky kosení

Ustálená výška kosení má odpovídat zastoupeným travním druhům ve směsi a funkci trávníku. Pokud je tato výška nižší, trávník neprospívá a umožňuje tak nástup mechům. Při nižším kosení vzrůstají nároky na výživu a závlahu. Podle kritické výšky kosení jsou travní druhy rozdělovány do následujících skupin.

Kritická výška kosení             Trávníkový druh

5–10–20 mm   psineček psí, psineček výběžkatý, kostřava červená

15–25 mm       psineček tenký, lipnice roční

30–40 mm       jílek vytrvalý, lipnice luční, bojínek cibulkatý, poháňka hřebenitá, kostřava ovčí, kostřava rákosovitá

60–80 mm       lipnice hajní, lipnice smáčknutá

 

Vypichování mechu z trávníku

Mechové polštářky, které jsou z trávníku odstraněny vypichováním, je nutné z porostu beze zbytku odstranit, jinak mech znovu snadno naroste. Tento zásah je vhodné podpořit přihnojením dusíkem, aby se mezery v trávníku rychle zapojily. Pokud jsou mezery po mechu větší než plocha lidské dlaně, musí být v každém případě proveden dosev trávníku.

                                                                                                                      

Ošetřování trávníků zahrnuje vedle mechanických zásahů také chemická opatření, z nichž k některým (aplikace herbicidů) je vhodné se uchylovat až v případě, že byly zanedbány preventivní metody eliminující výskyt mechů a jejich rozšíření je v trávníku již příliš silné.  Pokud ovšem nedojde ke zlepšení stanovištních podmínek, vyskytnou se mechy v trávníku znovu. Z těchto důvodů jsou v rámci chemických metod regulace jednoznačně preferovány chemická opatření preventivní před chemickými opatřeními represívními (herbicidy).

Vyvážená výživa trav

Pravidelný rozbor vegetačního substrátu na obsah živin umožňuje pěstiteli dodržovat vyváženou ekologickou výživu, kdy jsou živiny aplikovány méně často a v potřebných dávkách. Mech je citlivý na vyšší koncentraci živin v půdním roztoku.

Zvýšení pH vápněním

Obecně doporučená dávka mletého vápence pro vyrovnání přílišné kyselosti půdy je 20 kg mletého vápence na 100 m2 plochy trávníku. Hodnota pH půdy by po aplikaci hnojiva neměla přesáhnout 6–6,5.

Podpoření vitality trávníku

Správný růst kořenů trav je klíčem k vitálnímu travnímu drnu, a tím i k určitému typu rezistence vůči mechu. Růst kořenů, prokořenění a hloubka kořenů je silně podporována aplikací půdních silikátových koloidů (Agrosil). V zahraničí jsou ke zlepšení vlastností půdy a zvýšení vitality trávníku používány rozmanité podpůrné půdní prostředky, z nichž některé svým působením omezují výskyt mechu v trávníku. Výhodou těchto kondicionérů je jejich biologické složení, které nezatěžuje životní prostředí.

Trávníkový písek

Doporučení přetahovat trávník tzv. „trávníkovým pískem“ (mild lawn sand) pochází z Anglie. Složení směsi: 1 díl síranu železnatého (FeSO4), 3 díly síranu amonného ((NH4)2SO4), 20 dílů jemného křemičitého písku. Brzy na jaře nebo v srpnu se touto směsí posypou rosou ovlhčené mechové polštáře. Aplikaci je vhodnější provádět při zatažené obloze.

Závěr

Odstranění mechů z trávníku je zvláště na starších trávnících přes všechna uvedená opatření sotva možné, protože výskyt mechů úzce souvisí s podmínkami stanoviště a díky nim mechy lépe prosperují než žádané trávy, nad kterými mají pak mechy často konkurenční převahu. Není-li tato situace řešena změnou stanovištních podmínek ve prospěch zdravého trávníku, je obtížné dosáhnout trvalého účinku odstraněním mechů použitím herbicidů. Nový výskyt mechů se nedá nikdy zcela vyloučit, ale je možné jej správným ošetřováním trávníku a celkovou dobrou péčí o stanoviště alespoň v době vegetační aktivity trav omezit.

 

Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov

Aktuality Agrostis

Aktuality

Jak vznikalo nové logo Agrostis Trávníky, s.r.o.
Jak vznikalo naše nové logo a co symbolizuje?
Spolupráce s vodními skauty Vyškov
Dříve zanedbané firemní plochy získaly své nové využití díky plodné spolupráci s 5. oddílem vodních skautů RA Vyškov!
Jsme členy: